ตัวชี้วัด NCD จ่ายงบประมาณ

ข้อที่ ชื่อรายงาน เป้าหมาย ผลงาน
  2   อัตราการตรวจ Lipid Profile ผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อย 1ครั้งต่อปี
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      27,766.00   
  3   อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      22,332.00   
  4   อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      17,718.00   
  5   อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      12,595.00   
  6   อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE Inhibitor หรือ ARB-inhibitor
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      13,078.00   
  7   อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7%
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      50.45   
  8   อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแผลที่เท้า
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      0.00   
  9   อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      77.94   
  10   อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตใน รอบ 12 เดือนในผู้ป่วยเบาหวาน
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      36.05   
  11   อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
อัตราต่อร้อยไม่น้อยกว่า    0.00      18.35