User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month กุมภาพันธ์ 2562 next month next year
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
 
นายพีระ      อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี ๖๒
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
ทั้งหมด
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 - 2564
แผนพัฒนาสุขภาพ ปี ๖๒
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมหารือ กองทุนLTC โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและเสริมสร้างความสุขในองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ลานหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 โดยมี นายอนันต์ จันทรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมจุลเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โดยมี ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของเครือข่ายโรงพยาบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน

 ทั้งหมด

วันที่ 28 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ ในโอกาส ตรวจราชการและนิเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 และลงเยี่ยมพื้นที่ รพสต.สำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะลดเค็มลด “โรคไต”
ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(นวลพรรณ)
สำรวจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการParamedic
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมะเร็ง ปี62
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่6 พ.ศ.2562
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะอากาศเปลี่ยนแปลง “ระวังไข้หวัดใหญ่”
ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(บุญจิรา สมบุญ)
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8
สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (ภาพรวม)"
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “รักอย่างปลอดภัย คนไทยรุ่นใหม่ พกถุงยางไว้ ไม่ตกเทรนด์”
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(สุรัสวดี)
ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(ยุพิน แจ้งพร)
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “ดูแลตนเอง และบุตรหลาน เมื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ ฝุ่นละออง PM2.5”

 ทั้งหมด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมทำแผนปฏิบัติเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติอต่อหรือโรคระบาด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 กรอบระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO conference การบริหารงบประมาณฯ โครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพรนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลเสนา จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยมีคุณสุนันทา อรุณพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร เรื่อง “การแสดงความรักให้กันและกัน” โดยยึดหลัก Safe Sex (เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย) และการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ณ แผนกผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเสนา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินผลนักศึกษาพยาบาลเวชปฎิบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "รักนี้...เพื่อเธอ” ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ มีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ การรับบริจาครับดวงตาอวัยวะร่างกาย การรับบริจาคโลหิต และการตรวจเช็คหัวใจ พร้อมเป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูคุณความดีของผู้ที่ดูแลคนไข้ (Caregiver)  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประจำวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 มกราคม 2562

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :