User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month ตุลาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
 
นายพีระ      อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี ๖๒
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
ทั้งหมด
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 56-58
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.พีระ อารีรัตน์ ในโอกาสรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำดับที่ 26 พร้อมคณะผู้ร่วมเดินทางจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นตัวแทนชาวสาธารณสุขกรุงเก่า แสดงความยินดีต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านใหม่ บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความปิติยินดี ณ บริเวณโดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี นายวีระชัย นาคมาศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารายงานตัว ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมสักการะพระพุทธปัจมาธิราช พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระภูมิ,พระไทร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด

วันที่ 18 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความผาสุกในการทำงาน "คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข" เพื่อช่วยเพิ่มพลผลิตขององค์กรและปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 เรื่อง "เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข"
ประชาสัมพันธ์ จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 เรื่อง "ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี"
ประชาสัมพันธ์ Policy Brief ฉบับที่ 50 เกี่ยวกับเรื่อง "มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ครัวเรือนไทยยังต้องจ่ายอะไรเพื่อสุขภาพอีก"
ประชาสัมพันธ์ Policy Brief ฉบับที่ 49 เกี่ยวกับเรื่อง "ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาต้านไวรัสหลายตัว จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ หากยาสูตรล่าสุดก็ยังไม่คุ้มค่า?"
หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญร่วม..เดิน..วิ่ง..เพื่อสุขภาพ “หมอชวนวิ่ง” ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ขอเชิญประชุมวิชาการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์สาธารณสุข
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนกินอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอทุกวัย ป้องกันภัยเงียบจากโรคกระดูกพรุน
2.หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนล้างมือถูกวิธี ...ห่างไกลโรค
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๑ ASEAN Cholangiocarcinoma Conference
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ขอแจ้งการเปลียนระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat เวอร์ชั่นใหม่)
ขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2561
ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(นางรุ้งเพชร ภาคธรรม)
ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินตำแหน่งชำนาญการพิเศษลงมา(นายขวัญชัย แม่นปืน)

 ทั้งหมด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดบริการ PrEP (Pre - Exposure Prophylaxis) โครงการการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR 2 : Stop TB AIDS Through RTTR : STAR 2 รอบ NFR โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงศรี 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันครบรอบ วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอนันต์ จันทรัตน์ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลเสนา รับบริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,000 บาท จาก คุณสังวาลย์ บรรเทิง และครอบครัว ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 28 กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
ข่าวประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
ข่าวประจำวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :