หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบทำบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
อินทรธนูข้าราชการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการลูกจ้างประจำใหม่จากศาลากลาง
บัญชีตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เครื่องหมายตำแหน่งบนอินท
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำพ.ศ.2527
ทั้งหมด

  กฎ ก.พ.การดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการ
คู้มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ
ขั้นตอนการทดลอง
ทั้งหมด

  การลาศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรม
แนวทางการขอขยายเวลา การลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ
เอกสารประกอบการลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ(ใหม่) 10 ก.พ. 58
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมภายในประเทศ
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ(ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.001)
ประกาศคกก.บริหารพกส.เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2558
หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.040/ว.182 ลว.26 มีนาคม 2557 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุช
ประกาศ คกก.บริหาร พกส.เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2557
ประกาศ คกก.บริหาร พกส.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการและการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ซ้อมความเข้าใจระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งหมด

ระเบียบต่างๆ(ข้าราชการ)
 

ระเบียบต่างๆ(ข้าราชการ)

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ แบบ ข.1 (การลาออกจาก กบข.) 25 ก.พ.58 15:29
2หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๗ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 4 ก.พ.58 10:41
3หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0201.039/ว 1390 ลว. 31 ตค. 2556 เรื่อง การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27 ธ.ค.56 14:29
4หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0201.039/ว 10 ลว. 24 มกราคม 2550 20 พ.ย.56 15:39
5หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 3 ก.ย.56 17:55
6หนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 590 ลว 20 พ.ค. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหลและตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) 13 มิ.ย.56 09:54
7แนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 29 มี.ค.56 16:48
8หนังสือ ที่ สธ 0201.037/ว 831 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2555 เรื่อง การรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 16 ม.ค.56 14:52
9หนังสือที่ สธ 0201.039/ว 856 ลว. 17 ธ.ค. 2555 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลกรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 15 ม.ค.56 16:09
10หนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 81 ลว. 2 มี.ค. 2553 เรื่อง การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 15 ม.ค.56 15:17
11เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาฯ เกื้อกูลกับตำแหน่งที่จะขอประเมิน 15 ม.ค.56 15:00
12หนังสือที่ สธ 0201.039/ว 136 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2549 เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล 15 ม.ค.56 14:59
13เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 14 พ.ย.55 16:28
14แบบประเมินผลงาน 15 ม.ค.56 14:40
15ข้อเสนอแนวคิด 15 ม.ค.56 14:43
16หนังสือสป.สธ. ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 5 ก.ค.55 16:13
17แบบใบลาไปช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร 18 พ.ค.55 10:25
18แบบประเมินสมรรถนะหลัก 15 พ.ค.55 16:20
19หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 24 เม.ย.55 11:01
20คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 59/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 11 เม.ย.55 14:24
ทั้งหมด : 36 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0