หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบฟอร์ม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบใหม่)
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญายืมเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ทั้งหมด

  บัญชีเกณฑ์คงค้าง/ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
แนวทางการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ (เพิ่มเติม) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2558
กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2558
ผังบัญชีภาคสุขภาพ 2558
ทั้งหมด

  ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
Powerpoint นำเสนอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 20-21และ24-25 พฤศจิกายน 2557
แบบตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2557
Powerpoint นำเสนอ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน (อบรม วันที่ ๖-๗ สค. ๕๖)
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน คตง.
แบบตรวจสอบภายใน งานการเงินและบัญชี
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ทั้งหมด

  ข้อมูลน่ารู้
powerpoint นำเสนอในวันที่ 2 ธันวาคม 57 เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
powerpoint นำเสนอในวันที่ 1 ธันวาคม 57 เรื่องการบริหารแผนงานโครงการงบดำเนินงาน
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ปี 2557
ทั้งหมด

  ระเบียบเงินบำรุง/ค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณ/เงินประจำตำแหน่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายวันของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2552
ที่ กค0409.3/4976 ลว18มี.ค.48 เรื่อง เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ที่ สปสช.03/ว627 ลว23มิ.ย.54 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารเงินของสำนักงานสาขาจังหวัด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประำจำหมู่บ้าน(อสม.) พ.ศ.2552
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2692/2553 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่2)พ.ศ.2544
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งพิเศษที่มีเหตุของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
ประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
คำอธิบายประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
ทั้งหมด

ระเบียบเงินบำรุง/ค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณ/เงินประจำตำแหน่ง
 

ระเบียบเงินบำรุง/ค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณ/เงินประจำตำแหน่ง

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2539 28 มี.ค.56 15:32
2ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายวันของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2552 15 ก.พ.55 09:04
3ที่ กค0409.3/4976 ลว18มี.ค.48 เรื่อง เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 15 ก.พ.55 09:02
4ที่ สปสช.03/ว627 ลว23มิ.ย.54 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารเงินของสำนักงานสาขาจังหวัด 1 ก.พ.55 13:30
5ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประำจำหมู่บ้าน(อสม.) พ.ศ.2552 23 ม.ค.55 09:44
6คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2692/2553 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง 20 ม.ค.55 15:13
7ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่2)พ.ศ.2544 20 ม.ค.55 11:45
8ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งพิเศษที่มีเหตุของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 19 ม.ค.55 11:07
9ประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 19 ม.ค.55 11:13
10คำอธิบายประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข 19 ม.ค.55 11:11
11หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552 19 ม.ค.55 11:02
12หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 19 ม.ค.55 10:55
13หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ว่าด้วยการจ่ยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่5)พ.ศ.2552 19 ม.ค.55 11:00
14หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่4)พ.ศ.2551 19 ม.ค.55 10:57
15สธ0201.042/ว593 ลว 13ก.ค.52 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน 19 ม.ค.55 10:53
16ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายหัวของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2552 18 ม.ค.55 09:51
ทั้งหมด : 16 รายการ หน้าที่   [1]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0