User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month มิถุนายน 2559 next month next year
SMTWTFS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
ตารางการจัดประชุม/สัมนา/อบรม
 
ตารางการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ใช้บันทึกกิจกรรมการจัดประชุมอบรมต่างๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดประชุม ซ้ำซ้อนกลุ่มเป้าหมาย ฯ
    Day    Month    Year

  3 มิถุนายน 2559  
เวลา เรื่อง สถานที่
09.00-16.30  ประชุมร้านยาคุณภาพ  ห้องไทรงาม 
กลุ่มเป้าหมาย : เภสัชกรร้านยา  หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานคบส. เภสัช สสจ.
ผู้รับผิดชอบ : จุไรรัตน์
09.00-16.30  ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน PMQA และทีมพัฒนา PMQA ระดับ สสอ.  ห้องประชุมทัศนีย์ 1 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน PMQAระดับจังหวัด และทีมPMQA ระดับ สสอ.  หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.
ผู้รับผิดชอบ : สุภัสสรณ์ คงพร
13.00-16.30  ประชุมทีมรับนิเทศประเมิน สสอ  ห้องประชุมทัศนีย์ 2 
กลุ่มเป้าหมาย : ทีมพัฒนา PMQA สสอ  หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.
ผู้รับผิดชอบ : สุภัสสรณ์ คงพร
09.00-16.30  ประชุมคณะทำงานตรวจวินิจฉัย รักษาและลดภาวะแทรกซ้อนโรคไข้เลือดออก  ห้องไทรงาม 
กลุ่มเป้าหมาย : คณะทำงาน  หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.
ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ วิจิตรบรรจง
  • แก้ไข แก้ไข  ลบ ลบ