หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
  ติวเข้ม กม. ...วันที่ 5 มิถุนายน 2558 หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ร่วมกับกลุ่มงาน สวล. พร้อมด้วย จนท.สธ.จาก สสอ./รพ. ร่วมประชุม VDO Conferanc พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 ณ ห้องประชุมไทรงาม ดังภาพ...

  ข้อมูล : เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
ที่นี่ ! ค้นหาสารเคมีและวัตถุอันตราย จากกรมควบคุมมลพิษ
เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน หน่วยงาน/บุคคล ภายในและภายนอก
สายด่วนฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพ1669 กรมควบคุมมลพิษAVERS 1650 โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
ทั้งหมด
  มุ่งมั่น...พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม : เพื่อสุขภาวะของประชาชน

โรงอาหารมาตรฐาน...วันที่ 25 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบป้ายโรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และ Clean Food Good Taste แก่บริษัทต่างๆ เพื่อคุ้มครองสุขภาพด้านอาหารปลอดภัยแก่พนักงานในสถานประกอบการ จากภาพ นางอินทิรา ฉวีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้มอบใบรับรองแก่บริษัท ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

ติวเข้ม พรบ. สาธารณสุข. ...วันที่ 5 มิถุนายน 2558 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับกลุ่มงานนิติการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/รพ. ร่วมประชุม VDO Conferance เรื่อง การดำเนินงานคุ้มครองสุขภาพประชาชนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ปี 2535 ณ ห้องประชุมไทรงาม ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

ผู้ว่าฯ ชวนชิม...วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายถาวร พลเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานผู้ว่าฯ ชวนชิม ณ ห้องประชุมไทรงาม โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ททท. ชมรมร้านอาหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารมาตรฐานที่ผ่านการรับรองด้านความสะอาด Clean Food Good Taste และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

ทั้งหมด

  วันนี้ฝ่ายฯ ไปทำอะไร ที่ไหน
3 สิงหาคม 2558 ... คุณเสาวลักษณ์/คมกฤษ ตรวจปัญหาร้องเรียน อ.ลาดบัวหลวง
29 กรกฏาคม 2558 ... คุณโชติมา /คุณคมกฤษ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างร้านอาหารไทยปลอดภัยสุขภาพดี และตลาดนัดน่าซื้อ ณ รร.เอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
28 กรกฎาคม 2558 ... คุณภาณวัตร ประชุมแก้ไขปัญหาขยะ อ.บางไทร
28 กรกฎาคม 2558 ... คุณสุเทพฯ /คมกฤษ ประชุม เครือข่ายเกษตรฯ รพ.สต.สิงหนาท 2 อ.ลาดบัวหลวง
27-28 กรกฎาคม 2558 ... คุณภาณวัตร ออกประเมิน คปสอ.สัญจร ณ รพ.เสนาและ รพ.วังน้อย
24 กรกฎาคม 2558 ... คุณเสาวลักษณ์ ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมทัศนีย์
24 กรกฏาคม 2558 ... คุณโชติมา ประชุมการจัดทำแผนAgenda มิติของ สสจ. ณ รร. กรุงศรีฯ
23-24 กรกฎาคม 2558 ... คุณภาณวัตร ออกประเมิน คปสอ.สัญจร ณ รพ.ท่าเรือและ รพ.พระนครศรีอยุธยา
23 กรกฏาคม 2558 ... คุณโชติมา ประชุมคณะทำงานจัดร้านอาหารสวัสดิการศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องวิทยายุทธ ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้นศาลากลางจังหวัดฯ
22 กรกฎาคม 2558 ... คุณโชติมา ประเมินตลาดสดน่าซื้อฯ
ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรใน รพ. ปี 2557 ดังนี้ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองผลระดับ 5 ได้แก่ รพ.มหาราช บ้านแพรก และ รพ.อุทัย ส่วนโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 5 ต่อเนื่อง ได้แก่ รพ.ภาชี บางไทร ท่าเรือ และ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ ( 24 พ.ย. 57 14:25 น.)
ประกาศสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 ระดับจังหวัดฯ ได้แก่ รร.ไตรราชวิทยา รร.วัดหนองเป้า รร.บ้านแถว รร.วัดหนองเครือบุญ รร.วัดตะโก รร.เอกอโยธยา รร.วัดดอนลาน รร.วัดไทรน้อย รพสต.ลาดงา รพสต.บางหลวง ปั๊มแก็สบางไทร วัดอโยธยา
1-4,7-10 กรกฎาคม 2557 สสจ. ตรวจประเมินสุดยอดส้วมระดับจังหวัดฯ อ.ต่างๆ
20-30 พฤษภาคม 2557 สคร.1 ร่วม สสจ. ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ อ.ต่างๆ
แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ...(แบบประเมินอยู่ภาคผนวก)
แจ้ง จนท.รพ. เป้าหมาย สคร. 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สสจ. เข้าตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรฯ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งแผนไว้แล้ว
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูความรู้งานอาชีวอนามัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ.
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย/ NCD เข้าร่วมประชุมสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า รร.กรุงศรีริเวอร์
สสจ. ร่วมกับศูนย์เขต 1 ขอแจ้งเข้าประเมินตลาดประเภทที่ 1 (รอบ1/57) ระหว่างวันที่ 12,13,14 มีนาคม 2557
ย้ายแล้ว... ประกาศกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายห้องไปที่กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย" ตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่

ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

น.ส.เสาวลักษณ์  สุวรรณภาค

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค 081-9941975
2. นายภาณุวัตร สุขสม .. 081-3094345
3. นางโชติมา วนสินธุ์ ... 081-4586237
4. นายสุเทพ เทพแจ่มใจ 089-8848712
5. นางอินทิรา ฉวีวรรณ ...089-1338969
6. นางประณีต เลี้ยงสุคนธร 081-8526254
7. นายคมกฤษ บัวพิมพ์...091-0785281
....ทำเนียบรูป
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลด
การประเมินตลาดสดน่าซื้อ
27พค58_รับประกาศ_CFGT_Frm_นพสสจ
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดฝอยมูลติดเชื้อ พ.ศ. 2545
บทบาทหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานอยุธยา
แนวทางปฎิบัติตามสารบัญญัติ_หมวด3และหมวด5
31มีค58_กวป_แจกประกาศ_ป้าย_CFGT_บริษัท
แบบประเมินมาตรฐาน_คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_EHA
26กพ58_รูปประชุมตรวจการจ้าง_ขนขยะ_บ่อขยะใหม่
ส่งไฟล์ผลการดำเนินงาน บ.วังน้อย เบเวอเรซ
ทั้งหมด
  แบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ
แบบสำรวจสถานีขนส่งสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ
เกณฑ์ตัดสินสุดยอดส้วม ปี2555
แบบสำรวจโรงอาหารและแบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Carbon Footprint
แบบรายงานพื้นที่เป้าหมายโครงการเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 2555
แบบรายงานเป้าหมายพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ฯ ปี 2555
แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ ฯ
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_มากกว่า 10 คนขั้นไป
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_น้อยกว่า 10 คน
ทั้งหมด
  สาระธรรมกับการดำเนินชีวิต
"...คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมเข้าช่วยเหลือ เพียงแต่เปิดใจรับ ก็คือเปิดอารมณ์ด้วยสติที่กำหนด เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ จิตใจจะมีความสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ทั้งดีหรือร้าย ก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดา" ...ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรฯ
"...คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็ง ย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้น ถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรค ก็ทำอะไรไม่ได้..." ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรฯ
"เมื่อละกิเลสได้ตามลำดับ บุคคลก็จะพัฒนาจิตไปถึงนิพพานของอรหันต์ คือ ดับกิเลสที่ยังเหลือให้หมด เพื่อไปสู่การดับกิเลสโดยสิ้นเชิง คือไม่กลับมาทุกข์อีกต่อไปแล้ว" สารธรรมมงคล พระอาจารย์มานพ อุปสโม
"ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ...
ผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงปรารถนา : ควรค่ายกมือไหว้และเคารพนับถือ ... ที่มา : สีมา สีมานันท์ นสพ.มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
..." ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติเดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ" สาระธรรมมงคลหลวงปู่สิม
..."เรามีสติรู้เท่าความโลภมัน คือการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อน" สาระธรรมมงคล หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำ ผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
..."คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปสู่อบายภูมิก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม" สารธรรมมงคล หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม.
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0