หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบฟอร์ม
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ใบสำคัญรับเงิน
แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท (พ.ต.ส.)
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัด
แบบประเมินธรรมมาภิบาล
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่3
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่2
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่1
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ไปราชการ
ทั้งหมด

  งบการเงิน
งบทดลองเปรียบเทียบเดือน ต.ค.61 - มิ.ย.62
ทั้งหมด

  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2562
ทั้งหมด

  บัญชีเกณฑ์คงค้าง/ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
คู่มือบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปี2561
รายงานคะแนนคุณภาพงบทดลองไตรมาส 2/2561
ตัวอย่างการคืนเงิน สปสช. เป็นดอกเบี้ยธนาคาร
ทบทวนคู่มือบัญชีสำหรับหน่วยบริการ
IP ตามผลงานงวด 0261
IP ตามผลงานงวด 0161
IP ตามผลงานงวด 1260
IP61 ตามผลงานงวด1160
IP61 ตามผลงานงวด 1060
การบริหารจัดการกรณีเฉพาะ
ทั้งหมด

  งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤาภาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2561
ทั้งหมด

  ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
รายการเอกสารใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
แบบประเมินแนวทางการตรวจคู่มือการตรวจนิเทศงานสาหรับโรงพยาบาลชุมชน (จานวน 73 ข้อ)
แบบประเมินแนวทางการตรวจสอบงบการเงินสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (จำนวน 79 ข้อ)
แบบสอบทาน ด้าน การตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์(งบลงทุน UC)
แบบสอบทาน ด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยบริการ OP.IP.PP
แบบสอบทาน ด้าน ระบบ GFMIS
แบบสอบทาน ด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
แบบสอบทาน ด้าน การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
แบบสอบทาน ด้าน การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (แบับที่ 5)
แบบสอบทาน ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งหมด

  รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รายการ รูปแบบ เมื่อวันที่ หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560-61
รายการ รูปแบบ เมื่อวันที่ หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558-60
หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
ทั้งหมด

  ข้อมูลน่ารู้
การใช้บัตรเครดิตราชการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานตามระบบ GFMIS
คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web online
ที่ นร.0704/ว.37 ลงวันที่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร.0704/ว.68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ นร.0704/ว.33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คู่มือการจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารสรุปและวิเคราะห์การจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารการนำเสนอ (Powerpoint) โครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
ทั้งหมด

  ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
มิติด้านพัสดุ
มิติด้านการจัดเก็บรายได้
มิติด้านงบการเงิน
มิติด้านการเงิน
ทั้งหมด

 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562
แนวทางประหยัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
อัตราค่าใช้จ่าย (พัสดุ)
ระเบียบเงินบำรุง ปี 2561
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0416./ว 143 ลงท 19 มีค. 61 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
Power Point 4 ระเบียบ คชจ.การบริหารงาน
Power Point 3 การฝึกอบรม
Power Point 2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง
Power Point 1 การเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาฯ
ทั้งหมด
 :: หนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 :: 
สารบัญหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
55.สธ.0206.02-ว211-ลว.22ก.ค.62 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (งวด
54.สธ.0206.02-ว205-ลว.11ก.ค.62 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจ้งโครงการฯแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
53.ศธ.0206.03-ว152-ลว.17พ.ค.62 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ (งวด 2)
52.สธ.0206.02-ว175-ลว.11มิ.ย.62 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์กรด้านสุขภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม
51.สธ.0206.03-ว163-ลว.27พ.ค.62 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (OSCC)
50.สธ.0206.03-690-ลว.7พ.ค.62พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงคุณภาพ QLN
49.สธ.0206.03-ว82 ลว.14มี.ค.62 กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (งวดที่ 2)
48.สธ.0206.02-ว.92 ลว.21มี.ค.62 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายนอกระบบหลักประกันสุขภาพ (ปกส.รพ.) งวดที่ 2
47.สธ.0206.02-ว94 ลว.21มี.ค.62 47.สธ.0206.02-ว94 ลว.21มี.ค.62 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ (ปกส.ของพนังงานราชการ
ทั้งหมด
 :: หนังสือเวียน สสจ.อย. :: 
ที่ อย.0032.001/ว5204 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางประหยัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ สธ.0206.01/ว 3048 เรื่อง การจัดการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานราชการ
ที่ สธ. 0201.021/ว 995 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางการนำข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ต้นทุนเข้าระบบ GFMIS
ที่ สธ.201.021/ว 779 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ที่ สธ.0201.021/ว 942 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ (๒)
หนังสือแนวทางประหยัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมราชการ 12 พฤศจิกายน 2558
ทั้งหมด
 :: หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง :: 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.01/ว 391 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116 ลงวันที่ 31กรกฏาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture EDC)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนฯ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานภาครัฐฯ
ที่ กค 0409.3/ว338 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในระบบ E-payment
ที่ กค 0409.2/ว342 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง การกำกับดูแลการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
 :: ระเบียบกระทรวงการคลังอื่น ๆ :: 
ซักซ้อมความเข้าใจการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้าฝากคลังและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS
ระเบียบการเก็บรักษาเงิน ปี 2551
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
ระเบียบเงินบริจาค พ.ศ. 2526
ทั้งหมด
 :: ระเบียบค่าการศึกษาบุตร :: 
ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 59/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย.62 เรื่องกรมบัญชีกลางแจ้งค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22 ลงวันที่่ 12 ม.ค.62 เรื่องประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ทั้งหมด
 :: ระเบียบค่ารักษาพยาบาล :: 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว333 ลงวันที่ 31 ส.ค.60 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว76 ลงวันที่ 12 ก.พ.61 เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว484 ลงวันที่ 21 ธ.ค.60 เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ทั้งหมด
 :: ภาพกิจกรรม :: 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 งานการเงินและบัญชี นำโดยคุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จัดการประชุม เรื่องการการทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนักบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานการเงินและบัญชี นำโดยคุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จัดการประชุม เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีนักบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ทั้งหมด

 :: คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ :: 
ที่ อย.0017.3/6621 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องแก้ไขการอำนาจของผู้ว่าจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งกระทรวงที่ 1932/2555 เรื่องการมอาบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การประชุม การจัดอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ 3967/2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่ง 2999/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
ทั้งหมด
 :: :: 
 :: :: 
 :: ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม :: 
 :: จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ :: 
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
 :: ระเบียบพัสดุ :: 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405/ว119 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กาจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิ.ย.61 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7มี.ค.61 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 ส.ค.60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก (e-Government Procurement:e-GP)
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 ม.ค.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 ม.ค.2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือกองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ ที่ กพด. 2866/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค.61 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพราะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พ.ค.62 เรื่อง ค่มือเเนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกัยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง วันที่ 27 มี.ค.62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 วันที่ 12 มี.ค.62 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
ทั้งหมด
  หัวหน้างาน


นส.พรรณี      ยมนา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-9940-00212-411
ทั้งหมด

  ทีมงาน...งานการเงินและบัญชี
ทั้งหมด

  ติดต่อ งานการเงินและบัญชี
  

  ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้วย พ.ศ.2562
ทั้งหมด

  ระเบียบเงินบำรุง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
ระเบียบเงินบำรุง 2561
ที่ สธ 0215/14/ว371 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 22 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.11-12
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
เงินบำรุง ปี 2544 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบเงินบำรุง ปี 2536
ทั้งหมด

  ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว404 เรื่องการเทียบตำแหน่ง
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๙๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
มาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๕๖
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
ทั้งหมด

  ระเบียบค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงี่ยนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 พ.ศ.2552
ค่าตอบแทนฉบับ 11 และค่าตอบแทนฉบับ 12
คำอธิบายประกอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
ที่ สธ. 0205.02.4/ว81 ลงวันที่ 3 ธ.ค.51 เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราเงินเพิ่ม พตส.ประจำปีงบประมาณ 2552
ระเบียบ กพ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2548
ที่ สธ.0201.042.1/ว 505 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)
ที่ื ภค 0406.6/ว 218 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
ที่ กค 0406.3/ว 59 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ (ฉบับสมบูรณ์)
ทั้งหมด

  ค่าตอบแทน พตส
ทั้งหมด

  ค่าตอบแทน คตส (ฉ11)
ทั้งหมด

  ระเบียบกระทรวงการคลังเงินเดือน/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/บำนาญ/บำเหน็จ/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนเต็มขั้น/ค่าคริงชีพ/กบข./กสจ./ฌกส.
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเน็จดำรงชีพสำหรับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย.62
กฎกระทรวง กำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562
กฏกระทรวง กำหนดอัตราและรับบำเหน็จบำนาญ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีธ.กรุงไทย (ฌกส.)
ทั้งหมด

  แนวทางการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2562
แนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2562
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0