:: ข้อมูลจำนวนเตียง ::

 
ประเภทเตียง จำนวนเตียง
ทั้งหมด
จำนวนเตียง
ว่าง
Resuscitation(แดง) 12 8
Emergent(ชมพู) 10 5
Urgent(เหลือง) 21 15
Less urgent(เขียว) 34 17
Non urgent(ขาว) 24 12
ห้องพิเศษ 42 35
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 01:58:39