ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของรพ.สต.กระจิว
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการของ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางยา simvastatin 20 mg_ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลาง amlodipine 5 และ 10 mg_ตค.2561 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลาง Enalapril 5 และ 20 mg_ตค.2561 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางยา hydralazine 25 mg_ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลาง Fluticasone 250 and Sameterol 25 MDI_ ตค61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลาง rabies vaccine_ ตค61 โรงพยาบาลบางปะอิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของสสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดเก็บขยะติดเชื้อรพ.สต.กระจิว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 สสอ.นครหลวง
โรงพยาบาลบางไทร ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน
โรงพยาบาลบางไทร ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน
ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
ประกาศการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ รพสต.บ้านลานเท ปี 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ ของ รพสต.สามเรือน ปี 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ของ รพสต.เชียงรากน้อย ปี 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ ปี 2562
ประกาศราคากลางยา_losartan ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางยา_amoxicillin dicloxacillin และ oseltamivir ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลาง_จัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรม 14 รายการ ตค 61 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพสต.สามเรือน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดรพ.สต.ไผ่ล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดเก็บขยะติดเชื้อรพ.สต.โคกม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดเก็บขยะติดเชื้อรพ.สต.ไผ่ล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2561 สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของสสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมสถานีอนามัยลาดงา รวม 32 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม รพ.สต.สนับทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่ราคากลางค่าจ้างเหมาเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะติดเชื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.พิตเพียน สสอ.มหาราช
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รพ.สต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทาสีอาคาร รพ.สต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา(ครั้งที่๒)
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมห้องเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง อาคารซักฟอกจ่ายกลาง คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.หนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่
โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR : Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศราคากลางซ่อมแซมสีอาคาร รพสต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมประจำเดือน สิงหาคา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ปี 2561
แก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.โคกม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สสอ.ภาชี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของสสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและฝ้าเพดานบ้านพักนักศึกษา จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลผักไห่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 สสอ.นครหลวง
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.พิตเพียน สสอ.มหาราช
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่ีนเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.วังน้อย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบานประตูห้องฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบ Nurse Call อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6 ชั้น (ชั้น 5 ห้อง พิเศษ) โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ระยยะเวลา 1 ปี โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี รพ.วังน้อย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ปี 2561(เพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2561 สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สสอ.ภาชี
ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด