ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1โรงพยาบาลมหาราช ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพราข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน พ.ศ.2561 เมธาพร5 เม.ย.62 10:44
2ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 35 รายการ นภสร24 ม.ค.62 14:04
3รพ.มหาราช ขอเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เมธาพร23 ม.ค.62 09:06
4ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 พ.ย.61 15:54
5ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร15 ส.ค.61 15:33
6ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลมหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 09:59
7รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้งอกันและปราบปรามการทุจริต รพ.มหาราช เมธาพร19 มิ.ย.61 08:40
8ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 31 รายการ นภสร9 พ.ค.61 17:14
9ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร26 เม.ย.61 11:50
10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เมธาพร25 เม.ย.61 08:36
11ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เมธาพร19 มี.ค.61 14:51
12ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 ก.พ.61 12:21
13ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รพ.มหาราช เมธาพร22 ก.พ.61 09:45
14ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2561 รพ.มหาราช เมธาพร15 ก.พ.61 10:55
15ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมธาพร29 ม.ค.61 13:09
16ประกาศราคากลาง เมธาพร23 ม.ค.61 09:19
17แผนจัดซื้อยารพ.มหาราช 2561 นภสร5 ม.ค.61 13:55
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 เมธาพร4 ม.ค.61 10:51
19ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่เว้็ปไซต์ของหน่วยงาน เมธาพร4 ม.ค.61 10:49
20ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เมธาพร3 ม.ค.61 15:20
ทั้งหมด : 22 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]