ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1คู่มือเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:47
2แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:47
3รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 25650 วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:15
4ภารกิจหลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:14
5กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:14
6คู่มือจัดการข้อร้องเรียน วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:13
7แนวทางการจัดการ การรายงานอุบัติการณ์และข้อร้องเรียนทั่วไป วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:12
8รายงานการประชุมทีมบริหารความเสี่ยง RM วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:12
9ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:11
10โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง) ประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ วิไลวรรณ23 ส.ค.60 11:19
ทั้งหมด : 10 รายการ หน้าที่   [1]