User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
รูปภาพกิจกรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 
วันที่ 17 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประการเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหน้ามุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 กันยายน 2562 นพ.พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ 
โดยมี รายนามผู้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562  ดัังต่อไปนี้สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
1. นพ.พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2. นพ.พงศกร      อมรชัยชาญ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน 3.  นายสำเนาว์ ศรีงาม สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน 4.  นายสุรพงษ์  แซ้แต้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  คณะผู้บริหาร และเจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 12 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้บริหาร,บุคลกรแพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,นวดแผนไทย,หมอชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี2562   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 5 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้ารับโล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2562 ในโอกาสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ สำนักงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 3 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”และหลักสูตรพื้นฐาน ในโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและนักเรียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม “นเรศวร” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจำปีงบประมาณ 2562 "สู่เส้นชัย ... วัยเกษียณความพากเพียร...ที่ภาคภูมิ" ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 4 ประการสำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ "ดอกไม้ สายธาร ขุนเขา กับเราที่ผูกพัน ณ นครจตุบุรีศรีปทุมทอง" โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับเกียรติบัตรในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับเขต ประจำปี 2562 งานประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562  โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  


วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานเปิดพิธีมอบป้ายโครงการโรตีสายไหมปลอดภัยจากสารกันเสียและสีสังเคราะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์รับการมอบป้ายรับรองโรตีสายไหมปลอดภัยจำนวน 73 ร้าน ประกอบด้วย ป้ายโรตีปลอดภัยสีเขียวมีผู้สมัครจำนวน 11 ร้าน เป็นร้านค้าที่แจ้งว่าไม่มีการใส่สารกันเสีย และป้ายโรตีสายไหมสีส้มมีผู้สมัคร 62 ร้าน เป็นร้านค้าที่แจ้งว่าใส่สารกันเสียแต่ไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ณ ห้องอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน Sena Run For Life วิ่งเพื่อชีวิต ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 สิงหาคม 2562  นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อช่วยชีวิต สมทบทุนจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดดวงตาและเครื่องตรวจการได้ยินในทารก ให้กับโรงพยาบาลเสนา วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล,พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม รวมพล...คน เดิน วิ่ง...รักสุขภาพ THA DINDAENG JOGGING FOR HEALTH 2019 ณ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชาชนกว่า 600 คนเข้าร่วมงาน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย(ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิด การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเลขา พชอ. ปีงบประมาณ 2562 "ภาวการณ์นำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม เรื่องการลงทะเบียนร้านโรตีสายไหม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า:เชิญชวนร่วม...เดิน วิ่ง...โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวงานวิ่ง "Sena Run For Life วิ่งเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 1 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อกล้องผ่าตัดดวงตา เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดและอุปกรณ์การแพทย์ ฉลองครบรอบ 40 ปี ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ คลองเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อำเภอบางซ้าย(รอบ 9 เดือน) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ ศาลาทำบุญวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์พีระ อารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พระนครศรีอยุธยา ประเภทดีเด่น ณ HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารในระบบบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงแรม บลโบ๊ท ดีไซน์โฮเทล พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี


วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์พีระ อารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 ในโอกาส พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ 2/2562 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนอนเหนือ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 1721 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [Next] [Last Page]