User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
 
นายพีระ      อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ปี 62
นโยบาย รมว สธ. 62
นโยบายการบริหารงานกระทรวง
สาธารณสุข ปี 62(ปลัด)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ปี 2561 - 2564
แผนพัฒนาสุขภาพ ปี 62
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 56-58
ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
ทั้งหมด
คลังความรู้
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี
วันที่ 17 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประการเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหน้ามุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 กันยายน 2562 นพ.พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ 
โดยมี รายนามผู้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562  ดัังต่อไปนี้สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
1. นพ.พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2. นพ.พงศกร      อมรชัยชาญ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน 3.  นายสำเนาว์ ศรีงาม สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน 4.  นายสุรพงษ์  แซ้แต้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  คณะผู้บริหาร และเจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 ทั้งหมด

วันที่ 17 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(จันทรา ทองแทรก)
สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากปหว่าเพดานโหว่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 14
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ สั่งจองสมุกบันทึก ฯ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
คู่มือการจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ รุ่นที่ 2-3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสสอ.บางไทร
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง

 ทั้งหมด

วันที่ 18 กันยายน 2562 พ.ญ.สุดใจ บุญยกิจโณทัย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเสนา และคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ นมกล่องพร้อมดื่มยูเอสที จำนวน 106 แพ็ค จาก หลวงปู่ปิ่น (พระครูปิยธรรมโฆษิต) เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดไชยภูมิ ณ โรงพยาบาลเสนา

วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงพยาบาลเสนา จัดการประชุมสรุปโครงการสหสาขาวิชาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้พิการในชุมชนโซนนาคราชซ้าย โดยมีนายคนอง ทองศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสนา เป็นประธานประชุม กิจกรรมมีการนำเสนอผลงานการใช้ ICF ของแต่ละโรงพยาบาล ในโซนนาคราชซ้ายจากทีมสหสาขาวิชาชีพ,รับฟังการนำเสนอแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วย จากญาติผู้ป่วย อาสาสมัครในชุมชน และมอบเกียรติบัตร ให้กับครอบครัวผู้ป่วยและอาสาสมัครในชุมชน ดีเด่น ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสำเนาว์ ศรีงาม สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 12 กันยายน 2562 นพ.นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ประธานประชุม สรุปโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการด้านการแพทย์แผนไทยในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ในเขตอำเภอเสนาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา

วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงพยาบาลเสนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอเสนา ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการสาธารณสุขเรื่อง เด็ก 0-5 ปี และคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา

วันที่ 12 กันยายน 2562 นพ.นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง” ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมบุษราคัม

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
ข่าวประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
ข่าวประจำวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :