User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
สภาพน้ำท่า ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
มติการประชุมผู้บริหารเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
ทั้งหมด
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month สิงหาคม 2560 next month next year
SMTWTFS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลตนเอง...ห่างไกลโรคที่มากับน้ำท่วม...รู้ไว้...ป้องกันได้ พัชรี17 ส.ค.60 10:23
2โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ประจำปีการศึกษา 2560 กิตินันต์ 15 ส.ค.60 10:23
3สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 กิตินันต์ 15 ส.ค.60 10:20
4สมาคมโภนาการแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 กิตินันต์ 15 ส.ค.60 10:18
5สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น กิตินันต์ 15 ส.ค.60 10:15
6สมาคมรูมาติสซัมแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม กิตินันต์ 15 ส.ค.60 10:07
7กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสุขภาพ กิตินันต์ 15 ส.ค.60 10:06
8ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ฉบับที่ ๒" มณทิพย์14 ส.ค.60 13:58
9ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี ๒๕๖๐ มณทิพย์14 ส.ค.60 13:57
10ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน สุรีย์พร9 ส.ค.60 11:19
11สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:44
12ชมรมศิษย์เก่ากรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:43
13สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ปี คศ 2017 กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:41
14สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:39
15สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเสวนา กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:38
16โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:37
17สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:36
18ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:35
19lสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม ความท้าทายในการดูแลสุขภาพยุคไทยเแลนด์ 4.0 กิตินันต์ 5 ส.ค.60 11:34
20ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลากร หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล ลัคณา4 ส.ค.60 14:41
21ขอเชิญร่วมงานและเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดฯ สุรีย์พร3 ส.ค.60 15:07
22ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีนโลก ครั้งที่ 14 สุรีย์พร31 ก.ค.60 09:50
23ขิเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก ลัคณา27 ก.ค.60 15:50
24หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนกรุงเก่า...ดูแลสุขภาพหัวใจห่างไกลโรค พัชรี27 ก.ค.60 10:41
25ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 86 กิตินันต์ 25 ก.ค.60 15:19
26คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560 กิตินันต์ 25 ก.ค.60 15:18
27กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมหกรรมนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 กิตินันต์ 25 ก.ค.60 15:16
28มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2 กิตินันต์ 25 ก.ค.60 15:15
29มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 กิตินันต์ 25 ก.ค.60 15:13
30สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง กิตินันต์ 25 ก.ค.60 15:12
ทั้งหมด : 2158 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [Next] [Last Page]