หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบฟอร์ม
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ใบสำคัญรับเงิน
แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท (พ.ต.ส.)
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัด
แบบประเมินธรรมมาภิบาล
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่3
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่2
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่1
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ไปราชการ
ทั้งหมด

  บัญชีเกณฑ์คงค้าง/ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
คู่มือบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปี2561
รายงานคะแนนคุณภาพงบทดลองไตรมาส 2/2561
ตัวอย่างการคืนเงิน สปสช. เป็นดอกเบี้ยธนาคาร
ทบทวนคู่มือบัญชีสำหรับหน่วยบริการ
IP ตามผลงานงวด 0261
IP ตามผลงานงวด 0161
IP ตามผลงานงวด 1260
IP61 ตามผลงานงวด1160
IP61 ตามผลงานงวด 1060
การบริหารจัดการกรณีเฉพาะ
ทั้งหมด

  งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2561
ทั้งหมด

  รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รายการ รูปแบบ เมื่อวันที่ หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560-61
รายการ รูปแบบ เมื่อวันที่ หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558-60
หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
ทั้งหมด

  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2561
ทั้งหมด

  ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
รายการเอกสารใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
แบบประเมินแนวทางการตรวจคู่มือการตรวจนิเทศงานสาหรับโรงพยาบาลชุมชน (จานวน 73 ข้อ)
แบบประเมินแนวทางการตรวจสอบงบการเงินสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (จำนวน 79 ข้อ)
แบบสอบทาน ด้าน การตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์(งบลงทุน UC)
แบบสอบทาน ด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยบริการ OP.IP.PP
แบบสอบทาน ด้าน ระบบ GFMIS
แบบสอบทาน ด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
แบบสอบทาน ด้าน การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
แบบสอบทาน ด้าน การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (แบับที่ 5)
แบบสอบทาน ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งหมด

  ข้อมูลน่ารู้
การใช้บัตรเครดิตราชการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานตามระบบ GFMIS
คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web online
ที่ นร.0704/ว.37 ลงวันที่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร.0704/ว.68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ นร.0704/ว.33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คู่มือการจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารสรุปและวิเคราะห์การจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารการนำเสนอ (Powerpoint) โครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

  คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ
ที่ อย.0017.3/6621 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องแก้ไขการอำนาจของผู้ว่าจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งกระทรวงที่ 1932/2555 เรื่องการมอาบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การประชุม การจัดอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ 3967/2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่ง 2999/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
ทั้งหมด


 

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
ทั้งหมด : 0 รายการ หน้าที่    
ไม่พบรายการ
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0