User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
ดาวน์โหลด
 

HOSxP XE V4
DataCorrect New Update
SpecialPP รหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ 2561
e-Radio
โปรแกรม GPS
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
งานแพทย์แผนไทย 04/01/2560
รหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ 27/12/2559
AYPHO App For Mobile
รหัสวัคซีนใหม่จาก สนย.
แนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2559
แนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2558
รายงานการรณรงค์ฉีดวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก dTC 22/01/2558
รายงานการเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง
HDC Version 2.0 (43แฟ้ม) 11/11/2557
File อบรมฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP/PCU 5-6,10-11 มิ.ย. 2557
KPI 57
ปฏิทินการบันทึกข้อมูล 57
คู่มืออบรม Sql Query 12-13 ก.พ. 57
Template QOF สปสช.
NCD 18/12/2556
รหัสสิทธิ์ อปท.
จำหน่ายคนตายออกจากบัญชีต่างๆ
โปรแกรม+คู่มือและวิธีการตรวจสอบคนตายในฐานข้อมูล(คุณสลิ แสนสุข สสอ.วังน้อย) 25/12/2555
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล OP/PP NHSO V1.4 28/09/2556
แนวทาง OP/PP ปี 2557 สปสช
งานแพทย์แผนไทย
ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สธ. ประจำปีงบประมาณ 2556
รหัสสถานพยาบาลในงานระบาดวิทยา 506
Link โปรแกรม EasyReport
43 แฟ้ม 22/4/2556
ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องดูแลพิเศษ Home Health Care (HHC)
การ Upgrade Structure และการ ส่งออก 43 แฟ้มเข้า HDC (Health data center) 20/02/2556
คู่มือพัฒนาโปรแกรมในระบบเชื่อมโยงสารบัญสาธารณสุข
Pending 2556
เอกสารการอบรมการบันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยและการ คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการส่งออก 21 แฟ้ม (BMS)
คำสั่งแก้ไขข้อมูล SQL Query ในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสาธารณสุข
โปรแกรม Sync ข้อมูลเข้า Datacenter
ข้อมูลผลการตรวจสอบ 21 แฟ้ม ของ สปสช.
ข้อมูล Specific Group 9 เดือน
รายงานสรุปจำนวนประชากร จำแนกตามสถานะบุคคล (typearea) ของ สปสช.
แก้ไข Nod ไม่ให้ Scan BMSDWSyncAgent
โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น OP/PP NHSO 2556
คู่มือการบันทึกข้อมูล ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม
คู่มือการปฏิบัติงาน 21 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556
คู่มือการใช้งานระบบ Datacenter
รหัสโรค ICD10 TM ทันตกรรม
รหัสโรค ICD10 TM แผนไทย
การปรับรหัส ICD10 TM ที่ใช้ส่งออกรายงาน 506 18/12/2556
คู่มือการปฏิบัติงาน 21 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2555
ทะเบียนทรัพย์สิน
โปรแกรมคัดกรองโรคซึมเศร้า Access2003 Update
โปรแกรมคัดกรองโรคซึมเศร้า Access2003
โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ Search Card 2011