ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2560 ระดับหน่วยบริการ (90%) โดยวิธีประกวดราคา โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา28 มิ.ย.61 09:17
2ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาภาพเอ็กซ์เรย์ เป็็นระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา27 มิ.ย.61 09:27
3แบบรายงานผลการปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 16:18
4ระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นงานของอำเภออุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 12:40
5รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 12:35
6การประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ซํบซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 12:31
7การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว๊ปไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 12:21
8รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2561 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว๊ปไซด์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 12:00
9รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 11:55
10ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 11:51
11คู่มือการปฏิบัติร้องเรียน โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 11:46
12การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายใต้แนวทางการพัฒนา รพสต. ติดดาว ในการตอบแบบ ITA และเผยแพร่เอกสารบนเว๊ปไซด์ โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 10:51
13กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 10:05
14ประกาศแสดงอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวง (โรงพยาบาลอุทัย) ปัทมา14 มิ.ย.61 18:42
15ประกาศราคากลางยา วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ส่วนที่ 2 ของโรงพยาบาลอุทัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ปัทมา17 พ.ค.61 11:21
16ประกาศราคากลางยา วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ส่วนที่ 1 ของโรงพยาบาลอุทัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ปัทมา17 พ.ค.61 11:19
17ประกาศราคากลางยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ส่วนที่ 2 ของโรงพยาบาลอุทัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ปัทมา17 พ.ค.61 11:16
18ประกาศราคากลางยา 15 พฤษภาคม 2561 ส่วนที่ 1 ของโรงพยาบาลอุทัย 17 พฤษภาคม 2561 ปัทมา17 พ.ค.61 11:03
19ประกาศราคายา ส่วนที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 มี.ค.61 10:09
20ประกาศราคากลางยา ส่วนที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 มี.ค.61 09:57
ทั้งหมด : 32 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]