ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thMon , 23 Oct 2017 16:52:39 +07:00ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ.pdf 201710181529Wed , 18 Oct 2017 15:29:00 +07:00ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญประชุมวิชาการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย"We care IV care"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/02.16.10.60.pdf 201710161542Mon , 16 Oct 2017 15:42:00 +07:00ฝ่ายบริการพยาบาล คณะพยาบาลศานตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/01.16.10.60.pdf 201710161537Mon , 16 Oct 2017 15:37:00 +07:00ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2017http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/เวชสารสนเทศ.pdf 201710161528Mon , 16 Oct 2017 15:28:00 +07:00ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาสบาลศานตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับการอบรม จำนวน 2 เรื่องhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/06.11.10.60.pdf 201710121645Thu , 12 Oct 2017 16:45:00 +07:00สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/05.11.10.60.pdf 201710121644Thu , 12 Oct 2017 16:44:00 +07:00สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/04.11.10.60.pdf 201710121643Thu , 12 Oct 2017 16:43:00 +07:00สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/03.11.10.60.pdf 201710121641Thu , 12 Oct 2017 16:41:00 +07:00ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสองเสื่อมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/02.11.10.60.pdf 201710121640Thu , 12 Oct 2017 16:40:00 +07:00ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสง ขลานครรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมดครีงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/01.11.10.60.pdf 201710121638Thu , 12 Oct 2017 16:38:00 +07:00