ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านคลัง ประกอบ16 ก.ค.61 14:23
2การจัดแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน ประกอบ21 มิ.ย.61 07:36
3ขออนุมัติใช้และเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบ21 มิ.ย.61 07:30
4รายงานการวิเคราหะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อน ปี 2561 ประกอบ21 มิ.ย.61 07:26
5รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ประกอบ21 มิ.ย.61 07:19
6แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของ อปท. งาน long team care ประกอบ20 มิ.ย.61 14:34
7แผนการดำเนินงานตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ประกอบ20 มิ.ย.61 11:48
8ผลการวิเคราห์การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงาน 2560 ประกอบ20 มิ.ย.61 11:37
9แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต.บางชะนี ปี 2561 ประกอบ20 มิ.ย.61 11:29
10รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของ สสอ.บางบาล ประกอบ18 มิ.ย.61 13:31
11แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ สสอ.บางบาล ประกอบ18 มิ.ย.61 12:34
12เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ปี 2561 ประกอบ31 พ.ค.61 15:19
13ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ปี 2561 ประกอบ31 พ.ค.61 15:18
14แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ปีงบประมาณ 2561 ประกอบ18 พ.ค.61 13:51
15แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ30 มี.ค.61 12:08
16เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ16 มี.ค.61 16:34
17แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ16 มี.ค.61 16:20
18แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ13 มี.ค.61 15:45
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2561 ประกอบ9 มี.ค.61 12:22
20แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ7 มี.ค.61 09:32
ทั้งหมด : 50 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 [Next] [Last Page]