ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (การเผยแพร่ราคากลาง) รพ.วังน้อย EB 10(2)
เผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561 รพ.วังน้อย EB 10 (2)
เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561 รพ.วังน้อย EB 10 (1)
เผยแพร่การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.วังน้อย EB 9 (4)
เผยแพร่การประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ รพ.วังน้อยEB 9(3)
เผยแพร่การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.วังน้อย EB 9 (2)
เผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.วังน้อย EB 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Plaster Transpore 10 Y โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Elctrode disposable โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask disposable โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Sodium hypochloride โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซองบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Spinal board โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฟังหัวใจทารกในครรภ์มารดา โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Autoclave tape 3/4 X60Y โรงพยาบาลบางปะอิน
เผยแพร่โครงการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ียงเบาหวาน ความดันโลหิตและผลงานการคัดกรอง รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งผ้าม่าน อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง ชั้น 5 และห้องคนรถ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โรงพยาบาลบางปะอิน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
ประกาศอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช
เผยแพร่กิจกรรมองค์กรใสสะอาด (EB-11)
แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
แนวทางตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการดำเนินงานจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2560
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ภาชี
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ภาชี
การจัดแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน
ขออนุมัติใช้และเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการวิเคราหะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อน ปี 2561
รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.มหาราช ประจำปี ๒๖๕๑
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของ อปท. งาน long team care
ประกาศ บทบาทหน้าที่ตามกฏกระทรวง สสอ.บางปะหัน
สสอ.บางปะหัน ขอเผยแพร่แผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561
รายงานการวิเตราะห์ผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปราบทุจริต สสอ.บางปะหัน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ.บางปะหัน
แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.บางปะหัน
เผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางปะหัน
แผนการดำเนินงานตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561
ผลการวิเคราห์การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงาน 2560
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต.บางชะนี ปี 2561
คู่มือ ระบบป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก สสอ.ท่าเรือ
แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน สสอ.มหาราช
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.ท่าเรือ
รายงานผลวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสอ.ท่าเรือ
ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลมหาราช
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้งอกันและปราบปรามการทุจริต รพ.มหาราช
ประกาศ แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง สสอ.มหาราช
สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑
สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของ สสอ.บางบาล
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ สสอ.บางบาล
ประกาศแสดงอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวง (โรงพยาบาลอุทัย)
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องผ่าตัด ชั้น ๔ โรงพยาบาลปะอิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
รายงานจัดซื้เอจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) ของ สสอ.บ้านแพรก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561ของสสอ.ภาชี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 สสอ.นครหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนมิถุนายน2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
สรุปผลการดำเนินจัดซือจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
ประกาศปปช._จัดซื้อยา 14 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศปปช._simvas มิย61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศปปช._losartan มิย61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายบริเวณรอบรพ.สต.โคกม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ รพ.วังน้อย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนพฤษภาคม2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทีวีดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ปี 2561

 ทั้งหมด