User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month กรกฎาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
 
นายพีระ      อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี ๖๒
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
ทั้งหมด
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 - 2564
แผนพัฒนาสุขภาพ ปี ๖๒
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม เรื่องการลงทะเบียนร้านโรตีสายไหม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า:เชิญชวนร่วม...เดิน วิ่ง...โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวงานวิ่ง "Sena Run For Life วิ่งเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 1 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อกล้องผ่าตัดดวงตา เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดและอุปกรณ์การแพทย์ ฉลองครบรอบ 40 ปี ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนร่วม...เดิน วิ่ง... โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference)
รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางไทร
ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(วิไลวรรณ ศรีประสงค์)
ขอเชิญร่วมงาน"สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๔
ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(นรานันท์ สุภาบุญ)
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ ๔
ขอเชิญเข้ารน่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ของดรับผู้ป่วยมะเร็งเด็ก
โครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๒"งพัฒนางานวิจัยการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ:ภายใต้แนวโน้มการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ"
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด สสจ.พระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยให้กับประชาชนอำเภอบางบาล ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ คลองเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินผลการฝึกงานนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ข่าวประจำวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :