User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

ผลการประกวดราคา/สอบราคา ซื้อ/จ้าง

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสอต.บ้านใหม่ อ.มหาราช สุนทร1 ก.ย.52 14:12
2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิภารัตน์6 ก.ย.62 14:43
3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิภารัตน์16 ก.ย.62 10:18
4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมเครื่อง Firewall ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิภารัตน์6 ก.ย.62 15:04
5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลภรณ์5 ส.ค.62 17:14
6สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักนายทะเบียนจังหวัดพระนครสรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลภรณ์5 ส.ค.62 17:10
7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลภรณ์5 ส.ค.62 16:52
8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชชนะจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์25 ก.ค.62 17:06
9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้ปรบอากาศโดยวิธีเฉพาะจเาะจง กรรณิการ์25 ก.ค.62 13:51
10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์25 ก.ค.62 13:48
11สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิภารัตน์24 ก.ค.62 13:41
12สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์22 ก.ค.62 15:19
13สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิภารัตน์18 ก.ค.62 14:57
14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์5 ก.ค.62 15:30
15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง กรรณิการ์5 ก.ค.62 15:29
16สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์5 ก.ค.62 15:28
17สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพรนะครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดนิทรรศการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์5 ก.ค.62 15:27
18สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์3 ก.ค.62 15:30
19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระครศณีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์3 ก.ค.62 14:19
20สำนักงานสาธารณสุขจังหัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโดยยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์3 ก.ค.62 14:18
21สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์2 ก.ค.62 10:41
22สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์28 มิ.ย.62 09:41
23สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์26 มิ.ย.62 10:48
24สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้ปรัอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์26 มิ.ย.62 10:42
25สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาจัดทำสลิปเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์17 มิ.ย.62 13:57
26สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชชนะจ้างเหมาซ่อมเครือ่งปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์13 มิ.ย.62 17:07
27สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจัดซื้อระบบปฏิบีติการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์13 มิ.ย.62 16:50
28สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศจ้างเหมาจัดทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์30 พ.ค.62 14:33
29สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์29 พ.ค.62 08:37
30สำนักงานสาธารณสุขจังหัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ์29 พ.ค.62 08:32
ทั้งหมด : 307 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Next] [Last Page]