ผลการดำเนินงาน จำแนกตาม QOF เฉพาะสิทธิประกันสุขภาพ >> ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)