การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด

ครั้งที่ 12 / 2561

ระเบียบวาระการประชุม

เอกสาร

วาระก่อนการประชุม(วาระพิเศษ)  
วาระที่ 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระที่ 2.รับรองรายงานการประชุม   
วาระที่ 3.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณา   
4.1.เรื่องจาก รอง นพ.สสจ.   
4.2.เรื่องจากประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานของจังหวัด  
4.3.เรื่องของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ   
4.4.เรื่องของ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน  
4.5.เรื่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / รพ.สต.  
4.6.เรื่องจากกลุ่มงาน   
วาระที่ 5.เรื่องอื่น ๆ