หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบทำบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
อินทรธนูข้าราชการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการลูกจ้างประจำใหม่จากศาลากลาง
บัญชีตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เครื่องหมายตำแหน่งบนอินท
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำพ.ศ.2527
ทั้งหมด

  กฎ ก.พ.การดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการ
คู้มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ
ขั้นตอนการทดลอง
ทั้งหมด

  การลาศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรม
แนวทางการขอขยายเวลา การลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ
เอกสารประกอบการลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ(ใหม่) 10 ก.พ. 58
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมภายในประเทศ
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ(ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.001)
ประกาศคกก.บริหารพกส.เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2558
หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.040/ว.182 ลว.26 มีนาคม 2557 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุช
ประกาศ คกก.บริหาร พกส.เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2557
ประกาศ คกก.บริหาร พกส.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการและการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ซ้อมความเข้าใจระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งหมด

ระเบียบต่างๆ (พนักงานราชการ)
 

ระเบียบต่างๆ (พนักงานราชการ)

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 27 พ.ย.57 16:04
2หนังสือ สป.สธ. ที่ ส่ธ 0201.034/ว 1056 ลว. 21 ส.ค. 2556 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 18 ก.ย.56 13:31
3หนังสือสป.สธ. ที่ สธ 0201.034/ว 294 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 27 มี.ค.56 17:44
4ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 27 มี.ค.56 17:47
5ประกาศฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 4 ก.พ.56 09:21
6เปลี่ยนชื่อตำแหน่งและปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 20 ธ.ค.55 15:31
7หนังสือ สป.สธ. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 668 ลว 27 กย. 2555 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ 28 ก.ย.55 10:22
8สัญญาจ้างพนักงานราชการ 28 ก.ย.55 10:36
9คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555) 18 ก.ย.55 17:53
10ที่ สธ 0201.034/ว 608 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 18 ก.ย.55 17:45
11แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปี 2554 (ฉบับใหม่ ล่าสุด) 4 ก.ย.55 14:04
12ตัวอย่างประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2554 4 ก.ย.55 14:00
13หนังสือศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0016.3/ว 1720 ลว. 10 พฤษภาคม 2555 เรื่องเครื่องแบบปฏิบัติราชการ และบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ 17 พ.ค.55 15:24
14หารือเรื่องเครื่องแบบปฏิบัติราชการ และบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ (ว 232/30 เมษายน 2555) 10 พ.ค.55 14:29
15การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือที่อ้างถึง ว2/5 มกราคม 2553) 10 พ.ค.55 14:26
16หนังสือ ที่ สธ 0201.034/ว 200 ลว. 19 เม.ย. 2555 เรื่อง ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการบางสายงาน 15 พ.ค.55 15:08
17หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 30 มี.ค.55 11:27
18หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัด สป.สธ. พ.ศ. ๒๕๕๔ 9 ธ.ค.54 15:23
19มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 13 ก.ย.54 11:39
20ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการบางสายงาน 13 ก.ย.54 11:35
ทั้งหมด : 24 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0