ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
461เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ม.ค.62 11:07
462เผยแพร่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:28
463ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:09
464ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:08
465ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:04
466ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:04
467ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:02
468ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 09:53
469บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 วลีพร23 ม.ค.62 09:49
470การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 วลีพร23 ม.ค.62 09:47
471รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปี 2561 ร.พ.ผักไห่ วลีพร23 ม.ค.62 09:43
472รพ.มหาราช ขอเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เมธาพร23 ม.ค.62 09:06
473แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:57
474แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:55
475แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:54
476แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:53
477ประกาศโรงพยาบาลอุทัย เรืองแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปี 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:34
478สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:34
479ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:33
480ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:32
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]