หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
  สาระธรรมกับการดำเนินชีวิต
"ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ...
ผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงปรารถนา : ควรค่ายกมือไหว้และเคารพนับถือ ... ที่มา : สีมา สีมานันท์ นสพ.มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
..." ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติเดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ" สาระธรรมมงคลหลวงปู่สิม
..."เรามีสติรู้เท่าความโลภมัน คือการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อน" สาระธรรมมงคล หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำ ผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
..."คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปสู่อบายภูมิก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม" สารธรรมมงคล หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม.
ทั้งหมด
  วันที่ 28 มกราคม 2558 ... กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จัดประชุมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขยายการดูแลสุขภาพแก่ประชากรวัยทำงาน ณ รร.กรุงศรีริเวอร์

  มุ่งมั่น...พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม : เพื่อสุขภาวะของประชาชน

รณรงค์ล้างตลาดแกรนด์...วันที่ 30 มกราคม 2558 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วย นายชาตรี นพวรรณ นายธเนศ วิภาดาพรพงษ์ อบต.ธนู พ่อค้า-แม่ค้าและผู้ประกอบการตลาดแกรนด์ (ศรีอยุธยาเมืองใหม่) อ.อุทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาด เพื่อรักษาความสะอาดของตลาด การป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในการจับจ่ายซื้อหาเครื่องอุปโภค/บริโภคในช่วงตรุษจีน... ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว

เร่งขนขยะไปที่แห่งใหม่ ... วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายภาณุวัตร สุขสม พร้อมด้วยนายคมกฤษ บัวพิมพ์ ออกสังเกตการขนขยะจากที่กำจัดขยะ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ขนถ่ายไปสู่ที่กำจัดขยะแห่งใหม่ ณ ที่กำจัดขยะ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล พบว่า มีรถบรรทุกและรถตักของ บ.อิตาเลี่ยนไทย กำลังเร่งรัดขนขยะ บริเวณถนนมีพนักงานคอยดูแลเก็บขยะที่ตกหล่น ป้ายเตือน มีพนักงานพร้อมรถไฟกระพริบให้สัญญาณเตือน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร  ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว

มอบป้ายรับรอง CFGT ... วันที่ 28 มกราคม 2558 นายถาวร พลเดช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รอง นพ.สสจ. มอบป้ายรับรอง Clean Food Good Taste แก่ บ. เม็กเท็ค พรีซิซั่น และ บ. สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอสิกส์ จำกัด ซึ่งผ่านการตรวจประเมินได้มาตรฐานโรงอาหารระดับดีมาก ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในสถานประกอบการ ในการป้องกันโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ ...ดังภาพข่าว

 ภาณุ ... ภาพ/ข่าว

ทั้งหมด

  วันนี้ฝ่ายฯ ไปทำอะไร ที่ไหน
30 มกราคม 2558 ... คุณเสาวลักษณ์/โชติมา /ภาณุวัตร/คมกฤษ ร่วมล้างตลาดแกรนด์ (ศรีอยุธยาเมืองใหม่) อ.อุทัย
28 มกราคม 2558 ... คุณอินทิรา/คมกฤษ ตรวจประเมินโรงอาหาร บริษัท Mektec นิคมบางปะอิน
28 มกราคม 2558 ... กลุ่มงานฯ จัดประชุมสถานประกอบการปลอดโรคฯ ณ รร.กรุงศรีริเวอร์
27-29 มกราคม 2558 ... คุณเสาวลักษณ์ ร่วมต้อนรับและประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ
27 มกราคม 2558 ... 9.00 น. คุณเสาวลักษณ์ ประชุมติดตามแก้ไขปัญหาขยะ ศาลากลางจังหวัดฯ
27 มกราคม 2558 ... คุณอินทิรา / คมกฤษ ตรวจ Clean Food Good Taste ณ บ.Mectec
23 มกราคม 2558 ... กลุ่มงานฯ ร่วมงานกีฬาสาธารณสุข ณ สนามกีฬาจังหวัดฯ
22-23 มกราคม 2558 ... คุณโชติมา ประชุมมาตรฐานโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม รพ.พระนครศรีอยุธยา
19-23 มกราคม 2558 ... คุณภาณุวัตร ประชุมระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพฯ ณ จังหวัดนครนายก
19 มกราคม 2558 ... คุณคมกฤษ/คุณโชติมา/คุณอินทิรา ตรวจประเมินโรงอาหาร บริษัท ฮอนด้า โรจนะ
ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรใน รพ. ปี 2557 ดังนี้ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองผลระดับ 5 ได้แก่ รพ.มหาราช บ้านแพรก และ รพ.อุทัย ส่วนโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 5 ต่อเนื่อง ได้แก่ รพ.ภาชี บางไทร ท่าเรือ และ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ ( 24 พ.ย. 57 14:25 น.)
ประกาศสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 ระดับจังหวัดฯ ได้แก่ รร.ไตรราชวิทยา รร.วัดหนองเป้า รร.บ้านแถว รร.วัดหนองเครือบุญ รร.วัดตะโก รร.เอกอโยธยา รร.วัดดอนลาน รร.วัดไทรน้อย รพสต.ลาดงา รพสต.บางหลวง ปั๊มแก็สบางไทร วัดอโยธยา
1-4,7-10 กรกฎาคม 2557 สสจ. ตรวจประเมินสุดยอดส้วมระดับจังหวัดฯ อ.ต่างๆ
20-30 พฤษภาคม 2557 สคร.1 ร่วม สสจ. ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ อ.ต่างๆ
แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ...(แบบประเมินอยู่ภาคผนวก)
แจ้ง จนท.รพ. เป้าหมาย สคร. 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สสจ. เข้าตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรฯ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งแผนไว้แล้ว
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูความรู้งานอาชีวอนามัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ.
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย/ NCD เข้าร่วมประชุมสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า รร.กรุงศรีริเวอร์
สสจ. ร่วมกับศูนย์เขต 1 ขอแจ้งเข้าประเมินตลาดประเภทที่ 1 (รอบ1/57) ระหว่างวันที่ 12,13,14 มีนาคม 2557
ย้ายแล้ว... ประกาศกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายห้องไปที่กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย" ตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่

ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

น.ส.เสาวลักษณ์  สุวรรณภาค

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค 081-9941975
2. นายภาณุวัตร สุขสม .. 081-3094345
3. นางโชติมา วนสินธุ์ ... 081-4586237
4. นายสุเทพ เทพแจ่มใจ 089-8848712
5. นางอินทิรา ฉวีวรรณ ...089-1338969
6. นางประณีต เลี้ยงสุคนธร 081-8526254
7. นายคมกฤษ บัวพิมพ์...091-0785281
....ทำเนียบรูป
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลด
รูปรับเกียรติบัตร เมื่อ 28 มกราคม 2558 ณ รร.กรุงศรีริเวอร์
19_23มค58_ประชุมระบาด_นครนายก_รูปทั่วไป_2...โปรดรอสักครู่
19_23มค58_ประชุมระบาด_นครนายก_รูปรับประกาศ_1
17มค58_เลี้ยงรุ่น_บว_22_บางไทร
ข้อมูลตลาดนัด (ประเภทที่ 2) ปี 2557
4ตค57_เปิดโครงการ_เมืองสะอาด_ราชานุสาวรีย์_อ_ชาญชัย_อ_เด่น
คลิก_Save_ภาพถ่ายรับประกาศ_เมื่อ31ตค57_ได้เลยครับ
สรุปผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย ปี 2557
รูปให้พี่ปราณี...กด Save เข้าเครื่องก่อน
57_สรุปโรคจากการทำงาน ปี 2556 ที่ได้จาก DATABASE ให้ สคร.1 จากการประชุมเมื่อ 10 ก.ย. 57
ทั้งหมด
  ผลงานเด่น /ผลการดำเนินงาน ปี 2556
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ... ภาณุวัตร
ผลสรุปการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ปี 2555
ผลการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับเขตประเภท อบต. ประจำปี ๒๕๕๕ คือ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ทับนำ อำเภอบางปะหัน
สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการฯ ... ภาณุวัตร สุขสม
ผลดำเนินการโครงการเกษตรปลอดโรคฯ ปี 54 File Excel...ครบทุกแห่ง Load ได้เลย!
ผลดำเนินงานเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 54 สำเร็จด้วยดี เกษตรกรได้รับการอบรมเกือบ 2,000 ราย และได้รับการดูแล ให้คำแนะนำอีก 9,000 กว่าราย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ.....ภาณุวัตร สุขสม และ สสอ./รพ.
ทั้งหมด
  แบบฟอร์มต่างๆ
แบบสำรวจสถานีขนส่งสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ
เกณฑ์ตัดสินสุดยอดส้วม ปี2555
แบบสำรวจโรงอาหารและแบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Carbon Footprint
แบบรายงานพื้นที่เป้าหมายโครงการเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 2555
แบบรายงานเป้าหมายพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ฯ ปี 2555
แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ ฯ
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_มากกว่า 10 คนขั้นไป
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_น้อยกว่า 10 คน
แบบตรวจส้วมสาธารณะ
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0