User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
ระบบกำกับติดตามแผนปฎิบัติการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month ตุลาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
คู่มือประชาชน แยกตามหมวดหมู่
อาหาร
 1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
 2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
 6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
 7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
 10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
 11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
 12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
 13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
 16. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
 24. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท Re-Process
 25. การอนุญาตโฆษณาอาหาร

ยา
 1 การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 2.การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (1)
 3.การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (1)
 4.การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
 5.การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่ง ยาแผนโบราณ (1)
 6.การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติด (1)
 7.การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (1)
 7.การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (1)
 8.การขอใบแทน แก้ไข ปป
 9.การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา (1)
 10 การขอแก้ไข ปป
 11 การขึ้นทะเบียนตำรับยาโบราณสูตรเดี่ยวหรือยาหม่องสูตรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว
 12 การขอแก้ไข ปป. ทะเบียนตำรับยาโบราณฯที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
 13 แบบภาพถ่าย ขาย-นำสั่งยาแผนปัจจุบัน
 14 F-D2-198ขออนุญาตขายยา ทุกประเภท
 15 F-D2-208ขออนุญาตจำหน่าย ยส. วอ
 A.การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา (1) (1)

เครื่องสำอาง
 1ขอประทับตราหนังสือมอบอำนาจ_อยุธยา[1]
 2การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง_อยุธยา[1]

วัตถุอันตราย
 1 ส่งสธ_15แจ้งวอ1
 2 ส่งสธ_17ต่ออายุใบอนุญาตวอ3
 3 ส่งสธ_18ต่ออายุใบแจ้งวอ2
 4 ส่งสธ_20ใบแทนใบอนุญาตวอ3
 5 ส่งสธ_21ใบแทนใบแจ้งวอ2 _ซ่อมแซม_
 6 ส่งสธ_21ใบแทนใบแจ้งวอ2
 7 ส่งสธ_22ใบแทนวอ1
 8 ส่งสธ_23แจ้งดำเนินการวอ2
 9 ส่งสธ_24แก้ไขใบแจ้งวอ2
 10 ส่งสธ_27แก้ไขใบอนุญาตวอ3ไม่ตรวจสถานที่
 11 ส่งสธ_31ขออนุญาตครอบครองวอ3
 12 ส่งสธ_34แก้ไขใบอนุญาตครอบครองวอ3ตรวจสถานที่

วัตถุเสพติด
 1การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก
 2การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ _2_
 3การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 _2_ _1_
 F-N2-01
 F-N2-26 (1)
 F-N2-29
 F-N2-47
 ys_F-N2-26
 แบบ ค.จ.1
 แบบ ค.จ.3
 แบบ ย.ส.1
 แบบ ย.ส.10

เครื่องมือแพทย์
 31.การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
 32.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ซ่อมแซม)
 33.การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
 34.การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
 35.การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
 36.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
 37.การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
 38.การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

คลินิก
 1.การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
 2.การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบการคลินิก
 3.การต่อใบอนุญาตให้ดำเนินดารคลินิก
 4.การเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก
 5.การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
 6..การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก -
 7.การแสดงความจำนงเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย
 8.การแจ้งเลิกคลินิก
 9.การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก
 10.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 11.การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคลินิก
 12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 13.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 14.การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน
 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
 2.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
 3.การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดำเนินจการโรงพยาบาล -
 4.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
 5.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล

กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 ปก
 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 การยื่นขอรับรองหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ