ผลการดำเนินงาน จำแนกตาม QOF เฉพาะสิทธิประกันสุขภาพ >> ร้อยละผู้ป่วย DM HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง