ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ร.พ.ผักไห่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอุ่นเชื้อ แบบอ่านผลแก๊สETOอัตโนมัติ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ - มีค 62
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ของ สสอ.บางบาล
ประกาศเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ ของ สสอ.บางบาล
แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บางบาล ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จัดประชุม ITA
สรุปการดำเนินงานปี ๖๑
ผลการดำเนินงานปี ๖๒ รอบ ๖ เดือน
ยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ๖๐-๖๔
สรุปการบริหารความเสี่ยง รพ.สต.
พรบ.มาตรฐานจริยธรรม ๒๕๖๒
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐
พรบ.การให้บริการ ๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.บางซ้าย ๖๑ - ๖๔
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
จรรยาบรรณMOPH
มาตราฐานการทำงานจัดซื้อทุกวิธี
ขั้นตอนการทำงานการทำงานจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 (2 ไตรมาส) สสอ.บางบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สสอ.บางบาล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางบาล ปี 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนเม.ย.62
รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของ สสอ.อุทัย
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 ของ สสอ.อุทัย
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ของ สสอ.อุทัย
กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางปะอิน รอบตุลคม2561ถึงมีนาคม2562 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของ สสอ.บางบาล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ปี 2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2ของ สสอ.ภาชี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของสสอ.ภาชี
โรงพยาบาลมหาราช ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพราข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7 รายการ สำหรับการทำผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกและข้อ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา External paddle Telemed จำนวน 5 ชุด โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100% 170กรัม จำนวน 50 กระป๋อง โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก 7 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางยา_losartan และ Simvastatin 20 mg _เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางยา_Metformin เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน
ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 12 รายการ_เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 สสอ.นครหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) สสอ.นครหลวง
ประกาศแผนจัดจ้างต่อเติมพื้นคอนกรีดเสริมเหล็กรอบอาคาร รพสต.บางกระสั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2562 สสอ.ภาชี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวังน้อย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวังน้อย
ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วของ รพสต.บ้านนา อ.มหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1ของ สสอ.ภาชี
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.น้ำเต้า
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.ทางช้าง
ประกาศราคากลางกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด ของสสอ.บางปะอิน
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ของสสอ.บางปะอิน
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์และแบบรายงานแผนปฎิบัติการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.บางบาล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ก่อสร้างรั้วของ รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศราคากลางยา_CPM syrup, Benzyl benzoate 450 ml และ oseltamivir_มีค.61 โรงพบาบาลบางปะอิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารของ รพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง

 ทั้งหมด