ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thFri , 18 Aug 2017 23:29:26 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลตนเอง...ห่างไกลโรคที่มากับน้ำท่วม...รู้ไว้...ป้องกันได้http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/28.โรคที่มากับน้ำ.docx 201708171023Thu , 17 Aug 2017 10:23:00 +07:00โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ประจำปีการศึกษา 2560http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/07.15.08.60.pdf 201708151023Tue , 15 Aug 2017 10:23:00 +07:00สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/06.15.08.60.pdf 201708151020Tue , 15 Aug 2017 10:20:00 +07:00สมาคมโภนาการแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/05.15.08.60.pdf 201708151018Tue , 15 Aug 2017 10:18:00 +07:00สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้นhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/04.15.08.60.pdf 201708151015Tue , 15 Aug 2017 10:15:00 +07:00สมาคมรูมาติสซัมแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/03.15.08.60.pdf 201708151007Tue , 15 Aug 2017 10:07:00 +07:00กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสุขภาพhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/01.15.08.60.pdf 201708151006Tue , 15 Aug 2017 10:06:00 +07:00ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ฉบับที่ ๒"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/10เชิญส่งผลงานร่วมตีพิมพ์ฯ.pdf 201708141358Mon , 14 Aug 2017 13:58:00 +07:00ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี ๒๕๖๐http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/11ประชาสัมพันธ์อากาศยานฯ.pdf 201708141357Mon , 14 Aug 2017 13:57:00 +07:00ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ.pdf 201708091119Wed , 09 Aug 2017 11:19:00 +07:00