หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๘๒๔ เรื่อง แจ้งปรับเงื่อนไขการประเมินตามแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๖๐

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ อย ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๑๔๕๑ เรื่อง ขอให้ส่งคะแนนประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบไตรมาสที่ ๒

หนังสือประเมินคะแนนรอบไตรมาสที่ ๒ 

เอกสารนำเสนอการประชุมพบส.นักจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( 15 มิถุนายน 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฎิบัติงานและการให้บริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๘๒๔ เรื่อง แจ้งปรับเงื่อนไขการประเมินตามแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๖๐
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียน เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ...(อ่านต่อ)

 ทั้งหมด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ