User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
คลังความรู้
ผลงานวิจัย
 Policy Brief ฉบันที่49 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาต้านไวรัสหลายตัว จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ หากยาสูตรล่าสุดก็ยังไม่คุ้มค่า
 61_01การศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 60_01การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรเทาอาการรบกวนผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยการฉีดยามอร์ฟีนทางไขสันหลัง
 60_02Pampers กล้วยแขก
 60_03ปรับง่ายใช้สะดวก
 60_04นวัตกรรมงานสุขศึกษา “สมดุลร่างกาย”
 60_05THAREUA CARE model: ความสำเร็จของระบบสุขภาพอำเภอสำหรับการดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ด้วยทีม CUP manager เข้มแข็ง
 60_06การใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะอ้วนในนักเรียนระดับประถมศึกษา อ.นครหลวง
 60_07ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เสริมการแปรงฟันของผู้สูงอายุในเขตอำเภอนครหลวง
 60_08ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาแบบรายเดี่ยวต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบางไทร
 60_09ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 60_10ประสิทธิผลของการรักษาด้วยการออกกำลังกายตามแนวคิด Movement System Impairment (MSI) ต่อระดับความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ และระดับความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเรื้อรัง
 60_11การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พอกเข่าเพื่อดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยฟางข้าวและสมุนไพรในชุมชนของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 60_12การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการหย่าเครื่องช่วยหายใจแบบใหม่และแบบเดิมต่อความสำเร็จในการถอดท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 60_13ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการตวงน้ำดื่มและปัสสาวะต่อความรู้และการปฏิบัติตามของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลเสนา
 60_14การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 60_15ประสิทธิผลการนวดกดจุดฝ่าเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้าของโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 60_16พฤติกรรมการดูแลตนเองและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมของประชากรวัยทำงาน บริษัท ซัมมิท โอโต้ บอดี้อินดัสตรี จำกัด
 60_17ประสิทธิผลในการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดต่อระดับอาการปวดและการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 60_18 ผลการใช้ยาสมุนไพรตำรับในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินในโรงพยาบาลภาชี
 รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี2558
 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาล กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ศึกษาการลดลงของการงด/เลื่อนหัตถการในห้องผ่าตัดจากการเตรียมผู้ป่วยนอกสำหรับการทำหัตถการในห้องผ่าตัด
 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของโรงพยาบาลมาหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขต ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช
 ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการบรรลุเป้าหมายทางกายภาพบำบัดของผู้ป่วยโรคเลือดสมองในชุมชน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในคนงานผลิตกระเป๋าในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการส่งต่อมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ความสัมพันธ์ของทัศนคติและความเข้าใจของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลต่อปริมาณการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ เครือข่ายบริการอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศีอยุธยา
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลภาชี
 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมระดับความดับโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 การศึกษาผลการลดลงของการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (URI) และกลุ่มโรคอุจจาระร่วง (AGE) โดยวิธีการ รายงานอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (URI) และกลุ่มโรคอุจจาระร่วง (AGE) ทุกเดือนในวันประชุม
 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการใช้ยาพ่นคอของผู้ป่วยโรคหอบหืด
 ประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อระดับน้ำตาลของประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
 ประสบการณ์ของครอบครัวที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ปากแหว่งเพดานโหว่
 เหตุผลการฝากครรภ์ช้าของหญิงตั้งครรภ์ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน รพ.สต. อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลลหิตสูง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต โรงพยาบาลบางประอิน
 ผลการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านใน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระ(นครหลวง) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอบางบาล
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ อำเภอบางซ้าย
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง คปสอ.ท่าเรือ
 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การสนับทางสังคม กับคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอเสนา
 ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อการรับรู้แบบแผนความเชื่อ
 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลสตรีมีครรภ์ที่มีภาสะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลภาชี
 ประสิทธิผลของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการด้านยาในผู้ป่วยเรื้อรัง อำเภอผักไห่
 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุขอนักเรียน อำเภอเสนา
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี อำเภอวังน้อย
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง CUP วัดพระญาติ
 การศึกษาความพร้อมของร้านขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอลาดบัวหลวง
 การจัดการข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขHOSxP
 ผลลัพธ์ของการจัดคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลผักไห่
 เปรียบเทียบความผูกพันของข้าราชการ กับ ลูกจ้าง ที่มีต่อโรงพยาบาลผักไห่
 การศึกษาพฤติกรรมกรรมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแล ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่
 การเปรียบเทียบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงและต้นทุนระหว่างการดูดเสมหะระบบเปิดกับระบบปิดในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเสนา
 การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้ที่มาคลอดในโรงพยาบาลเสนาระหว่างการจัดท่าศรีษะสูงและการนอนตะแคงนวดหลัง
 การเปรียบเทียบจำนวนเลือดที่ออกในท่อช่วยหายใจก่อนและหลังใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูดเสมหะของพยาบาล
 ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่ได้รับยาวาร์ฟาริน รพ.เสนา
 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขแงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความพึงพอใจในการได้รับความรู้ของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการห้องพิเศษตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
 ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รพ.สต.สามตุ่ม
 การเปรียบเทียบความเจ็บปวดจากเต้านมคัดระหว่างก่อนและหลังใช้โดนัทประคบเต้านมของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลเสนา
 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่โรงพยาบาลเสนา
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของบุคลากรหญิงโรงพยาบาลเสนา
 ผลของการใช้แนวปฏิบัติการถ่ายภาพรังสีปอดของเจ้าหน้าที่แผนกรังสีวิทยาต่อคุณภาพของภาพถ่ายรังสี กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

KM
 สรุปสาระสำคัญจากการอบรม Leadership Development and Strategic Planning

นวตกรรม
 จำหน่ายผู้เสียชีวิต
 โปรแกรมสามัญประจำ รพสต.
 หนังสือทันตาภิบาลตามติดดูแลใจแลกใจ