หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
  จัดสรรครุภัณฑ์ ... วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายถาวร พลเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะนำร่อง ณ ห้องประชุมหน้ามุก สสจ.

  ข้อมูล : เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
ที่นี่ ! ค้นหาสารเคมีและวัตถุอันตราย จากกรมควบคุมมลพิษ
เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน หน่วยงาน/บุคคล ภายในและภายนอก
สายด่วนฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพ1669 กรมควบคุมมลพิษAVERS 1650 โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
ทั้งหมด
  มุ่งมั่น...พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม : เพื่อสุขภาวะของประชาชน

จัดสรรครุภัณฑ์ ... วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายถาวร พลเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะนำร่อง (พระนครศรีอยุธยา) ณ ห้องประชุมหน้ามุก สสจ. โดยมี น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เลขานุการคณะทำงานฯ ... ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สสจ... วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายภาณุวัตร สุขสม และนายสันติ จิรังกาล ร่วมดำเนินการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ โดยตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณด้านข้างห้องประชาสัมพันธ์และนิติการ เพื่อความสวยงามของ สสจ.  ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ... วันที่ 29 เมษายน 2558 นายภาณุวัตร สุขสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อน้อย ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร ในการนี้ รพ./สสอ.บางไทร ได้ให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ ...ดังภาพข่าว

 ภาณุ ภาพ/ข่าว

ทั้งหมด

  วันนี้ฝ่ายฯ ไปทำอะไร ที่ไหน
22 พฤษภาคม 2558 ... ร่วมกับ สคร.1 ตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรจากการทำงานใน รพ.บ้านแพรก
22 พฤษภาคม 2558 ... คุณอินทิรา/คมกฤษ ออกตรวจร้านอาหาร ทดสอบ SI 2 อำเภอบางปะอิน, วังน้อย
21 พฤษภาคม 2558 ... ร่วมกับ สคร.1 ตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรจากการทำงานใน รพ.บางบาล
21 พฤษภาคม 2558 ... คุณเสาวลักษณ์ ประชุมจัดสรรวัสดุ-คุรุภัณฑ์ บ่อขยะ ต.มหาพราหมณ์ ณ ห้องประชุมหน้ามุก สสจ.
21 พฤษภาคม 2558 ... คุณสุเทพ ประชุมสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้างท่อส่งก๊าซอยุธยา-นครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดฯ
21 พฤษภาคม 2558 ... คุณภาณุวัตร ประชุมติดตามแก้ไขปัญหาบ่อขยะ ณ ที่ว่าการอำเภอบางไทร และตรวจโรงงานชุบนิเกิล จากปัญหาชาวบ้านร้องเรียน ต.บางพลี
21 พฤษภาคม 2558 ... คุณอินทิรา/คมกฤษ ออกตรวจร้านอาหาร ทดสอบ SI 2 อำเภอเสนา
19 พฤษภาคม 2558 ... ร่วมประชุมเตรียมการซ้อมแผนไฟไหม้และสารเคมีรั่วไหลใน รง.อุตสาหกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดฯ
19 พฤษภาคม 2558 ... คุณสุเทพ ประชุมการดูแลสุขภาพวัยทำงาน ณ รร.อมารี ดอนเมือง กทม.
19 พฤษภาคม 2558 ... คุณอินทิรา/คมกฤษ ออกตรวจร้านอาหาร โดยแบบทดสอบ SI 2 อำเภออุทัย
ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรใน รพ. ปี 2557 ดังนี้ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองผลระดับ 5 ได้แก่ รพ.มหาราช บ้านแพรก และ รพ.อุทัย ส่วนโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 5 ต่อเนื่อง ได้แก่ รพ.ภาชี บางไทร ท่าเรือ และ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ ( 24 พ.ย. 57 14:25 น.)
ประกาศสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 ระดับจังหวัดฯ ได้แก่ รร.ไตรราชวิทยา รร.วัดหนองเป้า รร.บ้านแถว รร.วัดหนองเครือบุญ รร.วัดตะโก รร.เอกอโยธยา รร.วัดดอนลาน รร.วัดไทรน้อย รพสต.ลาดงา รพสต.บางหลวง ปั๊มแก็สบางไทร วัดอโยธยา
1-4,7-10 กรกฎาคม 2557 สสจ. ตรวจประเมินสุดยอดส้วมระดับจังหวัดฯ อ.ต่างๆ
20-30 พฤษภาคม 2557 สคร.1 ร่วม สสจ. ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ อ.ต่างๆ
แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ...(แบบประเมินอยู่ภาคผนวก)
แจ้ง จนท.รพ. เป้าหมาย สคร. 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สสจ. เข้าตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรฯ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งแผนไว้แล้ว
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูความรู้งานอาชีวอนามัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ.
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย/ NCD เข้าร่วมประชุมสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า รร.กรุงศรีริเวอร์
สสจ. ร่วมกับศูนย์เขต 1 ขอแจ้งเข้าประเมินตลาดประเภทที่ 1 (รอบ1/57) ระหว่างวันที่ 12,13,14 มีนาคม 2557
ย้ายแล้ว... ประกาศกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายห้องไปที่กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย" ตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่

ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

น.ส.เสาวลักษณ์  สุวรรณภาค

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค 081-9941975
2. นายภาณุวัตร สุขสม .. 081-3094345
3. นางโชติมา วนสินธุ์ ... 081-4586237
4. นายสุเทพ เทพแจ่มใจ 089-8848712
5. นางอินทิรา ฉวีวรรณ ...089-1338969
6. นางประณีต เลี้ยงสุคนธร 081-8526254
7. นายคมกฤษ บัวพิมพ์...091-0785281
....ทำเนียบรูป
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลด
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดฝอยมูลติดเชื้อ พ.ศ. 2545
บทบาทหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานอยุธยา
แนวทางปฎิบัติตามสารบัญญัติ_หมวด3และหมวด5
31มีค58_กวป_แจกประกาศ_ป้าย_CFGT_บริษัท
แบบประเมินมาตรฐาน_คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_EHA
26กพ58_รูปประชุมตรวจการจ้าง_ขนขยะ_บ่อขยะใหม่
ส่งไฟล์ผลการดำเนินงาน บ.วังน้อย เบเวอเรซ
ppt_นำเสนอผลงาน สวล. แก่ผู้ตรวจราชการฯ
รูปรับเกียรติบัตร เมื่อ 28 มกราคม 2558 ณ รร.กรุงศรีริเวอร์
ทั้งหมด
  แบบฟอร์มต่างๆ
แบบสำรวจสถานีขนส่งสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ
เกณฑ์ตัดสินสุดยอดส้วม ปี2555
แบบสำรวจโรงอาหารและแบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Carbon Footprint
แบบรายงานพื้นที่เป้าหมายโครงการเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 2555
แบบรายงานเป้าหมายพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ฯ ปี 2555
แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ ฯ
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_มากกว่า 10 คนขั้นไป
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_น้อยกว่า 10 คน
แบบตรวจส้วมสาธารณะ
ทั้งหมด
  สาระธรรมกับการดำเนินชีวิต
"...คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมเข้าช่วยเหลือ เพียงแต่เปิดใจรับ ก็คือเปิดอารมณ์ด้วยสติที่กำหนด เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ จิตใจจะมีความสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ทั้งดีหรือร้าย ก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดา" ...ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรฯ
"...คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็ง ย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้น ถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรค ก็ทำอะไรไม่ได้..." ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรฯ
"เมื่อละกิเลสได้ตามลำดับ บุคคลก็จะพัฒนาจิตไปถึงนิพพานของอรหันต์ คือ ดับกิเลสที่ยังเหลือให้หมด เพื่อไปสู่การดับกิเลสโดยสิ้นเชิง คือไม่กลับมาทุกข์อีกต่อไปแล้ว" สารธรรมมงคล พระอาจารย์มานพ อุปสโม
"ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ...
ผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงปรารถนา : ควรค่ายกมือไหว้และเคารพนับถือ ... ที่มา : สีมา สีมานันท์ นสพ.มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
..." ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติเดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ" สาระธรรมมงคลหลวงปู่สิม
..."เรามีสติรู้เท่าความโลภมัน คือการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อน" สาระธรรมมงคล หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำ ผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
..."คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปสู่อบายภูมิก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม" สารธรรมมงคล หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม.
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0