ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
501สรุปการดำเนินงานปี ๖๑ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
502ผลการดำเนินงานปี ๖๒ รอบ ๖ เดือน ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
503ยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ๖๐-๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
504สรุปการบริหารความเสี่ยง รพ.สต. ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
505พรบ.มาตรฐานจริยธรรม ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:05
506พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
507พรบ.การให้บริการ ๒๕๕๘ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
508แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.บางซ้าย ๖๑ - ๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:02
509ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 14:00
510ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 13:59
511จรรยาบรรณMOPH ศุทธินี23 เม.ย.62 13:58
512มาตราฐานการทำงานจัดซื้อทุกวิธี ศุทธินี23 เม.ย.62 13:57
513ขั้นตอนการทำงานการทำงานจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง ศุทธินี23 เม.ย.62 13:56
514รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 (2 ไตรมาส) สสอ.บางบาล ประกอบ22 เม.ย.62 11:33
515แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สสอ.บางบาล ประกอบ22 เม.ย.62 11:08
516การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางบาล ปี 2562 ประกอบ22 เม.ย.62 10:45
517รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:06
518รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:06
519รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:03
520ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนเม.ย.62 สุเทพ22 เม.ย.62 08:52
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]