User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 สุนทร16 ต.ค.58 10:35
2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิภารัตน์18 ก.ค.62 13:27
3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ศุลีพร5 เม.ย.62 08:56
4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ศุลีพร27 ก.พ.62 14:15
5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผแพร่แผนจัดซื้อครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ศุลีพร23 ม.ค.62 09:37
6สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ )ประจำปีงบประมาณ 2562 ศุลีพร14 ม.ค.62 11:01
7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รายการครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ ศุลีพร19 พ.ย.61 15:57
8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ )ประจำปีงบประมาณ 2562 ศุลีพร7 พ.ย.61 13:43
9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศณีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรรณิการ์15 ส.ค.61 19:08
10รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศุลีพร17 เม.ย.61 12:00
11สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ )ประจำปีงบประมาณ 2561 ศุลีพร26 มี.ค.61 15:26
12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ )ประจำปีงบประมาณ 2561 ศุลีพร7 มี.ค.61 12:00
13แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก่อสร้างสสอนครหลวง) ศุลีพร19 ธ.ค.60 15:07
14แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศุลีพร14 พ.ย.60 08:40
15แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ศุลีพร3 พ.ย.60 10:13
16สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อยประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ศุลีพร3 พ.ย.60 10:08
17แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561ของสำนักงานสาธารณสุขวังน้อย ศุลีพร3 พ.ย.60 10:06
18แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศุลีพร9 ต.ค.60 09:26
19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ศุลีพร9 ต.ค.60 09:25
20สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์การแพทย์ )ประจำปีงบประมาณ 2561 ศุลีพร19 ต.ค.60 10:35
21รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ศุลีพร15 ส.ค.60 16:23
22รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุลีพร15 ส.ค.60 16:17
23รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง รพ.ภาชี ศุลีพร1 ก.พ.60 15:13
24รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา สสอ.บางปะอิน ศุลีพร21 พ.ย.59 11:39
25รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 รพ.อุทัย ศุลีพร8 พ.ย.59 10:53
26รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปบระมาณ 2560 สุนทร26 ต.ค.59 12:36
27รายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 สสอ.บางปะอิน ศุลีพร5 ต.ค.59 15:47
28รายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 สสอ.บางปะอิน ศุลีพร12 ก.ย.59 16:00
29รายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศุลีพร29 ก.ย.59 15:12
30รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลภาชี ศุลีพร15 ก.ค.59 08:48
ทั้งหมด : 32 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]