หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  Op Refer ข้ามจังหวัด
ค่าใช้จ่าย OP Refer ปี56-59-60-61 04-12-60
รายงาน Dx Op Refer ข้ามจังหวัด ปี58_10-3-59
รายงาน Dx Op Refer ข้ามจังหวัด ปี57_27-1-58
รายงานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด OP Refer ปี 56/57
หักเงินยอดผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด OP Refer 57 งวด 5705
ตรวจสอบสถานการอนุมัติข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี 56 (29-1-57)
ข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี55/56 ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่15-1-57
ข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี 56 ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 30/6/2556
ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 30/5/2556
ทั้งหมด

  รายงานเพื่อการบริหารจัดการ ระบบ e-Claim
ผู้ป่วยใน RW ADJRW และค่า CMI ปี61แยกหน่วยบริการ 28-12-61
ผู้ป่วยใน RW ADJRW และค่า CMI ปี60 แยกหน่วยบริการ 25-10-60
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2560
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2559
คู่มือชดเชยปีงบประมาณ2558
6.1ส่งข้อมูลทันเวลา IP
6.2ส่งข้อมูลทันเวลา 0P
5.2ข้อมูลติด C OP
5.1ข้อมูลติด C IP
4.2การตรวจสอบข้อมูล OP 57
ทั้งหมด

  OP Refer ในจังหวัด
ปี61 ข้อมูล พฤศจิกายน ปี 60 ณ 15-1-61 (Rate700)
ปี60 ข้อมูล ตุลาคม-กันยายน ปี 60 ณ 15-11-60 (ปัดเศษ)
สรุป เงิน Op refer แต่ละปี
ปี59 ข้อมูล ต.ค.-ก.ย. ปี 59 ณ 25-10-60.... (ปัดเศษ)
ปีงบประมาณ58 ข้อมูล ก.ย. ปี 58 ณ 18 ธ.ค. 58....
แยกโรค OP refer ในจังหวัด ณ กันยายน 58
ยอด Op refer ในจังหวัด 56-58 28-10-58
ปีงบประมาณ 57 ข้อมูล ก.ย. ปี 57 ณ 2 ธ.ค. 57...
ข้อมูล มี.ค. ปี 57 ณ 23 พฤษภาคม 57...(ตัดข้อมูล งวด1)
****สรุปผลงานเรียกเก็บ OP cup ในจังหวัด ปี 56****
ทั้งหมด

  จัดสรร Refer Back
งบประมาณจัดสรรหน่วยบริการกรณีส่งผู้ป่วยกลับ 55-57
ทั้งหมด

  วิเคราะห์ CMI
ปี61วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 60 (ณ 25-12-60 )
ปี60วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 60 (ณ 08-11-60 )
ปี59วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 59 (ณ 01-12-59 )
ปี58วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 58 (ณ 14-11-58)
CMI 3 ปี 55 56 57 58 59
วิเคราะห์ RW ก.ย.57 (ณ 24 ธ.ค. 57)
Sum AdjRW ก.ย. 52
วิเคราะห์ RW ก.ย. 56 (ณ.25 ธ.ค.56)
วิเคราะห์..ก.ย.. 55 ครบทุกหน่วยบริการ
Sum AdjRW ก.ย. 54
ทั้งหมด

  CMI โปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ จาก สำนักบริหารการสาธารณสุข
CMI ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ PHDB 19-12-59-03-59
ทั้งหมด

  ข้อมูล Refer (data center)
ข้อมูลRefer 57
ทั้งหมด

  กองทุนไต
ข้อมูล DIAGNOSIS_IPD 30-10-58
ข้อมูลกองทุนไต58
ข้อมูลผู้ป่วยไต 26-10-58
รายงานการโอนเงินกองทุนไต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ07 กันยายน 58
คู่มือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการปลูกถ่ายไต
ข้อมูลผู้ป่วยไตจังหวัดพรนะครศรีอยุธยา ณ 14 ตุลาคม 2556
ทั้งหมด

  กองทุนแรงงานต่างด้าว
ฟอร์ม นค.1
ชุดสิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง ต่างด้าว
ฟอร์ม นค 2 ต่างด้าว
อัตราการจ่ายเงินต่อรายคนไข้ต่างด้าว
ทั้งหมด

  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
กองทุนท้องถิ่นปี 61
Ex 2ผู้สูงอายุ2_V2สบช.
Ex 1ผู้สูงอายุ1_V2สบช.
Ex 3ผู้สูงอายุ3_V2สบช.
Ex 4ผู้สูงอายุ4_V2สบช.
Ex 5วัยทำงาน_V2สบช.
Ex 6เด็กและเยาวชน1_V2สบช.
Ex 7เด็กและเยาวชน2_V2สบช.
Ex 8 เด็กและเยาวชน3_V2สบช.
Ex 9เด็กเล็กก่อนวัยเรียน1_V2สบช.
ทั้งหมด

  กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
การเบิกชดเชยค่าบริการทาการแพทย์บุคคลทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ทั้งหมด

  กองทุนประกันสังคม
เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน กรณีทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาล
บันทึกความร่วมมือ กรณีทันตกรรม
การจ่ายเงินประกันสังคมเป็นค่าตอบแทนของหน่วยงานบริการ
รายการเหมาจ่ายหัตถการหัวใจ รพ.ราชธานี
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 61
ข้อมูลประกอบจัดทำแผนPLANFIN_61
ประกาศกระทรวง สธ.ม44(ค่าเสื่อม) หมวดที่ 4 ค่าใช้จ่ายเพื่อการชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
แนวทางขอรับค่าใช้จ่ายกรณีอุทกภัยน้ำท่วม ปี2560
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการปี2560
ติดตามงบPP สสอ.
ติดตามงบPP รพ.
ติดตามงบค่าเสื่อม_สสอ
ติดตามงบค่าเสื่อม_รพ
แจ้งประกาศศูนย์_เสนอเซ็นต์แจ้งเวียน

ทั้งหมด


  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดการโอนเงินQOF60
แจ้งจัดสรรงบจ่านตามตัวชี้วัด_QOF_ปี60_สสอ
แจ้งจัดสรรงบจ่านตามตัวชี้วัด_QOF_ปี60_รพ
แจ้งการโอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าเสื่อม ปี 2558-2560 สสอ
แจ้งการโอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าเสื่อม ปี 2558-2560 รพ
แจ้งจัดสรรแพทย์แผนไทย60
แจ้งการสนับสนุนค่าบริการLTC_สสอ
แจ้งการสนับสนุนค่าบริการLTC_รพ
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2559
การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการ OP refer 2559
แจ้งจัดสรรQOFงวด2_สสอ
แจ้งจัดสรรQOFงวด2_รพ
แจ้งการโอนเงินงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ครั้งที่ 4 ปี 2559
แจ้งจัดสรรไข้หวัดใหญ่_สสอ
แจ้งจัดสรรไข้หวัดใหญ่_รพ
การตามจ่ายหนี้ OP Refer ระหว่างหน่วยบริการในจังหวัดฯ (ตุลาคม 58 - มิถุนายน 59)
แจ้งการโอนเงินงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ครั้งที่ 3 ปี 2559
จัดสรรค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่_รพ.pdf
จัดสรรค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่_สสอ.pdf
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2558
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 2 ปี 2558 _สสอ
สรุปคะแนนOPPP_58 OPPP Individual งวด3-4
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 2 ปี 2558 _รพ
สรุปคะแนน QOF 58_Saraburi_Update
แจ้งโอนQOF_รพ
แจ้งโอนQOF_สสอ
แจ้งจัดสรรงแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ผลงาน58 รพ.
แจ้งจัดสรรงแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ผลงาน58 สสอ.
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 1 ปี 2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณหน่วยบริการกรณีการส่งตัวผู้ป่วยกลับ ปี 58 รพ.
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2557
แจ้งโอนเงินแพทย์เวชศาสตร์_อยุธยา 640,000 บาท
รายละเอียดสปสชโอน OPPP Individual Data 3 งวด 12,160,016.02 บาท
แจ้งโอนเงินท้องถิ่น_สสอ.มหาราช 95,150 บาท
แจ้งโอนเงิน TB_อยุธยา 91,049 บาท
แจ้งโอนเงินท้องถิ่น_รพ.มหาราช 95,150 บาท
แจ้งโอนเงินไต_อยุธยา 18,000 บาท
แจ้งโอนเงินไต_เสนา 92,000 บาท
แจ้งโอนเงินงบสนับสนุน_เสนา1,081,380.52 บาท
แจ้งโอนงบสนับสนุ_เสนา1,063,891.28 บาท
แจ้งโอนเงิน TSH_รพ.ทุกแห่ง
ทั้งหมด

  ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/UC
ประกาศกระทรวง สธ.ม44
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว (13 สิงหาคม 2556)
หลักเกณท์การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการดูแลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว(6 สิงหาคม 2556)
ทั้งหมด

  คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี 2561 บทที่1_ การบริหารภาพรวม
ปี 2561 บทที่2_ งบเหมาจ่ายรายหัว
ปี 2561 บทที่3_ งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และวัณโรค
ปี 2561 บทที่4_ งบบริการไตวายเรื้อรัง
ปี 2561 บทที่5_ งบบริการโรคเรื้อรัง (เบาหวานความดัน)
ปี 2561 บทที่6_ งบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี 2561 บทที่7_ งบPCC
ปี 2561 บทที่8_ บทบาทสปสช.ส่วนกลางและเขต
คู่มือบริหารกองทุน ปี 2560 เล่ม 1_งบเหมาจ่ายและผู้สูงอายุ
คู่มือบริหารกองทุน ปี 2560 เล่ม 2_เอดส์
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2556
แจ้งโอนเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual งวด 2ปี 56(1,978,631 บาท)
โอนเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual ล่วงหน้าปี 56(1,751,198.83 บาท)
รายละเอียด Point 6 เดือน ข้อมูลที่ส่งเดือน ส.ค. 55 - ม.ค. 56 (440,462.57)
แจ้งยอดจัดสรรP4P56Payment
แจ้งจัดสรรเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Performance 1/56 (440,462.57 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัดปี 2556 จัดสรรล่วงหน้างวดที่ 3 (124,111,082.28 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัดปี 2556 จัดสรรล่วงหน้างวดที่ 1 ครั้งที่ 3 (766,132.49 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับการตามจ่ายกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก งวดสุดท้ายปี 2554 (10,352,515.58 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับการตามจ่ายกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอกปี 2555 (26,785,325.50 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบส่งต่อปี 2555 (1,000,000 บาท)
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลด
รายงานความครอบคลุมปี 2560
ผลการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 61
กองทุนUC61
pptนำเสนอOPrefer_พย60_10พย60
นำเสนอUCผู้บริหาร_101217_new
QR_code PMQA
ppt วิกฤต_สค60
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศสธ_2559
เอกสารประชุม Reg_4_Present_พ.ธนวัฒน์
tgrp5103
ทั้งหมด

  เอกสารประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุน 56
สรุปผลงานและการจัดสรรเงินP4Pงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี2556
นำเสนอประชุมวังยาว 3-4 ธันวาคม 55
การบริหารจัดการงบกองทุน 7แพทย์แผนไทย
การบริหารจัดการงบกองทุน 6ทันตกรรม
การบริหารจัดการงบกองทุน 5คุณภาพและตรวจสอบบริการ
การบริหารจัดการงบกองทุน 4IT
การบริหารจัดการงบกองทุน 3 pptonto
การบริหารจัดการงบกองทุน 2เสนอบริ
การบริหารจัดการงบกองทุน 1อ.ชลอ
ทั้งหมด

  เอกสารCKD Clinic ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (กรุงศรีริเวอร์)
สถานการณ์_พญ.ธิติยา พัววิไล
ชะลอไตเสื่อม_นายแพทย์ณิธัตธ ต่อบุณศุภชัย
งานคุณหมอ_พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง
CKD guideline_พญ.ธิติยา พัววิไล
โรคไตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง_นพ.อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย
ทั้งหมด

  งาน Audit เวชระเบียน
แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์2557
การประเมินSACA2555
คู่มือการสรุปและให้รหัสหัตถการ ปี 56
ผลการตรวจสอบเวชระเบียน 54
เปรียบเทียบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 53/54
ผลการตรวจประเมินคุณภาพเบาหวานหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ 54
ผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 53
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่มมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 พ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
     
นายประกิจ  โพธิอาศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 


  ภาพกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานประกันสุขภาพประชุมติดตามศูนย์ประสานการไกล่เกลี่ย ณ โรงพยาบาลบ้านแพรก

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานประกันสุขภาพประชุมติดตามศูนย์ประสานการไกล่เกลี่ย ณ โรงพยาบาลอุทัย

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานประกันสุขภาพประชุมติดตามศูนย์ประสานการไกล่เกลี่ย ณ โรงพยาบาลภาชี

ทั้งหมด


  เอกสาร CKD โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แบบคัดกรองผู้ป่วย CKD รายใหม่เบื้องต้น
From CKD
Chronic Kidney Disease Follow UP
มาตรฐานตัวชี้วัด CKD Clinic โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
PPt พี่นก
Drug-induced nephrotoxicity present
แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไตเขต 4
Target of DM vs HT 27-06-14
Counseling RRT(new) Compatibility Mode (2)
ทั้งหมด

  เอกสารบรรยาย งบ UC ปี57วรบุรี (27 พ.ย. 57)
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557
การบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2557 และการทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขในระดับเขต
การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557
การบริหารกองทุนกรณีผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2557
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) เครือข่ายบริการที่ 4
การคำนวณเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับหน่วยบริการ สป.สธ. 2557
ทั้งหมด

  บริหารการเงินการคลัง(CFO)
แนวทางการลงบัญชีงบ UC
Planfinเดือน ธันวาคม 60
Planfinเดือน พฤศจิกายน 60
Planfinเดือน ตุลาคม 60
Planfinเดือน กันยายน 60
Planfinเดือนสิงหาคม 60
Planfinเดือนกรกฏาคม 60
Planfinเดือนมิถุนายน 60
Planfinเดือนพฤษภาคม 60
Planfinเดือนเมษายน 60
ทั้งหมด

  Budget Report
NHSO Budget ปี61 28-11-60
สรุปยอดเงินงบประมาณปี 60 ณ 31-08-60
NHSO Budget ปี60 31-08-60
สรุปยอดเงินงบประมาณปี 59 ณ 05-10-59
NHSO Budget ปี59 05-10-59
ทั้งหมด

  ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน(งบค่าเสื่อม)
รายงานการใช้จ่ายเงินงบค่าเสื่อม 57-58-59-60 20-10-60
ทั้งหมด

  กองทุน IP
IP 60 Baserateจ่าย 05-09-60
ข้อมูล IP 6 เดือนแรกปี 2560
ทั้งหมด

  ข้อมูลประชากรUC
รายงานความครอบคลุมปี 2560
ข้อมูลประชากร ณ เมษายน 60
สำรวจเตียงและประชากรUCณ1เมย60 ประกันตรวจสอบแล้ว 2-6-60
สถานะโอนเขตรอยต่อ59
Fixed Cost รพ.สต. ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3 ระดับ S, M, L
ข้อมูลทำแผนพัฒนาระบบบริการปี 60
ข้อมูล ปชก. กค.59
รายงานความครอบคลุม มกราคม 59
รายงานความครอบคลุม ธันวาคม 58
รายงานความครอบคลุม กันยายน 58
ทั้งหมด

  แบบฟอร์ม
การจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่อม)61
From_เสนอสนับสนุนเงินค่าเสื่อมปี61_20%
From_รายการเงินค่าเสื่อมปี61_70%
แบบฟอร์มซ้อม-ส่วนการเงิน-ภัยพิบัติ 10-8-60
From_งบเหลือจ่ายปี58_เปลี่ยนแปลง60
From_สัญญาประนีประนอม
From_ขอรหัสผ่านใหม่
From_คำขอมาตรา41
Form_Username_Password
ทั้งหมด

  วิเคราะห์อัตราการครองเตียง/การใช้เตียง/วันนอนเฉลี่ย
สำรวจข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลปี58-60_อยุธยา12-12-60
กราฟ/อัตราการครองเตียง/การใช้เตียง/วันนอนเฉลี่ย 59 _12-12-60
ทั้งหมด

  งบโอนเอกชน 58
งบโอนเอกชน ณ 16-10-58
งบ UC รายกองทุน nhso_7-9-58
ทั้งหมด

  ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
สรุปการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2559
ประเภทหน่วยบริการปี 2559_ 31-3-59
รวมบุคลากรในหน่วยบริการ จากการขึ้นทะเบียน59
สรุปผลประเมินขึ้นทะเบียนปี2559
สรุปผลประเมินขึ้นทะเบียนปี2558-ล่าสุด
ทั้งหมด

  ประชุมสัมนา
เอกสารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
เอกสารการบรรยายชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขปี 2561
เอกสารประกอบการประชุม 25-26 กันยายน 2560
นำเสนอ_สรุปกองทุน1
นำเสนอ_Budget_OCOFจันทบุรี
นำเสนอ_24-25มีค_จันทบุรีงบรวมPP
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0