หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบฟอร์ม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบใหม่)
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญายืมเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ทั้งหมด

  บัญชีเกณฑ์คงค้าง/ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ปีงบประมาณ 58
Risk Score วิกฤติ 7 ระดับ เดือน มิถุนายน 2558
ตารางเปรียบเทียบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลเสนา
งบทดลอง 16 โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558
งบแสดงผลการดำเนินงาน 16 โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558
งบแสดงสถานะการเงิน 16 โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558
แนวทางการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ (เพิ่มเติม) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2558
กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2558
ผังบัญชีภาคสุขภาพ 2558
ทั้งหมด

  รายงานการใช้จ่ายเงิน
รายงานอำเภอ/รพ.เดือนกรกฎาคม
รายงานประจำเดือนมิถุนายน
ทั้งหมด

  ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบบัญชี 16 โรงพยาบาล
Powerpoint นำเสนอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 20-21และ24-25 พฤศจิกายน 2557
ทั้งหมด

  ข้อมูลน่ารู้
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/จัดงาน ประชุมราชการ ปีงบประมาณ 2558
powerpoint นำเสนอในวันที่ 2 ธันวาคม 57 เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
powerpoint นำเสนอในวันที่ 1 ธันวาคม 57 เรื่องการบริหารแผนงานโครงการงบดำเนินงาน
ทั้งหมด

  ระเบียบเงินบำรุง/ค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณ/เงินประจำตำแหน่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2539
ทั้งหมด

ระเบียบเงินบำรุง/ค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณ/เงินประจำตำแหน่ง
 

ระเบียบเงินบำรุง/ค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณ/เงินประจำตำแหน่ง

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2539 28 มี.ค.56 15:32
ทั้งหมด : 1 รายการ หน้าที่   [1]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0