User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month พฤษภาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
4. ร้อยละของเด็กอายุ 9-12 เดือนได้รับการฝึกแปรงฟัน
 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 9-12 เดือนได้รับการฝึกแปรงฟัน


Chart.

สูตรการคำนวณ :
ลำดับ รหัส พื้นที่ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
11401อำเภอพระนครศรีอยุธยา1,11944539.77
21402อำเภอท่าเรือ28914750.87
31403อำเภอนครหลวง36320155.37
41404อำเภอบางไทร29317961.09
51405อำเภอบางบาล2127434.91
61406อำเภอบางปะอิน1,12155749.69
71407อำเภอบางปะหัน3087925.65
81408อำเภอผักไห่2342711.54
91409อำเภอภาชี2297733.62
101410อำเภอลาดบัวหลวง31310232.59
111411อำเภอวังน้อย61750782.17
121412อำเภอเสนา51127754.21
131413อำเภอบางซ้าย1043937.50
141414อำเภออุทัย58336262.09
151415อำเภอมหาราช1642817.07
161416อำเภอบ้านแพรก511223.53
รวม 6,5113,11347.81

พัฒนาโดย : ทีมผู้ดูแลระบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Administrator Of Ayutthaya Provincial Health Office)
แหล่งที่มา : DATABASE=Datacenter ณ วันที่ 23 พ.ค.62 21:39