ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:47
2ประกาศเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:30
3แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บางบาล ประจำปี 2562 ประกอบ23 เม.ย.62 15:08
4แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
5จัดประชุม ITA ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
6สรุปการดำเนินงานปี ๖๑ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
7ผลการดำเนินงานปี ๖๒ รอบ ๖ เดือน ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
8ยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ๖๐-๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
9สรุปการบริหารความเสี่ยง รพ.สต. ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
10พรบ.มาตรฐานจริยธรรม ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:05
11พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
12พรบ.การให้บริการ ๒๕๕๘ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
13แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.บางซ้าย ๖๑ - ๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:02
14ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 14:00
15ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 13:59
16จรรยาบรรณMOPH ศุทธินี23 เม.ย.62 13:58
17มาตราฐานการทำงานจัดซื้อทุกวิธี ศุทธินี23 เม.ย.62 13:57
18ขั้นตอนการทำงานการทำงานจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง ศุทธินี23 เม.ย.62 13:56
19รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 (2 ไตรมาส) สสอ.บางบาล ประกอบ22 เม.ย.62 11:33
20แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สสอ.บางบาล ประกอบ22 เม.ย.62 11:08
ทั้งหมด : 1336 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [Next] [Last Page]