แบบChecklist EB1-26 ล่าสุด

แบบสรุปEB1-26


EB 1
-
-
-
-
EB 2
-
-
-
-
-
EB 3
-
-
-
-
EB 4
-
-
-
-
EB 5
-
-
-
-
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
- โครงการ/กิจกรรม
- รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/แผนงานตามภารกิจที่เลือก
- แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
- ภาพถ่ายประกอบ หรือสิ่งในรูปแบบอื่นที่มีการระบุ เวลา สถานที่ทำกิจกรรม
- บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ หรือ/และพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้น Web site
- แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website รวมทั้ง Print screen จาก Web site

EB 7   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
- โครงการ/กิจรรม
- รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ฝช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่้วมดำเนินการในโครงการ/กิจรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย       งานเลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่
-  ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบ ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน
- หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่ยงานหรือช่องทางอื่น 
EB 8   หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือวางแผนระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะบน Website
-
-
-
-
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website  ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Website 
- Print screen จาก Website หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน

EB10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 
- บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
- Print screen จาก Web site ของหน่วยงาน
-
EB 11
-
-
-
-
-
EB 12
-
-
-
-
EB 13
-
-
-
-
EB 14
-
-
-
-
EB 15
-
-
-
EB 16
-
-
-
EB 17
-
-
-
EB 18
-
-
-
-
EB 19
-
-
-
-
EB 20
-
-
-
EB 21
-
-
-
EB 22
-
-
-
EB 23
-
-
-
EB 24
-
-
-
EB 25
-
-
-
-
EB 26
-
-
-
-

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ อย ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๑๔๕๑ เรื่อง ขอให้ส่งคะแนนประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบไตรมาสที่ ๒

หนังสือประเมินคะแนนรอบไตรมาสที่ ๒ 

Welcome Message

welcome.jpgขอต้อนรับเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบนี้เป็น  Webbase  ให้บริการระบบหนังสือราชการที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง และหน่วยงานภายในจังหวัด ซึ่งระบบนี้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานการเชื่อมโยง e-CMS verion 2.0 การเข้าใช้งานระบบผู้ใช้ต้อง Register กับผู้ดูแลระบบ ด้วยชื่อ - สกุล และเลขประชาชน เพื่อสิทธิการสมัครสมาชิก

เอกสารนำเสนอการประชุมพบส.นักจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( 15 มิถุนายน 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลภาชี เรื่องแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
คำสั่งโรงพยาบาลภาชี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลภาชี
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลภาชี
ประกาศโรงพยาบาลภาชี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลภาชี ไม่ทนต่อการทุจริต (Phachi Zero Tolerance)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "ชาวสาธารณสุขอำเภอภาชี ไม่ทนต่อการทุจริต(PDPH. Zero Tolerance)"
มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฎิบัติงานและการให้บริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๘๒๔ เรื่อง แจ้งปรับเงื่อนไขการประเมินตามแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๖๐
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
ประกาศขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียน เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ...(อ่านต่อ)

 ทั้งหมด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ