ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่่องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รพ.วังน้อย EB 8 (4) สุนิสา22 มิ.ย.61 15:51
2เผยแพร่การตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รพ.วังน้อย EB 8(3) สุนิสา22 มิ.ย.61 15:27
3เผยแพร่การกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน รพ.วังน้อย EB8(2) สุนิสา22 มิ.ย.61 14:59
4เผยแพร่การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน EB 8 (1) สุนิสา22 มิ.ย.61 14:19
5เผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (การเผยแพร่ราคากลาง) รพ.วังน้อย EB 10(2) สุนิสา22 มิ.ย.61 11:15
6เผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561 รพ.วังน้อย EB 10 (2) สุนิสา22 มิ.ย.61 11:13
7เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561 รพ.วังน้อย EB 10 (1) สุนิสา22 มิ.ย.61 11:11
8เผยแพร่การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.วังน้อย EB 9 (4) สุนิสา22 มิ.ย.61 10:39
9เผยแพร่การประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ รพ.วังน้อยEB 9(3) สุนิสา22 มิ.ย.61 10:37
10เผยแพร่การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.วังน้อย EB 9 (2) สุนิสา22 มิ.ย.61 10:34
11เผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.วังน้อย EB 9 (1) สุนิสา22 มิ.ย.61 10:33
12เผยแพร่โครงการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ียงเบาหวาน ความดันโลหิตและผลงานการคัดกรอง รพ.วังน้อย สุนิสา21 มิ.ย.61 17:54
13เผยแพร่กิจกรรมองค์กรใสสะอาด (EB-11) สุนิสา21 มิ.ย.61 11:08
14รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สุนิสา21 มิ.ย.61 10:43
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ รพ.วังน้อย สุนิสา4 มิ.ย.61 14:58
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 สุนิสา4 มิ.ย.61 09:22
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาด สุนิสา24 พ.ค.61 14:19
18เผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างเหมาติดตั้งกัดสาด รพ.วังน้อย สุนิสา16 พ.ค.61 09:22
19เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาติดตั้งกันสาด สุนิสา15 พ.ค.61 13:50
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ มีค 61 สุนิสา15 พ.ค.61 11:23
ทั้งหมด : 72 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 [Next] [Last Page]