ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thThu , 19 Sep 2019 1:50:29 +07:0017-08-62 นายประธานประชุมเภสัชการกลั่นกรองโฆษณาสื่อพยาบาลวันที่ 17 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประการเกี่ยวกับสถานพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหน้ามุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190917-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190917-2/001.jpgWed , 18 Sep 2019 0:00:00 +07:0013-09-62วันที่ 13 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ โดยมี รายนามผู้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 ดัังต่อไปนี้สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 1. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2. นพ.พงศกร อมรชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน 3. นายสำเนาว์ ศรีงาม สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน 4. นายสุรพงษ์ แซ้แต้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ คณะผู้บริหาร และเจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อิมแพค เมืองทองธานี http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190913/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190913/001.jpgFri , 13 Sep 2019 0:00:00 +07:0012-09-62-2 นายประธานงานไหว้ครู วันที่ 12 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้บริหาร,บุคลกรแพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,นวดแผนไทย,หมอชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190912-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190912-2/001.JPGThu , 12 Sep 2019 0:00:00 +07:0009-09-62วันที่ 9 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190909/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190909/001.jpgTue , 10 Sep 2019 0:00:00 +07:005-09-62วันที่ 5 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับโล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2562 ในโอกาสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ สำนักงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190905/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190905/000.jpgThu , 05 Sep 2019 0:00:00 +07:003-09-62 วันที่ 3 กันยายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”และหลักสูตรพื้นฐาน ในโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและนักเรียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม “นเรศวร” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190903/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190903/003.jpgTue , 03 Sep 2019 0:00:00 +07:0028-08-62-2 นายเข้าร่วมงานมุฑิตาจิตวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 "สู่เส้นชัย ... วัยเกษียณความพากเพียร...ที่ภาคภูมิ" ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190828-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190828-2/001.JPGThu , 29 Aug 2019 0:00:00 +07:0028-08-62-1 ประชุมโครงการคุณธรรมและจริยธรรมค่านิยมหลักสี่ประการวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 4 ประการสำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190828-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190828-1/001.JPGThu , 29 Aug 2019 0:00:00 +07:0026-08-62-2 กกบวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190826-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190826-2/001.JPGMon , 26 Aug 2019 0:00:00 +07:0008-08-62-4 ประชุมมหกรรมวิชาการเกษียณวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ "ดอกไม้ สายธาร ขุนเขา กับเราที่ผูกพัน ณ นครจตุบุรีศรีปทุมทอง" โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190808-4/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190808-4/007.JPGWed , 14 Aug 2019 0:00:00 +07:00