แบบChecklist EB1-26 ล่าสุด

แบบสรุปEB1-26


EB 1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

-  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรกฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน

-  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีลักษณะรูปเล่ม วิเคราะห์ครบ 5 องค์ประกอบ  
   ( รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง,การวิเคราะห์ความเสี่ยง,ปัญหาอุปสรรค/การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแก้ไข       ปรับปรุง)

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen


EB 2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-  บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซค์ของหน่วยงาน

-  ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

-  หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ/พิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน

-  หนังสือจัดสรรงบประมาณ

-  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562

-  คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

-  ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

-  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ 2 โครงการ)

-  เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อ5,000 บาทขึ้นไป 1 โครงการ

-  เอกสารเผยแพร่ในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูง 1 โครงการ

EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

-  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/และหรือการพิจารณาสั่งสารและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน/ช่องทางอื่น

-  รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละในรอบเดือน ( แบบ สขร.1)

-  แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website  หรือช่องทางอื่น และ Print Screem

EB 5  หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

-  บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

-  โครงการ/กิจกรรม

-  รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภาระกิจที่เลือก

-  ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุเวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

-  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/หรือสั่งการและปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บน Website /หรือช่องทางอื่น

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือช่องทางอื่น และ Print Screen 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

-  บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

-  โครงการ/กิจกรรม

-  รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/แผนงานตามภารกิจที่เลือก

-   แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

-  ภาพถ่ายประกอบ หรือสิ่งในรูปแบบอื่นที่มีการระบุ เวลา สถานที่ทำกิจกรรม

-  บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ หรือ/และพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้น Web site

-  แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website รวมทั้ง Print screen จาก Web site

EB 7   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่

-   บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

-  โครงการ/กิจรรม

-  รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ฝช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่้วมดำเนินการในโครงการ/กิจรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย       งานเลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

-  ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบ ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

-  หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่ยงานหรือช่อง          ทางอื่น 

EB 8   หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือวางแผนระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะบน Website


EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 

-  บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-  แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

-  Print screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB 11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา .

-  บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลปฎิบัติงานตามแผนการปฎิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

-  รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนการปฎิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

-  Print Screen จาก Website หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันโดยให้หลักฐาน Print Screen 
   (จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบ)


EB 12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี

-  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี 

-  ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบไว้ในแผนการปฎิบัติราชการ

-  Print Screen จาก Website หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
   (จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบ)


EB 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฎิบัติงานต่ำ

-  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่่ในช่องทางอื่น

-  คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเ้นินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานตำ่

-  กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ตามข้อ ๒

-  หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

-  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่้อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่น และ Print Screen 

EB 14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย                              ผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

-   บันทุกข้อความลงนามในประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-   ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่      ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 

-   ภาพถ่ายประกอบ

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน

-  คำสั่งผู้รับผิดชอบ

-  กรอบแนวทางการจัดการการร้องเรียนของหน่วยงาน หรือคู่มือ

-  หลักฐานช่องทางผ่านหมายเลขโทรศัพท์/ระบบอินเตอร์เนท/ไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น

-  คู่มือปฎิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน หรือ Chart ติดที่หน่วยงานพร้อมภาพถ่าย

-  หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

-  ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ

-  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท(รอบ 6,12 เดือน)

-  แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และPrint Screen

EB 17  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

-  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และประกฏขออนุญาตินำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

-  คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

-  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

-  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ

-  แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือสื่อสารช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

-  บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ Website หรือสื่อสารช่องทางอื่น

-  โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

-  ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวันเวลาและสถานที่กิจกรรมชัดเจน

-  บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมชัดเจน

-  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุวิธีดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมชัดเจน

-  แบบฟอร์มรายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทาง Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารในช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส
-
-  หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานโปร่งใส
  ( สมาชิกกลุ่ม,วัตถุประสงค์,ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม)

-  หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

-  หลักฐานความคิดริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมความซื่อสัตย์และพัฒนาความโปร่งใส

-  แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่น และ Print Screen
-

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-  หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-  สรุปรายงานการประชุม

-  หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาความโปร่งใส

-  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen 

EB 21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-  บันทึกข้อความลงนามคำสั่งในประกาศ/คำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

-  กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานตามข้อ EB 10

-  หลักฐานแสดงการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2

-  หลักฐานหนังสือเวียนแจ้ง

-  แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือในช่องทางอื่น และ Print Screen 

EB 22  หน่วยงานมีการประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-  หลักฐานการอบรม/ประชุม /สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ดพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

-  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมนนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

-  ภาพถ่ายประกอบ หรือระบุสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุ วัน เวลา  สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

-  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานผลการสรุปผลการจัดประชุม หรืออบรม/สัมนนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรากฎการขออนุญาาตนำเสนอเผยแพร่ Website ของหน่วยงาน

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น และ Print Screen 

EB 23  หน่วยงานมีการจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

-  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นขออนุมัติ และลงนามในแผนปี 2562 และขออนุญาตินำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

-  แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปี 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่าน Website ในหน่วยงานหรือช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

-  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

-  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 2 และ 4

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่น และ Print Screen

EB 25  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

-  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

-  กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ( วิธีการตรวจสอบ,ขั้นตอนการตรวจสอบ,กำหนดการติดตามต่อเนื่อง)
 
-  หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจทั่วองค์กร

-  หลักฐานหนังสวือแจ้งเวียน

-  บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

-   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่น และ Print Screen 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้

-  คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประเภทงานงานบริการ ( ประเภทงานบริการ,ขั้นตอน ,ระยะเวลาที่ใช้)

-  ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)

-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าววสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen

Welcome Message

welcome.jpgขอต้อนรับเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบนี้เป็น  Webbase  ให้บริการระบบหนังสือราชการที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง และหน่วยงานภายในจังหวัด ซึ่งระบบนี้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานการเชื่อมโยง e-CMS verion 2.0 การเข้าใช้งานระบบผู้ใช้ต้อง Register กับผู้ดูแลระบบ ด้วยชื่อ - สกุล และเลขประชาชน เพื่อสิทธิการสมัครสมาชิก

เอกสารนำเสนอการประชุมพบส.นักจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( 15 มิถุนายน 2561)

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

EB.18 สสอ.อุทัย
EB.24 สสอ.อุทัย
EB.14 สสอ.อุทัย
EB.25 สสอ.อุทัย
EB25 โรงพยาบาลอุทัย
EB24 โรงพยาบาลอุทัย
EB18 โรงพยาบาลอุทัย
EB14 โรงพยาบาลอุทัย
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน เรื่ีองการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ สสอ.บางปะหัน
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สสอ.บางปะหัน
โครงการพํฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอบางปะหัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติราชการ สสอ.บางปะหัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ประกาศเจตจำนงสุจริต
EB 21 สสอ.มหาราช
EB 25 สสอ.มหาราช
EB 26 สสอ.มหาราช
EB 23 สสอ.มหาราช
EB 24 สสอ.มหาราช
EB 22 สสอ.มหาราช
EB 18 สสอ.มหาราช
EB 20 สสอ.มหาราช
EB 16 สสอ.มหาราช
EB 17 สสอ.มหาราช
EB 15 สสอ.มหาราช
EB 13 สสอ.มหาราช
EB 14 สสอ.มหาราช
EB 12 สสอ.มหาราช
EB 11 สสอ.มหาราช
EB 10 สสอ.มหาราช
EB 8 สสอ.มหาราช
EB 9 สสอ.มหาราช
EB 5,6,7 สสอ.มหาราช
ข้อมูลทั่วไป สสอ.บางบาล
การรวมกลุ่มของ จนท.เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส อ.บางบาล
กระบวนการอำนวยความสะดวกประชาชนการรับเรื่องร้องเรียน อ.บางบาล
กำหนดมาตรการกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ จนท. บางบาล
รายงานสรุปผลการประชุมโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ อ.บางบาล
ผลการกำกับติดตามตามกรอบแารตรวจสอบการปฏิบัติงานของ จนท.(ภารกิจงานพัสดุ) อ.บางบาล
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน อ.บางบาล
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยขน์อื่นใดทุกรูปแบบ อ.บางบาล
การประกาศนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส อ.บางบาล
กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม อ.บางบาล
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ อ.บางบาล
EB25 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB17 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB16 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB9 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB13-2 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB13-3 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB13-1 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB9,10 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB6,7 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB5 สสอ.พระนครศรีอยุธยา
EB23 สสออุทัย
EB26 สสออุทัย
EB17 สสออุทัย
EB20 สสออุทัย
EB21 สสออุทัย
EB22 สสออุทัย
EB12 สสออุทัย
EB13 สสออุทัย
EB15 สสออุทัย
EB16 สสออุทัย
EB8 สสออุทัย
EB9 สสออุทัย
EB10 สสออุทัย
EB11 สสออุทัย
EB6 สสออุทัย
EB7 สสออุทัย
EB5 สสออุทัย
EB20 โรงพยาบาลอุทัย
EB12 โรงพยาบาลอุทัย
EB10 โรงพยาบาลอุทัย
EB11 โรงพยาบาลอุทัย
EB9 โรงพยาบาลอุทัย
EB8 โรงพยาบาลอุทัย
EB13 โรงพยาบาลอุทัย
EB5 โรงพยาบาลอุทัย
EB26 โรงพยาบาลอุทัย
EB23 โรงพยาบาลอุทัย
EB22 โรงพยาบาลอุทัย
EB21 โรงพยาบาลอุทัย
EB17 โรงพยาบาลอุทัย
EB16 โรงพยาบาลอุทัย
EB15 โรงพยาบาลอุทัย
EB6,7 โรงพยาบาลอุทัย
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
รายงานการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด สสอ.ภาชี
ประกาศโรงพยาบาลภาชี เรื่องแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
คำสั่งโรงพยาบาลภาชี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลภาชี
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลภาชี
ประกาศโรงพยาบาลภาชี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลภาชี ไม่ทนต่อการทุจริต (Phachi Zero Tolerance)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "ชาวสาธารณสุขอำเภอภาชี ไม่ทนต่อการทุจริต(PDPH. Zero Tolerance)"

 ทั้งหมด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

วังน้อย

อำเภอวังน้อย
EB.21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (สสอ.วังน้อย)
EB.13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (สสอ.วังน้อย)
EB.26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน (สสอ.วังน้อย)
EB.25 การกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สสอ.วังน้อย)
EB.24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สสอ.วังน้อย)
EB.23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สสอ.วังน้อย)
ทั้งหมด

งบประมาณ 2562

จัดสรรงบประมาณระดับกระทรวง 
จัดสรรงบประมาณระดับอำเภอ

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฎิบัติงานและการให้บริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน