User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
มติการประชุมผู้บริหารเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
ทั้งหมด
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month ตุลาคม 2560 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ยุพิน18 ต.ค.60 15:29
2ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญประชุมวิชาการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย"We care IV care" กิตินันต์ 16 ต.ค.60 15:42
3ฝ่ายบริการพยาบาล คณะพยาบาลศานตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง กิตินันต์ 16 ต.ค.60 15:37
4ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017 พรศักดิ์16 ต.ค.60 15:28
5ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาสบาลศานตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับการอบรม จำนวน 2 เรื่อง กิตินันต์ 12 ต.ค.60 16:45
6สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กิตินันต์ 12 ต.ค.60 16:44
7สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ กิตินันต์ 12 ต.ค.60 16:43
8สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38 กิตินันต์ 12 ต.ค.60 16:41
9ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสองเสื่อมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม กิตินันต์ 12 ต.ค.60 16:40
10ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสง ขลานครรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมดครีงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ กิตินันต์ 12 ต.ค.60 16:38
11ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) วรารัตน์11 ต.ค.60 15:14
12ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วรารัตน์11 ต.ค.60 15:12
13เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0 ลัคณา11 ต.ค.60 09:50
14หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลบุตรหลานป้องกันเด็กจมน้ำ และเล่นประทัดอย่างปลอดภัย...ในคืนลอยกระทง พัชรี10 ต.ค.60 14:31
15ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ วลัยพรรณ10 ต.ค.60 13:44
16หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน...ดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่...ในช่วงฤดูฝน พัชรี4 ต.ค.60 15:32
17รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ วลัยพรรณ4 ต.ค.60 09:25
18ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชี้ตัว) วรารัตน์29 ก.ย.60 11:18
19การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วลัยพรรณ28 ก.ย.60 14:46
20ประกาศเรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ชี้ตัว) ศิวิไล26 ก.ย.60 16:15
21รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) วลัยพรรณ26 ก.ย.60 10:32
22ขอเรียนเชิญท่านร่วมรับฟังการบรรยายธรรมโครงการ "ชีวิตเปี่ยมสุข" วรารัตน์20 ก.ย.60 17:12
23หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนล้างมือถูกวิธี ...ห่างไกลโรค พัชรี20 ก.ย.60 10:30
24รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ยุพิน15 ก.ย.60 09:07
25หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนกินอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอทุกวัย ป้องกันภัยเงียบจากโรคกระดูกพรุน พัชรี14 ก.ย.60 14:22
26ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย มณทิพย์13 ก.ย.60 17:16
27รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ยุพิน11 ก.ย.60 16:15
28รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 ยุพิน11 ก.ย.60 15:34
29รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายใหดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ รพ.บางซ้าย สุชาติ7 ก.ย.60 10:16
30หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือนประชาชน...อุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงอุทกภัย พัชรี7 ก.ย.60 09:52
ทั้งหมด : 2207 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [Next] [Last Page]