หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิตข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  สาระธรรมกับการดำเนินชีวิต
"ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ...
ผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงปรารถนา : ควรค่ายกมือไหว้และเคารพนับถือ ... ที่มา : สีมา สีมานันท์ นสพ.มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
..." ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติเดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ" สาระธรรมมงคลหลวงปู่สิม
..."เรามีสติรู้เท่าความโลภมัน คือการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อน" สาระธรรมมงคล หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำ ผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
..."คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปสู่อบายภูมิก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม" สารธรรมมงคล หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม.
ทั้งหมด
  วันที่ 24 เมษายน 2557... น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาบ่อขยะไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.ศาลาลอย โดยมีนายอำเภอท่าเรือ เป็นประธานฯ

  มุ่งมั่น...พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม : เพื่อสุขภาวะของประชาชน

ล้างส้วมรับสงกรานต์ 57...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน ข้าวงาม หันตะเภา วังจุฬา และบ่อตาโล่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันต้อนรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคหน้าร้อน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจในการใช้ส้วมสาธารณะ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ข่าว

ร่วมแก้ไขปัญหาบ่อขยะ ...  วันที่ 24 เมษายน 2557 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาบ่อขยะไม่ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ โดยมีนายอำเภอท่าเรือ เป็นประธานฯ มีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหานส่วนตำบล ผู้อำนวยการ รพ.สต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปรึกษาหารือ ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

หลักการทางระบาดวิทยา ...วันที่ 23-25 เมษายน 2557 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เข้าร่วมอบรมหลักการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/สสอ. และกลุ่มงานต่างๆ ใน สสจ. เข้าร่วมอบรมฯ  ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย/ NCD เข้าร่วมประชุมสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า รร.กรุงศรีริเวอร์
สสจ. ร่วมกับศูนย์เขต 1 ขอแจ้งเข้าประเมินตลาดประเภทที่ 1 (รอบ1/57) ระหว่างวันที่ 12,13,14 มีนาคม 2557
ย้ายแล้ว... ประกาศกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายห้องไปที่กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย" ตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่
ตารางรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22-23 มกราคม 2557
กลุ่มงานฯ ขอให้ รพ./สสอ. เบิกวัสดุด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมอุทกภัยน้ำท่วมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ประกาศผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดังจังหวัดฯ ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อันดับ 1. ปั๊ม PT ปิโตเลียมคอร์ปอเรชั่น
2. ประกาศผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดังจังหวัดฯ ประเภทสถานที่ราชการ อันดับ 1. เทศบาลตำบลลาดชะโด
3. ประกาศผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดังจังหวัดฯ ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อันดับ 1. รพสต.บ้านหนองโสน อันดับ 2. รพสต.โพสาวหาญ อันดับ 3. รพสต.รางจระเข้
4. ประกาศผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดังจังหวัดฯ ประเภทโรงเรียน อันดับ 1. รร.วัดพระขาว อันดับ 2. รร.วัดสนามไชย อันดับ 3. รร.บ้านแถววิทยาคาร
แผนการตรวจประเมินตลาดสด/ ตลาดนัดน่าซื้อ ครั้งที่ 2/56 ระหว่างวันที่ 25-29,29 กรกฎาคม 2556

ทั้งหมด

  วันนี้ฝ่ายฯ ไปทำอะไร ที่ไหน
24 เมษายน 57...คุณสุเทพ ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ณ ห้องประชุม รร.กรุงศรีฯ
24 เมษายน 57...คุณคมกฤษ ส่งน้ำส่งตรวจห้องปฏิบัติการฯ กรมอนามัย กระทรวงฯ
24 เมษายน 57... บ่าย คุณเสาวลักษณ์ ประชุมระบาดวิทยา ณ ห้องประชุม รร.กรุงศรีริเวอร์
24 เมษายน 57...เช้า คุณเสาวลักษณ์ /ภาณุวัตร ประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาบ่อขยะ ณ ห้องประชุม อบต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ
23 เมษายน 57...คุณภาณุวัตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาชีวอนามัย ฯ ระดับจังหวัดฯ ร่วมกับ สสจ. ณ ศาลากลางจังหวัดฯ
23 เมษายน 57...คุณสุเทพ อบรมภาษาอังกฤษ ณ รร.กรุงศรีริเวอร์
23 เมษายน 57...คุณเสาวลักษณ์ ประชุมระบาด ณ รร.กรุงศรีริเวอร์
21 เมษายน 57...คุณภาณุวัตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใช้พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ ณ ศาลากลางจังหวัดฯ
21 เมษายน 57...คุณเสาวลักษณ์/ภาณุวัตร ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ ณ รร.กรุงศรีริเวอร์
21-25 เมษายน 57...คุณโชติมา คมกฤษ และคุณอินธิรา ตรวจติดตามร้านอาหาร ตลาดประเภท 2 ในอำเภอต่างๆ
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

น.ส.เสาวลักษณ์  สุวรรณภาค

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค 081-9941975
2. นายภาณุวัตร สุขสม .. 081-3094345
3. นางโชติมา วนสินธุ์ ... 081-4586237
4. นายสุเทพ เทพแจ่มใจ 089-8848712
5. นางอินทิรา ฉวีวรรณ ...089-1338969
6. นางประณีต เลี้ยงสุคนธร 081-8526254
7. นายคมกฤษ บัวพิมพ์...091-0785281
....ทำเนียบรูป
ทั้งหมด
  ผลงานเด่น /ผลการดำเนินงาน ปี 2556
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ... ภาณุวัตร
ผลสรุปการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ปี 2555
ผลการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับเขตประเภท อบต. ประจำปี ๒๕๕๕ คือ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ทับนำ อำเภอบางปะหัน
สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการฯ ... ภาณุวัตร สุขสม
ผลดำเนินการโครงการเกษตรปลอดโรคฯ ปี 54 File Excel...ครบทุกแห่ง Load ได้เลย!
ผลดำเนินงานเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 54 สำเร็จด้วยดี เกษตรกรได้รับการอบรมเกือบ 2,000 ราย และได้รับการดูแล ให้คำแนะนำอีก 9,000 กว่าราย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ.....ภาณุวัตร สุขสม และ สสอ./รพ.
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลด
ดาวส์โหลดร่างโครงการภาคอุตสาหกรรม 57
ดาวส์โหลดไฟล์ร่างโครงการภาคอุตสาหกรรม ปี 57
แบบรายงาน SRAH.1 และ RAH 03
ภาพการประชุม_ร้านสเต็ก_เมื่อ30มีนาคม2557
แบบตรวจราชการ(ตก1)ปี57.doc
57_ตก_1_แบบรายงานการตรวจตรวจราชการ_2.doc
57_ตก_1_แบบรายงานกฎหมาย.doc
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22-23 มกราคม 2557
แบบตอบรับรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย วันที่ 22-23 มกราคม 57 ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
9 มกราคม 57_รพ.รับโล่เชิดชูเกียรติ_รร_ทีเคพาเลซ_1 จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด
  แบบฟอร์มต่างๆ
รายชื่อผู้ศึกษาดูงานตลาด/ร้านอาหาร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2556...
แบบสำรวจสถานีขนส่งสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ
เกณฑ์ตัดสินสุดยอดส้วม ปี2555
แบบสำรวจโรงอาหารและแบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Carbon Footprint
แบบรายงานพื้นที่เป้าหมายโครงการเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 2555
แบบรายงานเป้าหมายพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ฯ ปี 2555
แบบฟอร์มประเมินศูนย์เด็กเล็ก
แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ ฯ
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_มากกว่า 10 คนขั้นไป
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0