User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month ธันวาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
 
นายพีระ      อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี ๖๒
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
ทั้งหมด
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 56-58
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นายอำเภอบางซ้าย,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเยี่ยมชม“โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายอนันต์ จันทรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ ในโอกาสเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมนิเทศงานบูรณาการสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายอำเภออุทัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ทั้งหมด

หมอชวนวิ่งกรุงเก่า 23 พฤศจิกายน 2561

ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลทางจักษุ ครั้งที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๒
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
รับสมัครทุนฝึกอบรม ณ ประเทศฝรั่งเศส
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขผู้สนใจร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกู้ชีวิตขั้นสูง
ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จารุวรรณ)
ขอเชิญส่งทีมนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ปั่นต้านมะเร็งเต้านม ๒๕๖๑"
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะหลัก 4 ประการที่ประชาชนควรปฏิบัติ และ 5 ประการที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงอากาศแปรปรวน
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini.MM in Health รุ่นที่ 26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Research Mentorship)

 ทั้งหมด

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ณ บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ธันวาคม  2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ, คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและประเมินผล โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นพ.ศรัณย์  ศรีคำ รองหัวหน้ากลุ่มงาน อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานสุขภาพจิต งานควบคุมโรคติดต่อ ในการประชุมการพัฒนาศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ณ ห้องประชุมปราสาททอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒนครนายก โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธาราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมด้วยเครือข่ายสุขภาพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริหารปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ข่าวประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
ข่าวประจำวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :