หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิตข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  สาระธรรมกับการดำเนินชีวิต
"ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ...
ผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงปรารถนา : ควรค่ายกมือไหว้และเคารพนับถือ ... ที่มา : สีมา สีมานันท์ นสพ.มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
..." ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติเดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ" สาระธรรมมงคลหลวงปู่สิม
..."เรามีสติรู้เท่าความโลภมัน คือการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อน" สาระธรรมมงคล หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำ ผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
..."คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปสู่อบายภูมิก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม" สารธรรมมงคล หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม.
ทั้งหมด
  ตรวจแนะนำ 5ส. ... วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ทีมประเมิน 5ส ได้ออกตรวจประเมินและให้คำแนะนำกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ของ สสจ. พบว่า ฝ่ายต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีผ่านการปรับปรุงไประดับหนึ่งแล้ว แต่บางส่วนยังพบปัญหาที่ต้องแก้ไข...ดังภาพ

  มุ่งมั่น...พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม : เพื่อสุขภาวะของประชาชน

ตรวจโรงงาน...วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายภาณุวัตร สุขสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสภาพการทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งใน อ.บางปะหัน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของพนักงานจากสภาพการทำงานที่เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยให้คำแนะนำในการจัดทำที่ปิดกั้นเพื่อป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา ...ดังภาพข่าว

ภาณุ...ภาพ/ข่าว

นำเสนอผลดำเนินงาน...วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของภาคเอกชน ภาคประชาชนและชมรม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สสจ. ในการนี้ น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ...ดังภาพข่าว

ภาณุ...ภาพ/ข่าว

กิจกรรมวันเฉลิมฯ...วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 นายภาณุวัตร สุขสม กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ใช้เวลาวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ รดน้ำกล้วยไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างห้องนิติการ ธงชาติ สสจ. เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียร้อยของสำนักงาน ตามนโยบาย 5ส...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว

ทั้งหมด

  วันนี้ฝ่ายฯ ไปทำอะไร ที่ไหน
21-22 สิงหาคม 57 ... คุณภาณุวัตร/ คมกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย และความดความปลอดภัย ณ รร. จ.สมุทรส่งคราม
22-23 สิงหาคม 57 ... คุณสุเทพ ประชุม/จัดบูธสับดาห์ความปลอดภัย ณ รร.วรบุรี
21 สิงหาคม 57 ... คุณสุเทพ ประชุม พระนครศรีอยุธยา เส้นทางต้นแบบการจัดการขยะฯ ณ รร.คาสสิค พระนครศรีอยุธยา
20 สิงหาคม 57 ... คุณภาณุวัตร/คมกฤษ ตรวจโรงฆ่าสัตว์ ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี
20 สิงหาคม 57 ... คุณคมกฤษ ตรวจมาตรฐานเรือนจำกลาง และวัยหนุ่ม
20-21 สิงหาคม 57...คุณโชติมา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 ตรวจประเมินคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 ระดับเขต รร.ไตรราชวิทยา อ.บางไทร/ปั๊มแก๊ส PAP GAS อ.บางไทร/รพสต.ลาดงาอ.เสนา/วัดอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา
19 สิงหาคม 57 ... คุณสุเทพ ประชุมโครงการวิจัยผลกระทบภูมิอากาศ/น้ำท่วม ณ ห้องประชุม รพสต.บางชะนี อ.บางบาล
19 สิงหาคม 57 ... คุณภาณุวัตร เช้า...ร่วมสภากาแฟ รพ.อยุธยา สาย...ประชุม กกบ.ห้องไทรงาม บ่าย...ร่วมประเมิน/ประชุมมาตรฐานการดำเนินงานอาชีวอนามัย รพ.พระนครศรีอยุธยา
19 สิงหาคม 57 ... คุณคมกฤษ ตรวจประเมินโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ณ อ.บ้านแพรก และ ร่วมประชุมตัดสิน ที่ศาลากลางจังหวัดฯ
18 สิงหาคม 57...คุณโชติมา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 ตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนามาตราฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
1-4,7-10 กรกฎาคม 2557 สสจ. ตรวจประเมินสุดยอดส้วมระดับจังหวัดฯ อ.ต่างๆ
20-30 พฤษภาคม 2557 สคร.1 ร่วม สสจ. ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ อ.ต่างๆ
แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ...(แบบประเมินอยู่ภาคผนวก)
แจ้ง จนท.รพ. เป้าหมาย สคร. 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สสจ. เข้าตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรฯ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งแผนไว้แล้ว
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูความรู้งานอาชีวอนามัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ.
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย/ NCD เข้าร่วมประชุมสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า รร.กรุงศรีริเวอร์
สสจ. ร่วมกับศูนย์เขต 1 ขอแจ้งเข้าประเมินตลาดประเภทที่ 1 (รอบ1/57) ระหว่างวันที่ 12,13,14 มีนาคม 2557
ย้ายแล้ว... ประกาศกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายห้องไปที่กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย" ตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่
ตารางรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22-23 มกราคม 2557
กลุ่มงานฯ ขอให้ รพ./สสอ. เบิกวัสดุด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมอุทกภัยน้ำท่วมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

น.ส.เสาวลักษณ์  สุวรรณภาค

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค 081-9941975
2. นายภาณุวัตร สุขสม .. 081-3094345
3. นางโชติมา วนสินธุ์ ... 081-4586237
4. นายสุเทพ เทพแจ่มใจ 089-8848712
5. นางอินทิรา ฉวีวรรณ ...089-1338969
6. นางประณีต เลี้ยงสุคนธร 081-8526254
7. นายคมกฤษ บัวพิมพ์...091-0785281
....ทำเนียบรูป
ทั้งหมด
  ผลงานเด่น /ผลการดำเนินงาน ปี 2556
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ... ภาณุวัตร
ผลสรุปการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ปี 2555
ผลการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับเขตประเภท อบต. ประจำปี ๒๕๕๕ คือ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ทับนำ อำเภอบางปะหัน
สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการฯ ... ภาณุวัตร สุขสม
ผลดำเนินการโครงการเกษตรปลอดโรคฯ ปี 54 File Excel...ครบทุกแห่ง Load ได้เลย!
ผลดำเนินงานเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 54 สำเร็จด้วยดี เกษตรกรได้รับการอบรมเกือบ 2,000 ราย และได้รับการดูแล ให้คำแนะนำอีก 9,000 กว่าราย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ.....ภาณุวัตร สุขสม และ สสอ./รพ.
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลด
14สค57_ประชุมสภาเกษตร_สนามกีฬา_อบจ
9สค57_เลี้ยงรุ่น40_นครนายก_1
ใบรายการตรวจประเมินตนเอง (Self-Evaluation Sheet) สำหรับสถานประกอบการตามเกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรคฯ ...แบบประเมินอยู่ในภาคผนวก
ใบสั่งจ้าง
ดาวส์โหลดร่างโครงการอาชีวอนามัยภาคเกษตร 2557
ดาวส์โหลดไฟล์ร่างโครงการภาคอุตสาหกรรม ปี 57
แบบรายงาน SRAH.1 และ RAH 03
ภาพการประชุม_ร้านสเต็ก_เมื่อ30มีนาคม2557
แบบตรวจราชการ(ตก1)ปี57.doc
ทั้งหมด
  แบบฟอร์มต่างๆ
รายชื่อผู้ศึกษาดูงานตลาด/ร้านอาหาร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2556...
แบบสำรวจสถานีขนส่งสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ
เกณฑ์ตัดสินสุดยอดส้วม ปี2555
แบบสำรวจโรงอาหารและแบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Carbon Footprint
แบบรายงานพื้นที่เป้าหมายโครงการเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 2555
แบบรายงานเป้าหมายพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ฯ ปี 2555
แบบฟอร์มประเมินศูนย์เด็กเล็ก
แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ ฯ
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_มากกว่า 10 คนขั้นไป
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0