User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
    ปี 2561 1 เมย.60-31 มีค.61
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month มิถุนายน 2561 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
นายพิทยา      ไพบูลย์ศิริ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 56-58
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายไพศาล บัวกลิ่น ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน และทีมตณะกรรมการ ในโอกาสเป็นประธานตรวจประเมินคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่นระดับเขต และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ณ รพ.สต.บ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Vdo conference การพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ  นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน  100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข  ชมนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสาธารณสุขไทย วิวัฒนาสาธารณสุขไทย  นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง นิทรรศการพัฒนาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ทั้ง 8 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดลพบุรี จังหวัด นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครนายก  ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 และในโอกาสเดียวกันเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคนดีศรีสาธารณสุขและหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ทั้งหมด

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big data และนวัตกรรม"
26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบยกเลิกผลิตเครื่องสำอาง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน…คนไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจตรวจเลือด... “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ : Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ”
หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนร่วมใจ...ต้านภัยมะเร็ง
ประกาศรับย้าย(ช่วยราชการ)
ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ
ขอแจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (รายคณะ 4 คณะ)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลประเมินผลงาน พรพิมล
ประกาศผลการคัดเลือกประเมินผลงานประดิษฐา
ประกาศผลการคัดเลือกพัดชา,มานพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

 ทั้งหมด

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นพ.ธานินทร์   สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีวันสถาปนา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ครบ 77 ปี พิธีบวงสรวงพระศรีอยุธยาพิชิตโรคา  ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฯ  และพิธีเบิกเนตรพระบรมรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9  บริเวณ   ชั้น 1  อาคารศรีสรรเพชร์  โดยหลวงปู่หวล พระเกจิอาจารย์จากวัดพุทไธศวรรย์  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ทุกหน่วยงาน ร่วมกันนำอาหาร เครื่องดื่ม จำนวนมาก เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  ในโอกาสเดียวกันเป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัลคนดีมีที่ยืน ในโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิงดวงพร  อัศวราชันย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานในการเปิดอบรม   นพ.จักรี  สาริกานนท์  กล่าวรายงาน โดยมีคุณอุดม ขำมีสาธารณสุขอำเภอ  เจ้าหน้าที่เทศบาล  ศูนย์แพทย์และรพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออันตราย พรบ.โรคติดต่อ 2558 การใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้องและปลอดภัย  รวมทั้งหาแนวทางป้องโรคติดต่อที่สำคัญของอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่19 มิถุนายน 2561  พญ.ดวงพร  อัศวราชันย์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดแบบยั่งยืน"Sepsis to safe care" โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินผลชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจำปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบ 9 เดือน อำเภอบางบาลโดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ณ โรงพยาบาลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานประเมินผลชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจำปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบ 9 เดือน อำเภอผักไห่ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ณ โรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
ข่าวประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ข่าวประจำวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :