หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบฟอร์ม
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ใบสำคัญรับเงิน
แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท (พ.ต.ส.)
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัด
แบบประเมินธรรมมาภิบาล
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่3
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่2
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่1
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ไปราชการ
ทั้งหมด

  งบการเงิน
งบทดลองเปรียบเทียบเดือน ต.ค.61 - มิ.ย.62
ทั้งหมด

  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2561
ทั้งหมด

  บัญชีเกณฑ์คงค้าง/ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
คู่มือบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปี2561
รายงานคะแนนคุณภาพงบทดลองไตรมาส 2/2561
ตัวอย่างการคืนเงิน สปสช. เป็นดอกเบี้ยธนาคาร
ทบทวนคู่มือบัญชีสำหรับหน่วยบริการ
IP ตามผลงานงวด 0261
IP ตามผลงานงวด 0161
IP ตามผลงานงวด 1260
IP61 ตามผลงานงวด1160
IP61 ตามผลงานงวด 1060
การบริหารจัดการกรณีเฉพาะ
ทั้งหมด

  งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤาภาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2561
ทั้งหมด

  ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
รายการเอกสารใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
แบบประเมินแนวทางการตรวจคู่มือการตรวจนิเทศงานสาหรับโรงพยาบาลชุมชน (จานวน 73 ข้อ)
แบบประเมินแนวทางการตรวจสอบงบการเงินสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (จำนวน 79 ข้อ)
แบบสอบทาน ด้าน การตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์(งบลงทุน UC)
แบบสอบทาน ด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยบริการ OP.IP.PP
แบบสอบทาน ด้าน ระบบ GFMIS
แบบสอบทาน ด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
แบบสอบทาน ด้าน การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
แบบสอบทาน ด้าน การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (แบับที่ 5)
แบบสอบทาน ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งหมด

  รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รายการ รูปแบบ เมื่อวันที่ หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560-61
รายการ รูปแบบ เมื่อวันที่ หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558-60
หนังสือส่งแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
ทั้งหมด

  ข้อมูลน่ารู้
การใช้บัตรเครดิตราชการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานตามระบบ GFMIS
คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web online
ที่ นร.0704/ว.37 ลงวันที่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร.0704/ว.68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ นร.0704/ว.33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คู่มือการจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารสรุปและวิเคราะห์การจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารการนำเสนอ (Powerpoint) โครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
ทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข
 
ฝ่ายการเงินและบัญชีโดยนางสาวพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการได้จัดประชุมเรื่องการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยคุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้จัดประชุมบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมระเบียบจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 


ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยนายณรงค์ ถวิลวิสาร รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ได้จัดประชุมบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ.ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยคุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้จัดประชุมบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2561 
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุนได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.บางปะอินและรพ.บางไทร

 

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุนได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.ภาชีและ รพ.ท่าเรือ

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุน ได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.อุทัย และรพ.วังน้อย

 

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุน ได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.พระนครศรีอยุธยา และรพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 30 มกราคม 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุน ได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.บางบาลและรพ.บางปะหัน

 

วันที่ 29 มกราคม 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุนได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.ลาดบัวหลวงและรพ.บางซ้าย

วันที่ 26 มกราคม 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุนได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.เสนา และ รพ.ผักไห่

วันที่ 25 มกราคม 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ     พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุนได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุนที่รพ.บ้านแพรก และรพ.มหาราช

ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยนางสาวพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้จัดประชุมเรื่องการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินด้านระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายงานการเงินและบัญชี โดยคุณสมพร วงษ์ทองคำ นักจัดการงารทั่วไปชำนาญการพิเศษ และคณะได้ออกตรวจสอบภานใน และบัญชีคงค้างของโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอบาาซ้าย,วังน้อย,บางปะหัน,ท่าเรือ,สมเด็จฯ,มหาราช,ลาดบัวหลวง,อุทัย ในวันที่ 22พ.ค.-19มิ.ย. 2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางสมพร วงษ์ทองคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญฃีชำนาญการ พร้อมคณะตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี ได้ออกตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างของโรงพยาบาลบางบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสมพร วงษ์ทองคำ นักจัดการงารทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี ได้ออกตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชีของโรงพยาบาลภาชีและ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นางสมพร วงษ์ทองคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรรณี  ยมนา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี  ได้ออกตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี ของโรงพยาบาลบางปะอิน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน
นางสาวพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้จัดประชุมเรื่องการจัดทำบัญชี  เกณฑ์คงค้าง กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง รวม 16 แห่ง  
ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 ในวันที่ 23 กันยายน 2559


นางสมพร วงษ์ทองคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน พร้อมด้วยทีมตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัด เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลภาชี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559นางสมพร วงษ์ทองคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวพรรณี  ยมนา      นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  พร้อมทีมตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัด เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลบางปะอิน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 

วันที่ 24 มีนาคม 2559 งานการเงินและบัญชี นำโดยคุณพรรณี ยมนา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จัดการประชุม เรื่องการจัดทำบัญชีเกณ์คงค้างของโรงพยาบาล โดยมีนักบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม   ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


คุณสมพร วงศ์ทองคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและคุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการได้อบรมระเบียบวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 งานการเงินและบัญชี นำโดยนางสาวพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดอบรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรมมีดังนี้ ผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณโรงพยาบาลmทุกแห่ง และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ณ ห้องประชุมทัศณี ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวพรรณี   ยมนา นักวิ่ชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องการทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด : 103 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0