User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
รูปภาพกิจกรรม
 
วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสำเนาว์ ศรีงาม สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการประกวดนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 กันยายน 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมมาตรฐานระบบส่งต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 กันยายน 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการจัดการมูลฝอยทุกประเภท โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 กันยายน 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 กันยายน 2562 คุณจัทนา ชูเกษร พยาบาลวิชาชีพ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเสนา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ เรื่อง ระดับอัลบูมินในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ในงานประชุมวิชาการล้างไตทางช่องท้องแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCM-ISPD 2019) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
วันที่  6 กันยายน 2562 นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเสนา รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ผ่าตัดดวงตา จาก คุณบุษบา ครอบครัวพงษ์ไทยศิลป์ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กันยายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะนักจัดการงานทั่วไป ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการจัดเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานประชุมผู้บริหารสาธารณสุขและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่8/2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านทันตกรรม (พบส.ทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการเงินการคลัง โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสุขศึกษา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้บริการ PrEP (Pre Exposure Prophylaxis) โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat:RRTR 2 (STop TB AIDS THrough RTTR;STAR2) รอบ NFR ปี่ที่ 2 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลเสนา ร่วมให้การต้อนรับ รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะ ในโอกาสเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสนา ปี 2562 และกิจกรรม Work shop การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO Conference เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก" ณ วัดป้อมรามัญ ตำบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุม War Room โรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมทบทวนหลังการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ปี2562 รอบ 9 เดือน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนวัดทรงกุศล หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินผล นิสิตแพทย์เวชปฎิบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดกำจัดโรคหัดประจำปี 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและเสริมสร้างความสุขในองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนวัดทรงกุศล หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 "ภาวะการณ์นำร่วม การบูรณาการ และการมีส่วนร่วม" โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 2870 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [Next] [Last Page]