หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบฟอร์ม
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ใบสำคัญรับเงิน
แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท (พ.ต.ส.)
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัด
แบบประเมินธรรมมาภิบาล
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่3
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่2
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่1
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ไปราชการ
ทั้งหมด

  บัญชีเกณฑ์คงค้าง/ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
คู่มือบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปี2561
รายงานคะแนนคุณภาพงบทดลองไตรมาส 2/2561
ตัวอย่างการคืนเงิน สปสช. เป็นดอกเบี้ยธนาคาร
ทบทวนคู่มือบัญชีสำหรับหน่วยบริการ
IP ตามผลงานงวด 0261
IP ตามผลงานงวด 0161
IP ตามผลงานงวด 1260
IP61 ตามผลงานงวด1160
IP61 ตามผลงานงวด 1060
การบริหารจัดการกรณีเฉพาะ
ทั้งหมด

  งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือมิถุนายน 2561
ทั้งหมด

  รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รายการ รูปแบบ เมื่อวันที่ หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560-61
รายการ รูปแบบ เมื่อวันที่ หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558-60
หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
ทั้งหมด

  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2561
รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ทั้งหมด

  ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
แบบสำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Powerpoint การตรวจสอบการดำเนินงาน-คลังจังหวัด (อ.แก้วกาญจน์)
Powerpoint แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (อ.เครือพันธู์)
ผังงานตรวจสอบภายใน
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ 1 ก.พ 60
คำสังแต่งตั้งนักบริหารการเงินการคลังและผู้ตรวจสอบบัยชัระดับเขตสุขภสพและระดับจังหวัด
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัด
แบบฟอร์มธรรมาภิบาล
ซักซ้อมความเข้าใจการเงินนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์นำฝากคลังและส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
ทั้งหมด

  ข้อมูลน่ารู้
การใช้บัตรเครดิตราชการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานตามระบบ GFMIS
คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web online
ที่ นร.0704/ว.37 ลงวันที่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร.0704/ว.68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ นร.0704/ว.33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คู่มือการจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารสรุปและวิเคราะห์การจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารการนำเสนอ (Powerpoint) โครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: 
แนวทางประหยัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
อัตราค่าใช้จ่าย (พัสดุ)
ระเบียบเงินบำรุง ปี 2561
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0416./ว 143 ลงท 19 มีค. 61 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
Power Point 4 ระเบียบ คชจ.การบริหารงาน
Power Point 3 การฝึกอบรม
Power Point 2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง
Power Point 1 การเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาฯ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
ทั้งหมด
 :: หนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 :: 
34. สธ.0206.02/ว67 ลว.4มี.ค.62 กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชน และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมา
33.สธ.0206.02/ว8 ลว.10ม.ค.61 ค่าใช่จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายนอกระบบประกันสุขภาพ (คตส. ฉ.11)
สารบัญหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
32.สธ.0206.02.ว4/ลว.4ม.ค.62 เพื่อสนับสนุนโครงการฯสำหรับค่าบริหารจัดการสุ่มเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของจังหวัด
31.ส.ธ.0206.03/ว390 ลว.25ธ.ค.61 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีงวดที่ 1
30.สธ.0206.02/ว376 ลว.12ธ.ค.61 ค่าใช่จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายนอกระบบประกันสุขภาพ (พตส.)
29.สธ.0206.03.ว389-ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริกสรสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ให้แก่หน่วยงาน
28.สธ.0206.02.ว378 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาสถานที่ผลิต/ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร Primary GMP
27.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริกสรสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ให้แก่หน่วยงาน
26.กิจกรรม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน
ทั้งหมด
 :: หนังสือเวียน สสจ.อย. :: 
ที่ อย.0032.001/ว5204 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางประหยัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ สธ.0206.01/ว 3048 เรื่อง การจัดการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานราชการ
ที่ สธ. 0201.021/ว 995 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางการนำข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ต้นทุนเข้าระบบ GFMIS
ที่ สธ.201.021/ว 779 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ที่ สธ.0201.021/ว 942 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ (๒)
หนังสือแนวทางประหยัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมราชการ 12 พฤศจิกายน 2558
ทั้งหมด
 :: หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง :: 
ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนฯ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานภาครัฐฯ
ที่ กค 0409.3/ว338 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในระบบ E-payment
ที่ กค 0409.2/ว342 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง การกำกับดูแลการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.2/ว 116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับเงินด้ยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Eletronic Data Capture : EDC)
ที่ กค.0414.3/ว 271 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงาน กรณ๊ที่่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม
ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว.52 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผุุูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจุูงใจ
ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว.42 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณ
ด่วนที่สุด กค 0408.4/ว 165 ลว.22 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว427 ลว. 3 พ.ย. 59 เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559
ทั้งหมด
 :: ระเบียบกระทรวงการคลังอื่น ๆ :: 
ซักซ้อมความเข้าใจการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้าฝากคลังและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS
ระเบียบการเก็บรักษาเงิน ปี 2551
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
ระเบียบเงินบริจาค พ.ศ. 2526
ทั้งหมด
 :: ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม :: 
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว404 เรื่องการเทียบตำแหน่ง
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๙๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
มาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๕๖
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
ทั้งหมด
 :: ระเบียบค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข :: 
ค่าตอบแทนฉบับ 11 และค่าตอบแทนฉบับ 12
คำอธิบายประกอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
ที่ สธ. 0205.02.4/ว81 ลงวันที่ 3 ธ.ค.51 เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราเงินเพิ่ม พตส.ประจำปีงบประมาณ 2552
ระเบียบ กพ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2548
ที่ สธ.0201.042.1/ว 505 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)
ที่ื ภค 0406.6/ว 218 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
ที่ กค 0406.3/ว 59 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ (ฉบับสมบูรณ์)
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่2)พ.ศ.2544
ทั้งหมด
 :: ภาพกิจกรรม :: 
ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยคุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้จัดประชุมบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

 :: :: 
 :: จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ :: 
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้างาน


นส.พรรณี      ยมนา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


  ทีมงาน...งานการเงินและบัญชี

                         อัตตลักษณ์ งานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบ  
   - เบิกจ่ายเงินภายใน ๓ วัน หลังจากอนุมัติเบิก
สามัคคี
   - จัดทำ ๕ ส. ทุก ๒ เดือน
มีน้ำใจ
    -ทำงานแทนเพื่อน เมื่อเพื่อนไม่อยู่  ติดต่อ งานการเงินและบัญชี
  

  ระเบียบกระทรวงการคลังค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว246 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 59 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 ม.ค. 61 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มี.ค. 61 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ด่วนที่สุด ที่ กค0416.4/ว143 ลงวันที่ 19 มี.ค. 61 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผ้ป่วยนอก
สธ.0206.01/ว 3131 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สธ.0206.01/ว2694 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
ด่วนที่สุด ที่ สธ.0206.01/ว2898 ลงวันที่ 4 ต.ค.60 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ที่ กค.0416.4/ว263 ลงวันที่ 18 ก.ค.60 เรื่อง กำหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช
ทั้งหมด

  ระเบียบกระทรวงการคลังค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ที่ กค 0408.5/ว172 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่องอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าร้าชการซึ่งรับราชการประจำ ณ นครมิวนิกส์ สหพันธ์สาธราณรัฐเยอรมนี
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2556
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว106 ลว23ก.ย.51 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ทั้งหมด

  ระเบียบกระทรวงการคลังเงินเดือน/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/บำนาญ/บำเหน็จ/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนเต็มขั้น/ค่าคริงชีพ/กบข./กสจ./ฌกส.
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีธ.กรุงไทย (ฌกส.)
ทั้งหมด

  ระเบียบเงินบำรุง
ระเบียบเงินบำรุง 2561
ที่ สธ 0215/14/ว371 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 22 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.11-12
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
เงินบำรุง ปี 2544 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบเงินบำรุง ปี 2536
ทั้งหมด

  คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ
ที่ อย.0017.3/6621 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องแก้ไขการอำนาจของผู้ว่าจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งกระทรวงที่ 1932/2555 เรื่องการมอาบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การประชุม การจัดอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ 3967/2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่ง 2999/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0