ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
981คู่มือการปฏิบัติร้องเรียน โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 11:46
982การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายใต้แนวทางการพัฒนา รพสต. ติดดาว ในการตอบแบบ ITA และเผยแพร่เอกสารบนเว๊ปไซด์ โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 10:51
983กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา24 มิ.ย.61 10:05
984ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 มิ.ย.61 16:35
985เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่่องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รพ.วังน้อย EB 8 (4) สุนิสา22 มิ.ย.61 15:51
986เผยแพร่การตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รพ.วังน้อย EB 8(3) สุนิสา22 มิ.ย.61 15:27
987เผยแพร่การกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน รพ.วังน้อย EB8(2) สุนิสา22 มิ.ย.61 14:59
988คู่มือเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:47
989แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:47
990เผยแพร่การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน EB 8 (1) สุนิสา22 มิ.ย.61 14:19
991รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 25650 วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:15
992ภารกิจหลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:14
993กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:14
994คู่มือจัดการข้อร้องเรียน วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:13
995แนวทางการจัดการ การรายงานอุบัติการณ์และข้อร้องเรียนทั่วไป วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:12
996รายงานการประชุมทีมบริหารความเสี่ยง RM วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:12
997ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน วิไลวรรณ22 มิ.ย.61 14:11
998เผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (การเผยแพร่ราคากลาง) รพ.วังน้อย EB 10(2) สุนิสา22 มิ.ย.61 11:15
999เผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561 รพ.วังน้อย EB 10 (2) สุนิสา22 มิ.ย.61 11:13
1000เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561 รพ.วังน้อย EB 10 (1) สุนิสา22 มิ.ย.61 11:11
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]