การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด

ครั้งที่ 12 / 2560
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558

ระเบียบวาระการประชุม

เอกสาร

วาระก่อนการประชุม(วาระพิเศษ)  
 - ๑.มอบโล่รางวัลส้วมสาธารณะระดับเขต ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รางวัล โรงเรียนเอกอโยธยา อ.บางปะอิน 
 - ๒.มอบประกาศนียบัตรระดับจังหวัด สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รางวัล  
 - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ เอกสาร 1  
วาระที่ 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 - ๑.๑ เรื่องจากกระทรวงฯ 
 - ๑.๒ เรื่องจากจังหวัด 
วาระที่ 2.รับรองรายงานการประชุม   
 - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เอกสาร 1  
วาระที่ 3.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 -  
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณา   
4.1.เรื่องจาก รอง นพ.สสจ.   
 - นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
 - นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  เอกสาร 1  
 - นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.2.เรื่องจากประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานของจังหวัด  
 - CSO จังหวัด (พญ.ดวงพร อัศวราชันย์) 
 - CIO จังหวัด (นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร) 
 - CFO จังหวัด และรายงานสถานการณ์การเงินการคลัง (นพ.รณชัย ตั้งมั่นอนันตกุล) 
 - CHRO จังหวัด (นพ.เลิศชัย จิตต์เสรี) 
 - CPO จังหวัด (นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ)  
 - CMO จังหวัด (นพ.สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์)  
 - CLO จังหวัด (นพ.ฐาปกรณ์ จิตตนูนท์)  
 - CPPO จังหวัด (คุณลักษณา ศังขชาต)  
4.3.เรื่องของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ   
 - สถานการณ์ทางระบาดวิทยา(กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) เอกสาร 1  
 - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน/งบลงทุน ปี ๒๕๖๑(กลุ่มงานบริหารฯ)  
4.4.เรื่องของ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน  
 - เรื่องของ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน 
4.5.เรื่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / รพ.สต.  
 - เรื่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / รพ.สต. 
4.6.เรื่องจากกลุ่มงาน   
 - ๔.๖.๒ สถานการณ์วัณโรค(กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 - ๔.๖.๑ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) เอกสาร 1  
 - การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2561 เอกสาร 1  
วาระที่ 5.เรื่องอื่น ๆ  
 - -ไม่มีเรื่องอื่นๆ