ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศราคากลางซ่อมแซมสีอาคาร รพสต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบ19 ก.ย.61 13:49
2ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ปี 2561 ประกอบ13 ก.ย.61 20:23
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ปี 2561(เพิ่มเติม) ประกอบ3 ก.ย.61 10:46
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กบเจา ปี 2561 ประกอบ2 ส.ค.61 13:24
5แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2561 งวดที่ 2 ประกอบ24 ก.ค.61 12:37
6แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2561(เพิ่มเติม) ประกอบ24 ก.ค.61 11:39
7ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านคลัง ประกอบ16 ก.ค.61 14:23
8การจัดแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน ประกอบ21 มิ.ย.61 07:36
9ขออนุมัติใช้และเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบ21 มิ.ย.61 07:30
10รายงานการวิเคราหะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อน ปี 2561 ประกอบ21 มิ.ย.61 07:26
11รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ประกอบ21 มิ.ย.61 07:19
12แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของ อปท. งาน long team care ประกอบ20 มิ.ย.61 14:34
13แผนการดำเนินงานตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ประกอบ20 มิ.ย.61 11:48
14ผลการวิเคราห์การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงาน 2560 ประกอบ20 มิ.ย.61 11:37
15แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต.บางชะนี ปี 2561 ประกอบ20 มิ.ย.61 11:29
16รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของ สสอ.บางบาล ประกอบ18 มิ.ย.61 13:31
17แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ สสอ.บางบาล ประกอบ18 มิ.ย.61 12:34
18เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ปี 2561 ประกอบ31 พ.ค.61 15:19
19ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ปี 2561 ประกอบ31 พ.ค.61 15:18
20แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ปีงบประมาณ 2561 ประกอบ18 พ.ค.61 13:51
ทั้งหมด : 56 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 [Next] [Last Page]