MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CB1916.D1DD0950" เอกสารนี้เป็นเว็บเพจแบบแฟ้มเดียว หรือเรียกอีกอย่างว่า แฟ้มเว็บเก็บถาวร ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ แสดงว่าเบราว์เซอร์หรือตัวแก้ไขไม่สนับสนุนแฟ้มเว็บเก็บถาวร กรุณาดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนเว็บเก็บถาวร เช่น Microsoft Internet Explorer ------=_NextPart_01CB1916.D1DD0950 Content-Location: file:///C:/3A6F26AC/file2924.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ภาคผนวก 1

<= span style=3D'font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Cordia New";mso-h= ansi-font-family: "Times New Roman";mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol= '>Ö<= /span>

 

 
รายงานการ= 611;ระเมินผลตน&= #3648;องตามคำรับ= ;รองการปฏิบ$= 33;ติราชการ

<= span style=3D'mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings'>q=   รอบ  10 เดือน<= /span>

<= span style=3D'mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings'>q=   รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วั= ดที่ 2.4  : ระ$= 04;ับความสำเร&#= 3655;จของร้อยละ= เฉลี่ยถ่วงŨ= 9;้ำหนักในกา= 619;บรรลุเป้าห&= #3617;ายความสำเร= ;็จของผลลัพ$= 08;์ในการดำเน&#= 3636;นงานตามตัว= ชี้วัด แผนยุทŨ= 8;ศาสตร์จังห= 623;ัด/สสจ.<= /span>

ตัวชี้วัดท= ี่ 36 ร้อยละของเ= ;ด็กอายุ 2-3  = ปี  ได้ร= ;ับวัคซีนไข$= 57;สมองอักเสบ&#= 3648;จอี 3 (ร้อยละ 90)

=  

ผู้กำกับดู= แลตัวชี้วัŨ= 4; :  นายถา= วร  พลเด#= 94;

ผู้จัดเก็บ= ข้อมูล :

  หันตรา

เบอร์ติดต่= อ :&n= bsp; 0-3526-1027 , 0-3526-2234=

เบอร์ติดต่= อ :&n= bsp; 0-3526-1027 , 0-3526-2234=

=  

คำอธิบาย : จำนวนเด็กท&#= 3637;่ได้รับวัค= ซีนไข้สมองŪ= 9;ักเสบเจอี ครั้งที่ 3 หมายถึงจำน$= 23;นเด็กทุกกล&#= 3640;่มอายุ ที่ได้รับว= 633;คซีนไข้สมอ&= #3591;อักเสบเจอี ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ที= 656;กำหนด

=  

ข้อมูลผลกา= รดำเนินงาน : 

=  

 ตū= 3;วชี้วัด (i)

น้ำหŨ= 9;ัก(Wi)=

เกณฑŮ= 0;การให้คะแน= 609;เทียบกับร้&= #3629;ยละ       &n= bsp;            = ;            ของผลสำเร&= #3655;จตามเป้าหม= ;ายของตัวชี$= 57;วัด

ผลง&#= 3634;น/คะแนน<= /p>

ที่&#= 3652;ด้

(Ci)

คะแนŨ= 9;เฉลี่ยถ่วง= 609;้ำหนัก        &n= bsp;   (Wi x Ci)

1

2

3

4

5

36.ร้อยล$= 32; 90ของเด็กอū= 4;ยุ 2-3 ปี ได้ร&= #3633;บวัคซีนไข้= ;สมองอักเสบ$= 48;จอี 3

.0200

80

85

90

95

100

100/5=

0.1000

=

 

เกณฑ์กา$= 19;ให้คะแนน =

ช่วงป&#= 3619;ับเกณฑ์การ= ให้คะแนน +/- 1= ต่อ 1 คะ&#= 3649;นน โดยกำหนดเก= 603;ฑ์การให้คะ&= #3649;นน ดังนี้

 

<= b>ร= ;ะดับคะแนน=

<= b>เ= ;กณฑ์การให้#= 88;ะแนน

<= b>1

<= span style=3D'font-size:15.0pt;font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Bro= wallia New"; mso-hansi-font-family:"Browallia New";mso-bidi-font-family:"Browallia N= ew"; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>S (Wi = x Ci) =3D 1

<= b>2

<= span style=3D'font-size:15.0pt;font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Bro= wallia New"; mso-hansi-font-family:"Browallia New";mso-bidi-font-family:"Browallia N= ew"; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>S (Wi = x Ci) =3D 2

<= b>3

<= b>3.0007

<= b>4

<= span style=3D'font-size:15.0pt;font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Bro= wallia New"; mso-hansi-font-family:"Browallia New";mso-bidi-font-family:"Browallia N= ew"; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>S (Wi = x Ci) =3D 4

<= b>5=

<= span style=3D'font-size:15.0pt;font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Bro= wallia New"; mso-hansi-font-family:"Browallia New";mso-bidi-font-family:"Browallia N= ew"; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>S (Wi = x Ci) =3D 5

=

การคำนวณคū= 2;แนนจากผลกา= 619;ดำเนินงาน :

ตัวชū= 7;้วัด/

ข้อมŬ= 1;ลพื้นฐานปร= 632;กอบตัวชี้ว&= #3633;ด

น้ำหŨ= 9;ัก

(ร้อย$= 21;ะ)

ผลก&#= 3634;รดำเนินงาน=

ค่าคū= 2;แนน

ที่ไŨ= 4;้

ค= ;่าคะแนน        ถ่วงน้ำหน&= #3633;ก

ร้อ&#= 3618;ละของเด็กอ= ายุ 2-3  ปี=  ได้ร= 633;บวัคซีนไข้&= #3626;มองอักเสบเ= ;จอี 3 (ร้อยละ 90)

0.0200

5=

5

0.1000<= b>

คำชี้แจงกū= 4;รปฏิบัติงา= 609;/มาตรการที่= ได้ดำเนินกū= 4;ร  :

ตัวชี้วัดท= ี่ 36 ร้อยละของเ= ;ด็กอายุ 2-3  = ปี  ได้ร= ;ับวัคซีนไข$= 57;สมองอักเสบ&#= 3648;จอี 3 (ร้อยละ 90)

&nb= sp;

              = 627;น่วยงานมีจ&= #3635;นวนเด็กอาย= ;ุ 2-3 ปี ในปีงบประม= 634;ณที่ผ่านมา จำนวน 72 ค$= 09; มีจำนวนเด็= 585;ที่ได้รับว&= #3633;คซีนไข้สมอ= ;งอักเสบเจอ$= 37; ครั้งที่ 3 จำ= นวน 72 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 = 650;ดยมีโครงกา&= #3619; / กิจกรรม  หรือมาตรก= 634;รสนับสนุนก&= #3634;รดำเนินงาน= ;เพื่อให้บร$= 19;ลุเป้าหมาย&#= 3605;ามตัวชี้วั= ด  ดังนี้

       &nbs= p;     1. มีการประชุ= 617;ชี้แจงทำคว&= #3634;มเข้าใจแก่= ;เจ้าหน้าที$= 56;

       &nbs= p;     2. สถานีอนามั= 618;ดำเนินการต&= #3636;ดตามให้วัค= ;ซีนแก่เด็ก#= 85;ลุ่มเป้าหม&#= 3634;ยและติดตาม= กรณ๊ขาดนัด

 

ปัจจัยสนั= 610;สนุนต่อการ&= #3604;ำเนินงาน :&n= bsp;

มีอาสาสมัค= ;รสาธารณสุข$= 48;ป็นเครือข่&#= 3634;ยในการติดต= ามเด็กมารัũ= 8;วัคซีน

อุปสรรคต่= 629;การดำเนินง&= #3634;น :    

ข้อเสนอแน= 632;สำหรับการด&= #3635;เนินงานในป= ;ีต่อไป :    

หลักฐานอ้ū= 4;งอิง :

        = ;        1.รา= 618;งานฐานข้อม&= #3641;ล 18 แฟ้ม<= /span>

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

 

 

------=_NextPart_01CB1916.D1DD0950 Content-Location: file:///C:/3A6F26AC/file2924.files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

ค= 641;่มือการประ&= #3648;มินผลการปฏ= ;ิบัติราชกา$= 19;ตามคำรับรอ&#= 3591;การปฏิบัติ= ราชการของสū= 5;นักงานสาธา= 619;ณสุขอำเภอบ&= #3634;งปะอิน =

ป= 619;ะจำปีงบประ&= #3617;าณ พ.ศ. 2552

 

        =    

กลุ่มที่= 2.4-1

 <= /o:p>

------=_NextPart_01CB1916.D1DD0950 Content-Location: file:///C:/3A6F26AC/file2924.files/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgEBLAEsAAD/7QzwUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0KUmVzb2x1dGlvbgAA AAAQASwAAAABAAIBLAAAAAEAAjhCSU0EDRhGWCBHbG9iYWwgTGlnaHRpbmcgQW5nbGUAAAAABAAA AHg4QklNBBkSRlggR2xvYmFsIEFsdGl0dWRlAAAAAAQAAAAeOEJJTQPzC1ByaW50IEZsYWdzAAAA CQAAAAAAAAAAAQA4QklNBAoOQ29weXJpZ2h0IEZsYWcAAAAAAQAAOEJJTScQFEphcGFuZXNlIFBy aW50IEZsYWdzAAAAAAoAAQAAAAAAAAACOEJJTQP1F0NvbG9yIEhhbGZ0b25lIFNldHRpbmdzAAAA SAAvZmYAAQBsZmYABgAAAAAAAQAvZmYAAQChmZoABgAAAAAAAQAyAAAAAQBaAAAABgAAAAAAAQA1 AAAAAQAtAAAABgAAAAAAAThCSU0D+BdDb2xvciBUcmFuc2ZlciBTZXR0aW5ncwAAAHAAAP////// //////////////////////8D6AAAAAD/////////////////////////////A+gAAAAA//////// /////////////////////wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAOEJJTQQAC0xh eWVyIFN0YXRlAAAAAgABOEJJTQQCDExheWVyIEdyb3VwcwAAAAAEAAAAADhCSU0ECAZHdWlkZXMA AAAAEAAAAAEAAAJAAAACQAAAAAA4QklNBB4NVVJMIG92ZXJyaWRlcwAAAAQAAAAAOEJJTQQaBlNs aWNlcwAAAAB1AAAABgAAAAAAAAAAAAABPgAAA3wAAAAKAFUAbgB0AGkAdABsAGUAZAAtADEAAAAB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAA3wAAAE+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAADhCSU0EERFJQ0MgVW50YWdnZWQgRmxhZwAAAAEBADhCSU0EFBdMYXllciBJ RCBHZW5lcmF0b3IgQmFzZQAAAAQAAAACOEJJTQQMFU5ldyBXaW5kb3dzIFRodW1ibmFpbAAACRMA AAABAAAAcAAAACgAAAFQAAA0gAAACPcAGAAB/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7gAOQWRvYmUA ZIAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMAQ0LCw0ODRAODhAUDg4OFBQODg4OFBEMDAwMDBERDAwMDAwMEQwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAAoAHADASIAAhEBAxEB/90ABAAH/8QBPwAA AQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQ AAEEAQMCBAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGxQiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw 4fFjczUWorKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14/NGJ5SkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG 1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgU1AQACEQMhMRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIj wVLR8DMkYuFygpJDUxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU 5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fH/9oADAMBAAIRAxEAPwD0VJJJFSkkkklNfL6h 07BLBnZdGIbP5sX2sqLv6nquZuRwQQHAghwBBBkEHhzSFzWD0np+Z9eut330VvFNGHW+t7RYy05L X2WXXtvFv6RnoMqq9H0q/TVn6ktDeg+i3SujMzKqm9msbe/06mz+a381BTsDKxDfZjC+o5FLRZdR 6jfUYw6iy2rdvrr1+m9NVl4dzmNpyKrXW1+tW1ljXF1Uhv2itrHHfRudt9Zv6NcP9bumjD6/h09O L/X+sn2ulzXbXMqsyvseLl5NZDBft+zNss2W2211f4D0kb6r456f9eMrou2K+mYGRXivkndjXZON nYjdzvc70ftNlP8A1tJT2l99GPS+/JtZRRXq+21wYxoOnvssLWNTY2Vi5dIvxL68mhxIFtL22MJH I9Souasb619KGYzEzbc5mHj9Mc6w124322uy27ZjY7ziixvq3Vuf6eK1tdz/AFrv0ah9SaKndLs6 i6hlGdl3W1ZjmVnHD/s1ttNLrMKfSx7tp/Sez1f9Kkp6FJJJFSkkkklP/9Dpv+e/Qf3r/wDto/8A kkv+e/Qf3r/+2j/5JeXVV3XWNqoY+215htdYc5x/qsZucrTuk5zMmyiz9G2suH2mzeyh23eG7L31 /wCH9Gz0N+zerZ+H5Bvnj/4X/wCvWz7/ACX/AIny/wDh8f8A4HfR/wDnv0H96/8A7aP/AJJL/nv0 H96//to/+SXmZ6f1H1X1DGvL2RuaK7JAcHOrdtc0Pa21tdjq9/7igcXMG6aLgWN3uGx+jA1tvqO0 9rPStrs/4uytL/R+T/Px/wDC/wD16r3+S/8AE+X/AMPj/wDA76VV9bPqxTlX5lTLmZOUKxkWip0v 9EFmPuBfs/RNegDr31MGOzG+z2ehVkfba2em/TI3G77QD6m7d6jvo/za89fh51ZcLMe9hYNzw6t4 LQY9z/b7W+5T/Z3U95Z9kyd4IaW+lZIcRva0jb9LZ70v9H5P8/H/AML/APXqvf5L/wAT5f8Aw+P/ AMDvot31p+q1+Zj511dr8vD3jGuNTpr9Ubbtnv2fpGpD60/VUZ/7SFdv240/Zjf6Ttxp3ep6J9+z bv8A5O9ecDDzzujGvOxvqP8A0b9GQ1/qO9v0Nllbv+uVqX7O6nuLTiZALTtdNVntMep74b+bX+k/ 4tL/AEfk/wA/H/wv/wBeq9/kv/E+X/w+P/wO+gN6/wDU1vS/2OMez9nBnpjGNTi0N3er9I2ervbb +lZZv9RliZ3XfqY7pf7Hdj2HpsAHGNT9ph/ry53qeq9/rj1XvdZvsf8ATXBXdL6hXf6DKn5B3Gtr 6G2WMc8Hb6db9jd7/wCT/wCjEJmHnva17Me97Hgljm1vIIA3uc0gfR2O3If6Pyf5+P8A4X/69V7/ ACX/AIny/wDh8f8A4HfTz9eOhEkl18nn9Cf/ACSb/nv0H96//to/+SXmQweoFzWDGyC97ixjfTsl zht3MY3b7nt9Sv8Az0mYee+v1WY9764ne2t5bAb6k7gP9G7ej/o/J/n4/wDhf/r1Xv8AJf8AifL/ AOHx/wDgd9N/579B/ev/AO2j/wCSS/579B/ev/7aP/kl5q7pnVWHa/DyWkBpINVgIDya6pG32+q9 r21/voNuPlUta66q2pry5rTY1zQSw7bGt3xu2O9r0v8AR+T/AD8f/C//AF6r3+S/8T5f/D4//A7/ AP/R5fDzMnByq8vFf6d9U7HxMbmurd7T/Jej19Z6hW61zXsJvda6wPra4bry1172tcNrH/o2+k5v 8z/g1xaS3DwXrV117MWr2h6z1ItLTaC02Mtgsafey1+Yx0/S/pFrn2M/wns/cU2/WDqzKRRXc2tm z0nFlbQ97IY3ZdbG+7201M9/+DZ6f0FxCSH6v+rv4bq1e3t691O2p1TzTsfv3RTWCfVIst923857 dyZnXeqssbY26HNtbePbpva6+z6P7rn5l/qs/wAL+j9T+bXEpJfq6/Rr6K1e1HW+pCqioPY1mM1r KttbGmGCtrN7mjdb/MV+6xRx+sdSxq6a6LvTbjFpoIAlpay6hpaf+Lyrt377/wDi1xiSX6uj8tdd lavdWfWXrdtZqsva5rni0n02bt4f9o9RtgG9r32/zv8ApPoIJ6x1A3XXB7GPyGhljWVtYza2p+Ex raWfo2NZRc/2f6X9MuLSSHta1w+NUrV7b9t9R3OfurD3uY/cKwC1zNm309u3Zu9Gv1FF/WeoONXu Y0UXMyKWNYA1j6mNoq2NO79G1jP5v/SfpVxaSX6v+qrV7O7q3UL6RTbYCwUjH+iNxYGPp97/AKT7 PTus/SKGX1DMzRW3JeHiovcyABBs2mz+z+jZ6bP8GuPSRHBpVeCtX//ZADhCSU0EIRpWZXJzaW9u IGNvbXBhdGliaWxpdHkgaW5mbwAAAABVAAAAAQEAAAAPAEEAZABvAGIAZQAgAFAAaABvAHQAbwBz AGgAbwBwAAAAEwBBAGQAbwBiAGUAIABQAGgAbwB0AG8AcwBoAG8AcAAgADYALgAwAAAAAQA4QklN BAYMSlBFRyBRdWFsaXR5AAAAAAcAAQAAAAEBAP/uAA5BZG9iZQBkgAAAAAH/2wCEAAwICAgJCAwJ CQwRCwoLERUPDAwPFRgTExUTExgRDAwMDAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwB DQsLDQ4NEA4OEBQODg4UFA4ODg4UEQwMDAwMEREMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDP/AABEIAT4DfAMBIgACEQEDEQH/3QAEADj/xAE/AAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAADAAEC BAUGBwgJCgsBAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAEAAgMEBQYHCAkKCxAAAQQBAwIEAgUHBggFAwwzAQAC EQMEIRIxBUFRYRMicYEyBhSRobFCIyQVUsFiMzRygtFDByWSU/Dh8WNzNRaisoMmRJNUZEXCo3Q2 F9JV4mXys4TD03Xj80YnlKSFtJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3EQAC AgECBAQDBAUGBwcGBTUBAAIRAyExEgRBUWFxIhMFMoGRFKGxQiPBUtHwMyRi4XKCkkNTFWNzNPEl BhaisoMHJjXC0kSTVKMXZEVVNnRl4vKzhMPTdePzRpSkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2 JzdHV2d3h5ent8f/2gAMAwEAAhEDEQA/APRUkkkUKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKS SSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJ JSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklK SSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJ JJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU/wD/0PRUkkkUKSSSSUpJJJJSkkkk lKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUp JJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkk klKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU pJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU/wD/0fRU kkkUKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSS SUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJS kkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSS SSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJ SkkkklKSSSSU/wD/0vRUkkkUKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklK SSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJcz9Yvr30roznY9X65mt0NLDDWH/AIa33bf6 jPeuA6p9evrH1EkfaTiVHirGmv8A8E/nnf8AbiCafYLsnHx27r7WVN8XuDR/0lUd9YegNJa7qWI0 jkG+sH/q14ZZZZa8vscXvdy5xJJ+ZUUlU+8V9b6Nb/NZ+NZPG25h/wCpcrjXNcA5pBB4I1C+e1Yw +o5+C/fh5FuO7xreW/ftPuSVT76kvMehf4zc7Hc2nrLPtVPBvYA21v8AWaNtdv8A4G9ej4ebi52M zKxLG3UWiWPbwf8AzJFSdJJJJCkkkklKSSSSUpJJcZ9e/rlb0kjpnTnAZtjd1t3PpNP0Qwf6V/8A 4Gkl6zJzsLEAOXkVY4PBte1n/VlqBT1vot7tlPUMa15/NZdW4/c168LuvuyLXXX2OtteZdY8lzif 5TnKCCqfoVJeM/Vv64dT6HfW31HX4EgWYzzIDe7qJ/mn/wDQXsONkU5WPXk0O303ND63Du1w3NKS kqDbl4lLtl11dbona9waY+DijLw/609T/anX8zLad1ZsLKT22V/oqz/ba3ekoPtVebh2vDKr67Hn hrXtJMeQKMvBuj9Qf0zqmLnsmcexrnAd28Ws/t17mL3dj2WMbYwhzHgOa4cEHUFJRVZZXUw2WuDG DlziABOnJQP2j0//ALlU/wDbjf8AySx/8YH/AIkc/wD6z/5+pXjaSqfoCrJxryRTay0t52ODonx2 oq84/wAU/wDSOpf1Kvy2L0dFSkkkkkKSSSSUpJJJJSklR6v1jB6NhOzc5+ytujWjVz3dq62/nPXl /Xfr/wBa6o51eM84GIdBXUYeR/wl+j/8zYkmn1XL6l07C/pmVTj94tsaw/8ATIVB31v+rLTB6jRI 8HSPvavE3Oc5xc4lzjqSdSSmQVT7jR9Z/q7eQK+o4xJ4DrGtP3WFq0mPZY0PrcHsdqHNMg/ML58V rA6r1LptnqYOTZjumTscQD/XZ9B/9tJVPvaS4L6s/wCMluRYzE64G1PdozLbown/AIdn+D/4xn6P /i13gIIkag8FFS6SSSSFJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJK UkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkp/9P0VJJJFCkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSS SUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSl579ePrzYyyzpHR7N pbLcnKYdQfzqaHD6O3/CWL0JY+f9Ufq5ng+vg1Ncf8JUPSdPjup2bv7aSXxIkkyeU4EkAd/HRd31 z/FffSx1/RrjeBr9mugP/wCt2jbW/wDttrXDXU20WupuY6u2slr2OEOBHLXNKCXuOi/4sXZVDMnq Ga1jLAHNrxos0P8A3Y1q/wC222rer/xZ/VljYcL7D+86zX/oMY1ecdG+sXVui3CzBvLWEy+h3urd /Xr/AO/t/SL1r6sfWTH+sGCciut1N1ZDbqyCWh3/AAdsbbGpINuTkf4sPq9Y0+lZkUO7EPa4fNtj Hf8AVLlPrD/i96n0ml+XivGdisBc8tG2xgH5z6pduY399jl60kkq356XW/4vPrDZ07qrenXP/U85 wbtPDbj7ant/4z+af/6jWd9delV9K+sOTRSNtFsXVNHAFmrmD+Syze1ixWPfW9tjCWvYQ5rhyCNQ Ukv0Gkg4WR9pw6MmI9atlkf1mh/8UZFapJJJJSkkkklKXhn1lyX5X1g6jc8yTkWNE/usca6x/ZrY 1e5rxb66dNs6f9Y8xjmwy95yKj2LbSX+3+o/fWgkOv8A4vPqz07q5yczqLPWrxy1ldJJDS5wLnPf t27tvt2rc+uP1M6JX0TIzcHHbi5GK31AWEhrmg+9j2Elv0VyX1Q+tr/q7dc2yo34uRBsY0w5rmzt eyfb+d7mrU+tH+MNnVenP6dgY76WXwLrbSN20HdsYxm76X7+5JLxK9d/xcZL7/qxUx+v2eyyppPh Pqj/AM+ryJer/wCLH/xNu/8ADNn/AFNaSi7H1q6l+zPq/m5QO2z0zXURzvs/RMI/qbt68QXof+NX qemH0ph5nJtH31U/+jl561rnuDGjc5xAaBySUlBZex/ULqf7Q+reOHGbcScez+x/Nf8AgLq15DlY 12Jk24t4220PdXYPBzTtcuw/xXdT9Dqt/Tnn2Zle9g/4SqXf+enWf5iSi9f/AIwP/Ejn/wDWf/P1 K8bXsn+MD/xI5/8A1n/z9SvG0lB77/FP/SOpf1Kvy2L0decf4p/6R1L+pV+WxejpIKkkkkUKSSSS UpQttrpqfda4MrraXveeA1o3Ocf7KmuS/wAZXVHYfQRiVmLM54rMf6Nv6S3/ANFs/tpJfP8A60fW HI691N+Q8luNWS3Fp7NZ+9H+ks+lYsqmm2+1lNLDZbYQ1jGiSSeGtCgvQP8AFd0Wp5v61c3c6t3o Y09jAddZ/mvZX/26glh0b/FdbbW27rGQaC7X7PTBeB/Ludura7+qyxbrf8Wn1Za0AtvcR+cbNf8A otaurSRRbxOb/is6TYwnCyrsezt6m2xn+bFT/wDwRcJ176t9T6DeKs1gNb/5q9mtb4/ddp7v5Dl7 iqPWuk43WOm3YGSPbaPY+JLHj+btb/Ucgq3when/AOLX6w2ZuJZ0jKduuw2h1DiZJpnbs/6w/wD6 D1S/8aX/AM2v/sv/AO/C0/q59QH9C6rX1BvUfXDGua+r0dm4OaW/T9azbtftf9BJT2CSSSKFJJJJ KUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpS SSSSlJJJJKUkkkkp/9T0VJJJFCkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJ SkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklPCf4wPrhfhWHo/TbDXftByr2mHMDhLaaz+a9 zfe9682JJJJMk6klWur5T8zqmXlPJLrrnv17AuO1v9lqfo2AepdVxMGSBkWtY4jkNJ/SO/ssQXPV /Uf6kV9Rrb1XqrT9kn9Xx+PUj/CWfneju/N/wn/F/wA56XVVVTW2qlja62CGMYA1oHg1rfalTVXR UympoZXW0MYwcBrRta0KaKFJJJJIfK/8aYA+sOPHfEZP/bl645dl/jT/APFBj/8AhNn/AJ8yFxqC 590+rn/if6X/AOE6P/PbForO+rn/AIn+l/8AhOj/AM9sWiihSSSSSFJJJJKUsj6xfVrp/wBYMUVZ INd1cmnIZ9JhP/V1u/OrWukkp8ozv8Wf1hx3n7Kasxn5pa4Vu/tMu2Nb/wBurD6p9XetdIrbb1HG NFb3bGuLmuBdBdH6Nz/3V7muJ/xq/wDI+J/4Z/75Ygm3zBer/wCLH/xNu/8ADNn/AFNa8oXof1X6 n+y/8X2dmA7bG22NqP8Awj21V1f5r3b0kl5T63dS/af1hzMlpmsP9Krw2V/omlv9fb6iP9RemnqH 1lxQRNeMftNnwr1r/wDBvSWAvSv8VfTfTwsrqbxrkPFNRP7tfue4f17H/wDgSSnC/wAZXTPsnXxl sEV51YfPbez9FaP8303/APXFzvSc9/Tep42cznHsa8jxaD72f22e1em/4yumfa+gDLYJswbA+e+x /wCitH+d6b/+trydJQfYfr3Yy76mZltZ3MsbQ5jh3Bupc0rx5d+Op/b/APFbkscZtwzVjv8Ag26h 1P8A4C5jFwCSg99/in/pHUv6lX5bF6OvOP8AFP8A0jqX9Sr8ti9HSQVJJJIoUkkkkpS8y/xrZBd1 TCxe1VBsA87Hln/uuvTVxH1x+pPVuu9Wbm4luOyoUtr22ueHS0vd+ZVY3b70Eh8xWjg/WLrfT6Bj YWZZRSCXBjIiT9I8Lof/ABrPrB/3Iw/8+z/3nS/8az6wf9yMP/Ps/wDedJLjf88frP8A+WN33j+5 L/nj9Z//ACxu+8f3LZ/8az6wf9yMP/Ps/wDedL/xrPrB/wByMP8Az7P/AHnSVo43/PH6z/8Aljd9 4/uW39S/rL13O+suHi5ebZdRZ6u+txEHbVa9vb99q4tdD/i//wDFdgf9e/8APNySn2RJJJFapJJJ JSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklK SSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU//1fRUkkkUKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJ JSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU/P2T/AEi3+u78q2fqP/4q+n/13f8A nuxY2T/SLf67vyrZ+o//AIq+n/13f+e7EFz7QkkkitUkkkkp8s/xp/8Aigx//CbP/PmQuNXZf40/ /FBj/wDhNn/nzIXGoLn3T6uf+J/pf/hOj/z2xaKzvq5/4n+l/wDhOj/z2xaKKFJJJJIUkkkkpSSS SSlLif8AGr/yPif+Gf8Avli7ZcT/AI1f+R8T/wAM/wDfLEEh8wWzkdRLPqridLaY9XKtybB/JaG0 0/5z/X/7bWMnLnEAEyGiG+Qnd/1TkkrAEmBqTwF7r9X+mjpfRcPBiHU1j1I/fd+ku/8ABXPXkv1M 6aepfWPDqImul3r29xtq/Se7+vZsrXtSSChzMWvMxLsS3+byK3Vv+DxsP5V4Lk49uLk241wi2h7q 3jwc07HfkX0AvJP8Y/TPsf1hdkMEV5zBaI43j9HaP+j6n/XElByul576+l9V6ZPtzKmPaP5dFjL/ APzwLllJw4tMgwYI+REFMkl77/FP/SOpf1Kvy2L0decf4p/6R1L+pV+WxejpIKkkkkUKSSSSUpJJ JJSkkkklKSWV1b60dD6O7087Kay6J9FoL3/Nle7Z/wBcWJZ/jR+rrHQ2rKsH7zWMj/p3Mckl8qXQ /wCL/wD8V2B/17/zzcueXQ/4v/8AxXYH/Xv/ADzcgl9kSSSRWqSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJ JSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklP /9b0VJJJFCkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJ JSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklPz9k/wBIt/ru/Ktn6j/+Kvp/9d3/AJ7sWNk/0i3+u78q2fqP/wCK vp/9d3/nuxBc+0JJJIrVJJJJKfLP8af/AIoMf/wmz/z5kLjV2X+NP/xQY/8A4TZ/58yFxqC590+r n/if6X/4To/89sWis76uf+J/pf8A4To/89sWiihSSS5PN/xk9Dwsy/DtoynWY1j6XlrKy0uY41u2 7r2+32pKesSXJ4X+MnoebmUYdVGU2zJsZSwuZWGhz3Ctu7be72+5dYkpSSSSSFLif8av/I+J/wCG f++WLtlxP+NX/kfE/wDDP/fLEEh8wSSSSS+jf4qum7aMzqjxrYRj1Hyb+ku/znOq/wAxd+sv6s9N /ZfQsPDcIsZWHWj+W/8AS2/5r37VqIoUuP8A8ZvTPtXQ2ZrBNmDYHE9/Tsiuz/p+i5dgq/UMOvOw cjCs+hkVurJ8Nw27v7KSnwJJTvpsx77KLRtsqc5j2+Dmna4f5yggl77/ABT/ANI6l/Uq/LYvR15x /in/AKR1L+pV+WxejpIKkklg/WD649M+r+TXjZlV9j7Weo00tYRElmvqW1fuood5Jcb/AOOn9X/+ 4+Z/mV/+9C6vCyq83DozKgW15NbLmB0Bwa9osbu2l3u9ySU6SSSSFLB+unXn9E6K++gxlXuFOOed riC51kf8Gxv/AG4t5cD/AI2N32Xp3O31LZ8JhkJJD51ZZZbY6yxxfY8lz3uMkk6uc5xV9n1c68/G +1N6fkGiNwf6btRzuDY3bf5Sh0MYzutYAyoOOcioWzxt3t3b5/M/fXu6CS/PS6H/ABf/APiuwP8A r3/nm5VvreMdv1m6iMePT9Y/R43QPW/8G3q3/i9rc/62YbhxWLXO+HpWM/6p6Sn2JJJJFapJJZX1 g+sWF9X8avJzGW2Mtf6bRSGkzBfr6j6v3UlOqkuN/wDHT+r/AP3HzP8AMr/96F0XQ+tYvW8AZ+Iy xlTnOYG2gB0t5+g6xv8A0kkugkkkkhSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKU kkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkp//9f0VJJJFCkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSS SUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklPz9k/wBIt/ru /Ktn6j/+Kvp/9d3/AJ7sXZ2f4rejve55y8gFxJP0O/8A1tW+kf4vemdK6jR1CnJvssoJLWv2bTIL PdtYP3kF1vVJJJIrVJJJJKfLP8af/igx/wDwmz/z5kLjV7H9YvqVgfWDNZmZN9tT66hSG17YgOfZ Pva7/SrL/wDGq6P/ANy8n/of+k0E29L9XP8AxP8AS/8AwnR/57YtFAwcRmFhY+HWS5mNUylrnckV tFbS6P6qOihS8L+sf/ig6p/4cv8A/Pj17ouPzv8AFr0rNzcjMsyshr8m19zmt2QDY42ODZZ/KQSH zv6uf+KDpf8A4co/8+MXui4/B/xa9Kws3HzK8rIc/GtZc1rtkE1uFjQ6GfyV2CSipJJJFClxP+NX /kfE/wDDP/fLF2yyfrH9XMX6wYtWNk22VNqs9QGuJJhzPz2u/eSS+ILX+qXTT1P6w4WMRNYsFtvh sr/SuDv6+3013H/jVdH/AO5eT/0P/Sa1vq79S+nfV/Ksyse2262xnpzbt0bIe7bsa36W1qCbegSS SRWqSSSSU+Q/4xOmjC+sdlrBFea0Xjw3H9Hb/wCCM9T/AK4uYXtf1k+quD9Ym0DKssqdjl2x9cTD 9u5rt7XfuLD/APGq6P8A9y8n/of+k0E253+Kf+kdS/qVflsXo6wvq39UsL6uvvfi3W3HIDQ71Num 3d9HY1v763UVFS8w/wAav/LGJ/4W/wC/2L09c/8AWP6m4P1gyqsnJvtqdVX6YFe2CJc/89rv3kFB 8aXun1c/8T/S/wDwnR/57Yua/wDGq6P/ANy8n/of+k11+DiMwsLHw6yXMxqmUtc7kitoraXR/VSU U6SSSKFLn/rt0KzrXRH1Y4nKx3C6hv7xaC19X9tjv+3F0CSSX57ex7HuY9pa9pIc0iCCOWuC1mfW 76ysxvszeoXCoDaNRuA8rY9X/pr0/rv1K6J1p5vtY7HyjzfSQ0u/4xrg6uz/AM+Lnnf4pq98t6m4 M/dNAJ/zvWH/AFCCbfOiSTJ1J5K9F/xYdCuq9brWQwtba30cWeS2Q623+r7GsZ/1xaXTP8WvQsOx tuU6zOe3XbZDa5H/AATPpf27F1rWtY0MYA1rQA1oEAAcABJBK6SSSKFLif8AGr/yPif+Gf8Avli7 ZZP1j+rmL9YMWrGybbKm1WeoDXEkw5n57XfvJJfEF63/AItv/Ewz/jrPyqn/AONV0f8A7l5P/Q/9 Jrpeg9Ex+h9PGBj2Ptra5z91kbpd/VDUFEuikkkihSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpS SSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkp//0PRUkkkUKSSSSUpJJJJSkkkk lKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUp JJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkk klKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU pJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU/wD/0fRU l5n/AM4+uf8Acyz7x/cl/wA4+uf9zLPvH9yg+9R7F2v+T3Mf53H/AM7/AL19MSXmf/OPrn/cyz7x /cl/zj65/wBzLPvH9yX3qPYq/wCT3Mf53H/zv+9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3q PYq/5Pcx/ncf/O/719MSXmf/ADj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf/ADv+9fTE l5n/AM4+uf8Acyz7x/cl/wA4+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf8Azv8AvX0xJeZ/84+uf9zLPvH9 yX/OPrn/AHMs+8f3Jfeo9ir/AJPcx/ncf/O/719MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9 ir/k9zH+dx/87/vX0xJeZ/8AOPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/8AO/719MSX mf8Azj65/wBzLPvH9yX/ADj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/wDO/wC9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3J f84+uf8Acyz7x/cl96j2Kv8Ak9zH+dx/87/vX0xJeZ/84+uf9zLPvH9yX/OPrn/cyz7x/cl96j2K v+T3Mf53H/zv+9fTEl5n/wA4+uf9zLPvH9yX/OPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/wA7/vX0xJeZ /wDOPrn/AHMs+8f3Jf8AOPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/AM7/AL19MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/ zj65/wBzLPvH9yX3qPYq/wCT3Mf53H/zv+9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/ 5Pcx/ncf/O/719MSXmf/ADj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf/ADv+9fTEl5n/ AM4+uf8Acyz7x/cl/wA4+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf8Azv8AvX0xJeZ/84+uf9zLPvH9yX/O Prn/AHMs+8f3Jfeo9ir/AJPcx/ncf/O/719MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k 9zH+dx/87/vX0xJeZ/8AOPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/8AO/719MSXmf8A zj65/wBzLPvH9yX/ADj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/wDO/wC9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3Jf84+ uf8Acyz7x/cl96j2Kv8Ak9zH+dx/87/vX0xJeZ/84+uf9zLPvH9yX/OPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3 Mf53H/zv+9fTEl5n/wA4+uf9zLPvH9yX/OPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/wA7/vX0xJeZ/wDO Prn/AHMs+8f3Jf8AOPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/AM7/AL19MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/zj65 /wBzLPvH9yX3qPYq/wCT3Mf53H/zv+9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx /ncf/O/719MSXmf/ADj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf/ADv+9fTEl5n/AM4+ uf8Acyz7x/cl/wA4+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf8Azv8AvX0xJeZ/84+uf9zLPvH9yX/OPrn/ AHMs+8f3Jfeo9ir/AJPcx/ncf/O/719MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+ dx/87/vX0xJeZ/8AOPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/8AO/719MSXmf8Azj65 /wBzLPvH9yX/ADj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/wDO/wC9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3Jf84+uf8A cyz7x/cl96j2Kv8Ak9zH+dx/87/vX0xJeZ/84+uf9zLPvH9yX/OPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53 H/zv+9fTEl5n/wA4+uf9zLPvH9yX/OPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/wA7/vX0xJeZ/wDOPrn/ AHMs+8f3Jf8AOPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/AM7/AL19MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/zj65/wBz LPvH9yX3qPYq/wCT3Mf53H/zv+9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf /O/719MSXmf/ADj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf/ADv+9fTEl5n/AM4+uf8A cyz7x/cl/wA4+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf8Azv8AvX0xJeZ/84+uf9zLPvH9yX/OPrn/AHMs +8f3Jfeo9ir/AJPcx/ncf/O/719MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/8 7/vX0xJeZ/8AOPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/8AO/719MSXmf8Azj65/wBz LPvH9yX/ADj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/wDO/wC9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3Jf84+uf8Acyz7 x/cl96j2Kv8Ak9zH+dx/87/vX0xJeZ/84+uf9zLPvH9yX/OPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/zv +9fTEl5n/wA4+uf9zLPvH9yX/OPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/wA7/vX0xJeZ/wDOPrn/AHMs +8f3Jf8AOPrn/cyz7x/cl96j2Kv+T3Mf53H/AM7/AL19MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/zj65/wBzLPvH 9yX3qPYq/wCT3Mf53H/zv+9fTEl5n/zj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf/O/7 19MSXmf/ADj65/3Ms+8f3Jf84+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf/ADv+9fTEl5n/AM4+uf8Acyz7 x/cl/wA4+uf9zLPvH9yX3qPYq/5Pcx/ncf8Azv8AvX0xJeZ/84+uf9zLPvH9yX/OPrn/AHMs+8f3 Jfeo9ir/AJPcx/ncf/O/719MSXmf/OPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/87/vX 0xJeZ/8AOPrn/cyz7x/cl/zj65/3Ms+8f3Jfeo9ir/k9zH+dx/8AO/71/9LGSSSWY+gKSSSSUpJJ JJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkkl KSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJ JJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkk lKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU/ /9PkpPilJ8UyS3aHZj4j3K8nxSk+KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDsriPcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+K UnxTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodlcR7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxSk+KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDs riPcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+KUnxTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodlcR7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxS k+KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDsriPcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+KUnxTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodl cR7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxSk+KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDsriPcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+KU nxTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodlcR7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxSk+KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDsr iPcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+KUnxTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodlcR7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxSk +KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDsriPcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+KUnxTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodlc R7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxSk+KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDsriPcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+KUn xTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodlcR7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxSk+KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDsri PcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+KUnxTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodlcR7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxSk+ KZJKh2VxHuV5PilJ8UySVDsriPcryfFKT4pkkqHZXEe5Xk+KUnxTJJUOyuI9yvJ8UpPimSSodlcR 7leT4pSfFMklQ7K4j3K8nxSk+KZJKh2VxHuX/9TkUkklvMKkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUp JJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkk klKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU pJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkk kklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklP/1eRSSSW8wqSSSSUpJJJJ SlKuuyx7a62l73GGtaJJPg1oUV2X+LFtB6nmOhpzG45OKH8c/pP/AEX/AGEzLPghKVXSQLLy2X03 qOEGnMxbsYP+ibq3Vz/V9RrVWXpuRZ1zI+qXWD9aqmVFgJxTDQdw/m/5t23+f9P03LzJNw5DMSur iauJ4onyKiKUkkkpUKTta5xAaCSeANSmXdf4u6j+zuq34DKn9YYGjH9Xs0gx/Ze9My5OCBlV7eG6 QLeGc1zTtcC0jkHQpgCTA5XpP1y6J1fqvSem2uwxb1lp25JoAgNj6Lnzt+ns/O/0ir/Vn6n/ALDf +3frDZXjtxQX10lwdtd2fY5st3/6Kqvf71EOahwcRri1AgDxGUv6qeE2+fJLQ691DH6l1fJzMalu PRa/9HW0BugG3e5rf8JZHqWfy1nqcEkAkVY2QpJJJFCkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJ SkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKS SSSUpJJJJSlJtdj52NLo5gSor1XoDOoU/V7o7vq9VQ+u1wPUXPMO5/THdI9zHeo3/MUWbL7YBq7N anhj9qQLfKkoXb/Wz6odUzfrHc/pOCfQtDHOsG1le8j9K6Xlrf6+1aFeD0v6k9ByD1E1ZnUs5u0Y 5G5ro+hWGP8A8Ax3vttd/wCk037zHhiY+qc6qAPq17p4XzhJJJTrVJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKU kkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSS SSlJJJJKUkkkkpSSSSSlJJJJKf/W5FJJJbzCpJJJJSkklsfVLozOtdcpw7p+zgG2+DBLGfm/237G ISkIxMjsBaXPxen5+ZP2TGuyI59Ktz//AD21yuY/SPrFiZVNjMXLxLS9ra7vTsrIc47NHlrP3l33 U/rF1CnqzPq19V8Sr1KGgWPc39HWIDva1haxjKt3ve/8/wDR7Fsnq1fSKsXH63mMtzst7WMFbNoJ cQz2sG79FXu/nXqpLmp0PQPWLjC7nw/vUu4R3eD+vHTetdOx8YdS6s/Pbc92ykgtA2ATZt3Oa76a 5bFwszMea8SizIeNS2pjnn/NYHLsv8Z+PcesYT3W/obqtlbXQGsLXfpHf2t7FodX+s3TPqx0vG6f 9W3Y+TY8HfaxzbA3aG7rbvRd7r7t356djyyGLGIxE5zvb0Qj5oI1Pg8DldK6phs9TLw78dh03W1P YP8AOe1qqr0j6n/XTN61nu6V1Wqq1tzHFj2tido3PrtYS5jmOYuY6z07B6R9cvs1jQOn15FNjmHU Cl5rusZ/VY1z61JDNLilCcakBxjhNiUVEdQ5bei9Ydjfa24OQcYiRaKnlsc79236H8tAxMzKwrhf iXPoubw+txaY8Pavaqj1e3rAvruos6I6kbGt1ebP3mvaPo/9cXkP1kqrp6/1CqpoZWzIsDWjgDcd Am4M/ukxIG16a/4MlEU62N9avr7fivuxrb7seuRZczHY9rYG9++70HbdrDu+msLP6t1LqTw/PybM gj6Ie4kD+oz6DP7K7r6jf+Ifq39fJ/8AbepcL0m3ptOfVb1Sp9+IwzZVWQC7wGu32/2kcZjxZKxg e2a9I9UlHpruxxOm9RzSfseLdkxofSY58f1tgKJldE6xhsNmVg5FNbeXvrcG/wCft2L1u/OI+rbc 7orqen1CsPqGXWa2Bn7u0Or9Pd/g3/pWPXK/Vv8Axh9Tyuq0YHUmVWU5TxUHsbtc1zzsr7lj2b1H HmMshKUYCobxJ9auEd3gUl0/+MLpGL0zroOI0V1ZVQuNbRAa6XMfsb+67ZvWV9WrMOrr2DZnEDGb c0vLvoj9xz5/MbZt3KxHIJY+MDpxV+xFa0gs6P1aqj7TbhZDMcDcbnVPDIP53qFuxVF7jjN6w/qm U7JfTZ0iytv2RjRL5IG/fp7mu9/5y4H6o4XQaPrF1C7qV1FNeBa5mJXkPawFxfY0WNbaW+p6LK/7 G9QY+a4ozJj8oEvR6vm/RSY7PNV9B65awWVdOynsdq1zabCD8HBiqXU3UWGq5jqrG8seC1w+LXLs M7/Gd1l2Y92FXTXitcfTY9pc5zexsdub9L+Qtn6wfZPrN9SR1t1Ta8uhm9rhy0sf6V9W76Xpvh2z /rad72SJj7kAIzPD6TfCT+8qh0L5xjYuTl2inFqffaeK62lzv81kqeZ0/PwHhmbj24znfRFrCyf6 u4e5dn/i3tYMPqlGK+qvq1jQcY294a/Z/WYy3+c2rW+uWPmn6kA9XNdvUKX1udZWIaHF+yWaN/wL 9j0JcwRlGOhViP8AW9X6X91XDpb5e1rnuDWguc4w1o1JJ7BHy+n5+EWjNxrcYvksFzHVzHO31A3c l07/AJQxf+Or/wCqau1/xr/0jpv9S38tallkIyQhXz8Wv91FaEvBK7T0TrV9YtowMm2t3D2U2Oaf g5rF1X+LXouFlW5PVMxrbPsha2lrtWhxBe+1zf3mN/m1p1/WL669bc/J6Dh119Pa4tqfbtBfBjdu tezd/wBbb7FHkzkSMYgeiuKUzwx9XRID51k4mViP9PKpsos/ctaWH/NeGoS9b6de/wCtPT87pHXs RuPnYhDLWgfRLw70cincXbXe130X/wDQsXmGEMLG6kwdUrfdjUvIvqqO1ztsjbuMfnJ2LMZ8QMal DcRPFxX8vCohFi4ObmOLMPHtyHDltTHPI+VYcj5PQutYjDZk4ORVW0SXuqeGj4v27V61VmVWfVsZ nQvR6dTsL6vtVRrra0c72tdXt/4/9NX/AMYuR6J/jG6s7qdOL1FtN2PdYKnPYNpbuOz1GuDtjmf2 VHHmMs+IxgKhvEn1q4R3eFVmrpvUb8d+VTi3W41cmy9lbnVt2jc/fY1uxuxv0l0n+Mjo+L0/q1WR isFVeawuexogeo0w9zWj6O9rmf21sfVT/wDJ51X+pl/+eQnyz/q45Ij5iBr4qrWnzpJdX/i4x8S7 rdpuYy26qhz8VlnBsBbqJ/Oa1dL1bpvXuvfVa79p4FbesV3D7IyraDs3V7jvdY/b7HX/AOF/MrSn zAhPgI00uRNfP/VUBYfL0l6J0roeL9Vug52Z9YW1WW5TQ2vEdFmrQ706x+a6173fmfza5L6s5XRM XqLbusY1mVWIFVbAHNDifpWVOLfV/qJ0cwkJmIMhDYj9P+6itmpidH6tmt34mHfew/n11uc3/Pa3 ao5fS+p4QnMxLscEwHW1uYD8HPaGr1n61dT6h03o7c7pt2PjNaAfSyGFr3Aj210Nc5u2zb/gX1LG +qH1zyeu5jukdWpqtF1bixzWwHbRL67a3bmO9ihjzOQwOQQHBHcX613CNrfNUbFw8vMs9LEosyLP 3Kml5+5gK0frH0hmD9ZMnpmKJZ6rRS3wFoZbXX/Y9XYvRMqnL+qvQ6MPoGAczLeYssDC4bgP0l93 p+5znO/mmbv/AD2pMmcREOEWcmsbPCK7yQBv4PmmR9X+uY1ZtyMDIrrbq55rdtAH7zo9qz16PgfW v64Ylht630yx2A0E3WspLHMaP8Jz6e1v8pYGfV0b6y/WnFr6Mx9FWYQMlpaGQWy+62prS5v8y3d/ xiUM07PHEUBfHA8UVEdnAwumdRzyRhYtuTt+kamOcB/Wc0e1TzOjdWwWepmYd9Ff79lbmt/zyNq9 N6/m9Y6LTj9N+rPTC+trJda2tz2ME7Qxu36Vvt32PeqGF9b+uYdVh+tXTbG4ThtF7aSNXaelbXYf Tex6YOYySHFGMTE7R4v1iuEPmoBJgak8BW7+kdWxqfXyMLIpp0/S2VPa3Xj3vaGre6HkdAH14qyK B6XTXPc6gXANDHuYdjeXNa1l/wDM/wDW16NiY/V7snqNXVTTb0647cOtg93puDg9tun7hYjm5k4y PT0EvVpLX9GP9ZQjb4grN3TOpY9DcnIxLqcd8bLn1uaw7huZtsc3Y7c1Vl6V9dP/ABCdO/8AQb/z 05SZMhhLHGr4zwoA3fNVoU/V/ruQz1Ken5L2RIcKnwf6rtvuW9/i+zOh0dQZVlYtl3Ubn7ce4NFj GCO1Y97Hfv3bX/8AW10v13+sHW+h2VWYeTiiq3QY7mzeP+EO57mvq3fnt9NMyZ5jIMcYizsZ7S+x IAq3zLJw8zDeGZdFmO88NtY5h+54agr1T6vdVq+u3SMzB6rjsFlO0OcwED3h/pXVbi51drPTf+cu T+pOF0hnW7rOs3UVswQfTZe9rGut3bQ79K5vqentcjHOanxxqePeI9XFxfLwqrbxcWrofW762209 Pyra3CWvZTY5pH8lzWKrfRfj2GrIrfTY3lljS1w/suXY9U/xmdX+32Dp7aWYlby2vc3eXtB+m927 8/8A4NbXU3431s+pFnVLKW15eMx9gI5a6nW5rHH3elbW36H/AJBD3skeE5IARkeHQ6x4v3lUOhfM FoY/1f65lVi3HwMiyt2rXtrdtP8AVdHuW/8A4uOhY/Uuo3ZuUwWU4IbsrcJBsfu2OcPzvTax3/QW 51f6xfXf7dZX0vpb2Ylbi2tzqXPc8Ax6h/Na1/8AJSyZyJmEBG4i5GZ4YqA0svnWVhZmFZ6WXRZj 2dm2tLD/ANMBPi4ObmuLMPHtyXtEubSxzyB5isOXe9S+tWHldJf0z614FuLnWMLmba9By2rJq9V4 sr97XKf1LfkP+qF9PQrKq+ri0us9WO7mw4iHf4D2V+3ZvQPMTEOIwo2I3f6vX9Pi/dVWu757kYuT i2mnKqfRaNTXY0scJ/kPDXLQw8v6y9EoblYxycPFyILbCxwpeSNzC31G+jY5zPorufr50u3PxujV WBpzrb2Y77GDT9I39NH/AAbXs3rW+tHTcfO+ruX0zHg24dTLKqxy30xuqb/1yut9aYeaiY4+KIPG al1EQDw8SeHd4K76z/X1+F9qstyG4ZAP2kY7WMgnY0/aGUs+k5236a5y/IvybXXZFjrrX6use4uc f6zne5ejZ3/5K2/8TT/5/qXNf4vumY3UfrC0ZLRZXi1OyAx2oLmuZWzcP5Lrd6fjyQEMk+AR4JSj 6R83CgjUC93Du6b1HHx2ZN+NbVj2fQtexzWn+q9w2p6OldTyaHZOPiXXUM+laytzmj+00L0h/wBb uqX/AFhzOk4/S/t+Fjn0rWs+mI9tj3ut/QbXu+jU/YpY/wBbuqM+smN0fK6Z9gxLwWVNdq/g+nY1 zP0Gz27PTZ/24h94y1/NxuuP5/0P7quEd3ytWbumdSx6G5ORiXU4742XPrc1h3DczbY5ux25q3P8 YWDRh/WW30GhjchjLnNGgDnS1/8AnuZvXS/XT/xCdO/9Bv8Az05POf8AmiBplP8AiqrfwfPcPp2f nvLMLGtyXN1cKmF8T+9tHtQ8jGycW005NT6LW812NLHCf5D4cvRfqe/Jt+pxo6BbTV1Zlrjf6sd3 fSLdr/8AAem1ntQf8aNH6j02+4NOUC6ux7RAMta50fyN7fYmjmCc3tkCrMf63p/S/uyVw6W8Bj4+ RlXNoxqn33PnbXW0vcYG521jJd9EJ8nEysS30cumzHtABNdrSx0Hg7HhrlufUD/xW4H/AF7/AM83 LQ+u9FOT9dqsfIsFNFoobba4hoawn3vLne1u1qkOWsvt1pwcdorS3l8XpvUc0E4eLdkhv0jTW58f H02uSyum9RwgDmYt2MHcG2tzJ+HqNau8+sX10x+htx+l/VoY76WVguuYRaxsktFbPTdt9X277XvV r6ofWd/1obldK6xTVaRXv9ogPZIY8PZP0mOez3sUZz5RH3DjHB5+vh7pobW+YKzh9M6jnkjCxbcn b9L0mOcB/WLR7Vo19AF31rPQmOPpjKfVvH0vTYXFz/6/osXoHX8zrHRaMfpv1Z6YbK2sl1ra3PYw TtDG7fpXO277H2J2TPwmMYgGUxxeo8MRHxUA+Y5nRurYLPUzMO+iv9+ytzW/55G1U16VhfXDruHX YfrT02xuE4bfXbSW+4/4OxljvTex6zPqlX0DM+uOVbh1Tj+k63BouAEWeze1rfe39HNvpf8ABoDP MRkZw+UXxQPFCSq8XiEl6j1Tp3XuvfVfJHVen1s6tXaPsbai2du6vcdzrH7W7XXN/nVS6R0HF+q/ RM7O+sTarH5DQ1mI7a8Et3OZWPzX3WPP+D/mkhzUeE6Dj4uEQieLi/uq4Xz+ii/ItbTj1vutfo2u tpc4/wBVjZciZfT+oYW0ZmNdjF/0fWrdXP8AV9RrV13+LG2ht/Ua2urZ1CypowzZ3j1PUH9Xf6Dr GtW/9YsbqT/qNkjrhqtzqos31jQEWNFZGjff6btntSnzBjlEKFXGO/q9f6UVCOlvlSs29N6jRjsy rsW6rGsg13vrc2t24bmbLHN2O3t+iqy9F+tf/wCTzpX9TE/88lSZMhhKAq+OXCgDd4HFwc3NcWYe PbkvaJc2ljnkDzFYco5OLk4lvo5VL6LQJNdrSx0H+S8NcvQvqU/If9Ub6Ohvqr6uLSX+rHcth5EO /wAB7K/bs3pv8ZmO79j9NvyQ12Yx4rssYIBLmbrdv8j1K/YohzB972yBVmO/q0/Sr91PDpb52xj7 HtrraXveQ1rWiSSdGta0I2X0/Pwi0ZuNbjF8lguY6uY52+oG7kTo3/LGD/4Zq/6tq7H/ABr/ANI6 b/Ut/LWpJZCMsIV84Ov91FaEvC1U232CqljrbHaNYwFzj8GtV9/1a+sLGGx3TckNAkn0n6D4bV6B 9XOmn6vfVYdSxcN2Z1XLrbZsaCXEWQaatPcyqtjvUtVHH+sv+MJmQH39JdbTPuqFL26fyHy5zf7W 9RHmJSMuAR4YmvXLh4v7qeHu+eOaWktcCHAwQdCCFZxeldUzGGzEw78hgMF1Vb3if61bXLr+sdQ+ qf1k61gO92HYLYzrLw2ljqmtc/bZbv8A5zdX6LP+M/4tWfrJ9fX9NyW9N+r4xzjUMaPXZFjNRPp0 em70tjG/ST/eyHhEcfrIs8WkY/VVDu8JlYGdhuDczHtxnHgWscwn/twNQF6n9WOtM+uPTMzp/V6G OsqDQ4tEBzXhwZYwO3endW5n0lgf4velY/8AzhzPtLRZZ05rhWCJh4f6fqbf3mbfYgOYIGTjjUsd WAfm4vlVw7V1efq+q/1iuq9Wvp2QWESCWESP5LXQ5yrM6R1N+dX0/wCzWsy7SGspe0sdr3h4b7f5 a9QzOu9S6j9XbupdIZfg5VF4qZRbWxzrSXV1bNljX/S9X8z/AAvsWpVnjDp6ezrb6m9Tyj6TBW06 2O1cyv8AnHbfoNsf/N71EebyAG4RuzHhB9QMU8IfMPrR9U3fV6vFc/KZc/Ib76wCHNcPpln71P8A LWCxj7HhlbS97jDWtEknyAXRfX/CysT6xWHJyDlfaGC6pztC1hc9jadv0f0fp/mLpv8AFxl9CdUc XExbGdQYzdk5L2hwdPZtzf5pn7lXs/64pfelDAMh/WEi7HpRVmtnhh9W/rAWbx03KLf+JfP+bt3K jbTbTYa7mOrsb9JjwWkfFrl331l+uP1i6L1d2My/DyKx7gxjDLR/o8hvqF9dv/XFc6ycX60/Uk9Y spbVl0MdY1w1LTU4turD/pelY1rvagM8xwSnEcEyAJRO3Eqh06PmbWue4NaC5zjAA1JKvfsDrwbv PTcvbE7vQsiPGdi6j6i5HQuk9LzOsZltLuoM3imhz2C3Yxodtpred2/Ie7Zu2oDP8Z/XhlC19VDs fdrQGke3wFu7dv8A5f8A0E45MhlIY4AiPWR4eI/1VUOpeQc1zXFrgWuGhB0IKTWlxDWglxMADUkl ehf4x8DDyelYfXqGBltpY17ogursYbK/U/l17VP/ABe9HoxOkW/WCyg5GU/1PszGjc4MrlhbS3/S 3WtexD7yPa9ytb4eH+urh1p4tv1Z+sLmbx03JLSJH6J8/wCbt3KhbTbTY6q5jq7G6OY8Frgf5TXL 0B/1k/xiHINjOlFtU6Umh5EeDn7g9Uvrj9YOi9XwBTkYl2L1vH26PYBtMj1qH2bt7q9vuZ+jShmy GQEoxIPXHLi4P7yiA8SkkkrC1SSSSSn/1+RSSSW8wqSSSSUpXukdZz+jZLsrAeK7nsNZcWh3tJa8 6PDvzq2qikgQCKIsFL6xjm36vfVq/rNtX2jq+cBffDebbNa63NZ9GnH3e/8A64h4ORjfXfoVb7A2 vqWBax5j82xp3bm/8DlMb/r6K2rL+q5GZ0+/phpf0i1pfkvP0i0iavSXGdP6tidP/wAYuSzDIGDm 2fZ3hv0fUcG+5se3+mf9Ws2AMxMgfrI/rBIfo8Pp9oxXn8NmX+Nf+kdN/qW/lrXBLvf8a/8ASOm/ 1Lfy1rglc5T+Yh9f+ktluXpf8Xf/AIqsb+pb/wCe3Jf4xP8AxVZP9Sr/AM9tS/xd/wDiqxv6lv8A 57cl/jE/8VWT/Uq/89tQ/wDBX/U/+6V+j9W7/itc79vZDJO37I87Z0n1MdYn1kptv+tHUKaWOttf lWBjGAucTuOjWtW1/it/8UGR/wCE3/8AnzHXU5nVvq19XOsCljGu6j1G8OyrpE1ttd9K238xn7lD f+Meo55DDmJ8MTORgKASBYa/1b6P1DpP1M6hRm1ObfkC+1tLRvfD6mUsbsr3e9zq/orzCloddW1w kFwBHzXtAq6+36wvyX5FQ6GKdKjG4OjV07f3/fv9TZ6S8l6lZjW/WDJsxIOO/Ke6ojgtNntLf5P7 qXKzMpZCaPEBP07R/qKkNntf8auRZXi9OxGHbTa617mDQE1iptf+b6z1xP1d/wDFB0z/AMOUf+fG Lsf8bP8A3lf+hH/uuuO+rv8A4oOmf+HKP/PjE/lv9zDyl+ckS+Z6f/GgWDreEXt3MFALmgwSPUfL d2u1Ws/6t9G+s3Rauo/VpjaMnHYGOxhA3bR/M3f92P3L/wDDKn/jU/5YxP8Awt/3+xc50Dr2Z0LP bl4x3NPtupJhtjP3Xfyv9G/8xNxwkcGOUDU4jQfoy/qyUTqbeu/xWturyup02hzXVNraa3SC0h1u 5u0/RXF9Z/5Yzv8Awzb/ANW5ewdDv6P1Pf1vpwAtymNryRoHBzJIbcz/AErN/wBL9xeP9Z/5Yzv/ AAzb/wBW5Ll58ebJIjhNRsHuEyGgaa9F6Z/+S7I/qXf+fCvOl6L0z/8AJdkf1Lv/AD4U/mtsf+0i iPXyfOwSCCDBGoIXovVXOd/iwoLiSSymSdT/ADgXnK9d6Ri9NyvqThM6oQMJlTbLdztrYY7eN7v3 dwQ5uXD7cu0wdFR6+T539Wug9T6p1Ch+LS40VWsdbeRFbQ0hzvefpO/4Nq6T/GtJyen+10NZZLtp 2ySz2iyNm72/RXRdL69T1vpufjfV8Mw7sUGvDDgAILf0V3ogfo2epvb9H/0msf66OyqPqZi43WrW W9VdcDLY1LTZ7m7Ws+hQ5tdj9qiGWUs8DICPCeDg/T9Y+dNaFX+K9pf0nqTBy6wAfEsWh1nD6ZjY XTukO6yOkvwBXZodpsaJZu+nX9Oxljvz/wDi1S/xVf8AJ+d/xzf+pXG/W3qf7T+sGZkNM1Nf6VXh sr/Rgt/r7fU/toe2Z8zkF8IjUvrVDdV1EPo/1b6vidX671nJwzuoYzFqZZEb9v2nc+D/ACnLyjqP /KGV/wAdZ/1Tl3P+Kb/vV/8AQf8A92Fw3Uf+UMr/AI6z/qnKXBERzZYjaIgP+ag7B9G+v9Oe/wCr 2Di4FNj6dzfWZSxzgGsZ+j37B7a9y856eCOo4wPPrV/9U1ewm3qmdV0nK6NkUjBJa7N3iXPqhnsr 9r9r/wCd/c/SLz360vwn/XYnD2lvrUiwsjabBs9X6P8AK+n/AMImcrkNHHXSUr67/ppkOrs/40aL sjN6XTQx1ttjbWsYwEuJJr0a0LU6T0TqHSfqPn4WTWX5V9V7m01TY4G2v0q6/Z9J+79xbXWup9H6 Q/Hzs/a257hj0v5cGvc31nD92pn85c9DNHXD9YWZrcyv9h+j7qO5O0+76P7/AOl9X1P5v2KuMsji hChGMblcv05RPyxTWpfIOl4nU8rOrp6Y2w5gM1+mdrmx+d6kt9Pb+/uXS9VzP8YnRcdj87ItZQ47 BaDXZqfzXWND3td/WRuh9c6RifXPqlzrRRiZvq105I+i1xe1/qfyWWbNy6AdGxbfqzkdGv66zKOT YLW5tjmv2tDq7NjGOvd7f0X+m/wqtZctTjxwHD6fmjxS9Xza/wBRAHi+dsx+vdeddktF3ULMcA2k uNj2tdO3axx3/m/RrRfqlWyz6y9Oa8BzfXaYPi33N/6QXU2dW+rv1R6TkYPR8j7f1LKBD7mkOaDB Y173t/R7atz/AE6mep/LXL/U/wD8U/Tv+OH5CpBMyx5Dw8MADwfok+nsitQ7X+NDJuf1ujGLj6VO O1zGdtz3P3v/ALWxipf4u/8AxVY39S3/AM9uVj/Gb/4o2/8Ahav/AKqxV/8AF3/4qsb+pb/57cmR /wByf9TKv0vqt9d77Mf665WRXHqUvosZOo3Nqoc1Hr/xi/Wqx4rrNT3uMNa2qST5NCq/X/8A8Vuf /wBZ/wDPNK0P8WNmK3rOQ2wtbkvoIxi7xkeoG/ytqJEPu8ZygJ8MI7+Stbq+r0wzeq531F6hkdWr NWU6m4bXMNZ2gew7HLzPpfU8rpWdXnYm0X1bthcNwG5prd7f6rl6d1a/qeF9TuoD6w30vy7Q+qk0 6Ah4DKq4217n7t7vo/zS8mTeUAMcmg4TI7fJ9FS6PW0f4wPrdk2eljhl1h1DK6dzoH8lkrpPrrbk 3fUai7LaWZNgx33sI2kWOaHWtLD9Da/8xZ3+Ltxd0TqdPTn119Yc6a3Wfu7Wil3DvY2z1Vb+vmTf R9U8bE6lbW/qVz2eoK9ASzc6yxrYb7Po/mqOQj78IxgI8Mxt80ut/wB1PR83oouyLmUUMNltrg1j GiSXHQNC9W+oXQurdGxclvUgGG5zDVWH79oaHbp2yxv0vzVwP1KyMfH+tGBbkuDK97m7ncBz67K6 v/BXsXrNTMnEy+oZuZkj7E8VuoYSYqZWz9OXT7W77Nz07nckv5vSiBLxkeL5YqiOr4/1n6tdY6KQ c+gtrcYbcw7qyfDe36Lv5L12310/8QnTv/Qb/wA9OVD6r/Xf7X/kb6x7cnHyPYzItA0n6NeRp72O /wBN/g//AD3r/wCMamvH+qtNFQiuq6pjBzDWssa1Kc5nLihkFSEr4o/LIKAFGnnf8VzWu+sNxIBL cR5aT2PqUNkf2XLH+uGRbf8AWXqDrXFxZc6tvk1nsY0f2WrZ/wAVv/igyP8Awm//AM+Y6wvrT/4o +pf+GbP+qKlj/umf9wI/R+r1v+Kb/vV/9B//AHYXDdR/5Qyv+Os/6py7n/FN/wB6v/oP/wC7C4bq P/KGV/x1n/VOSx/7ozeUP+io7Brr0r6s/wD5OOof8Tmf+e3LzVelfVn/APJx1D/icz/z25Lm/kj/ AH4qj+x4zon1p6t0OqyrAcxrLnBz97Q7UDaum+r31w+tvU+p4tTqvVxH2tZfZXSSGtJ9+6xvtZ7V wS9d6X9vu6N0R31etorw62sGe1wkkAM9ZjYDv0u/1vV/4T89N5oQiL4ImU7HFLpoqN93k/8AGl/4 oMf/AMJs/wDPmQuPY97HBzHFrhwQYK6v/GZk0X/WJranh5x8dlVsdn77bNn+baxcmpeXH6mHkg7l 93+x15BwcizU4v6Rn9Z1Zpn/ADLHri/qv9ZPtf136g1zpo6juZR4foP6P/nY7bF0n1k6l+zfqtfk tO2w0iqrx32AVNLf6m71F5D07NfgZ+Pm16ux7G2AeO07i3+0qfLYePHkJ6jgj/0/+kvkaIfUfrfh 14P1Hy8Sr+bq9MMHg05Fbmt/stcuW/xW/wDigyP/AAm//wA+Y66768213/UzLuqO6u1tD2OHdrra XNK5H/Fb/wCKDI/8Jv8A/PmOjiv7rlvfiP8A3KD8wdzptrMvJ+sfRMTJOD1W/LstqyGg7tgLPoub 9HZse36X+HRs/ezq/wBXelvtdnZ+C71Mu8NJLWubsD7ne7Z6rh+eofWPrXS/qp9qHTmNs6z1Bzrb Xu9xZvJc19v8ls/oKP8Arj/5YfqdlZ2R9V8+7pj2XdcfeX2G4yXOd6fufP8AwPqel/g/VTaPD7lV A1GPF+9KPtmfF/m0+Djf4zcfI/brMj0n+h6DG+rtOzdus9u/6O5bP10/8QnTv/Qb/wA9OWr1r6z0 dIPTsPq9ddpzayM9rfcGGGNNnpu3b8f1TZ/YVP8Axjsqr+q1LKQBUy6ptYbxtDLAzb/ZRhOROCJj QB9Mukv0VEbvlrXOYdzSWnxBgr0X/Gb/AMj9M/rn/qAvOV7R1odCq6fjZ/Ww11OGA+pjtQ6wthrR V/hX/usU/My4cmGVE0ZaDdbHYvDf4veh9Tf1vG6qaHMwqRYTc8bQ7dW+poq3fznus/NQP8Y5J+s1 ntcAKqwC4EAwOWbvpt/lLtv2p1L6w/VxuX9XbGYuWbdrmPIJY1jnN9PVj2Ne5np2fRXOf4zrGbOl 0XPZZ1Cut5vLNNCKxu/qPsZZ6ajx5JS5gGQANSx8I+aHD6rkkj0vCLsf8Vv/AIoMj/wm/wD8+Y64 5dj/AIrf/FBkf+E3/wDnzHVnmf5mfktjuHN6t1LK6V9cc3PxCBfTk3bC4bh7t9Tvb/Ver1H+MH63 ZFnp44ZdYddjKdxj+q1Y31p/8UfUv/DNn/VFdX/i6cXdG6pT099dfWHOmp1n7u0CoxB9jbPUUeQQ GKM5QEyIxHqSLurb/wBcbsu/6iUXZrTXlWGh17C0sIefpg1n6C876Zi9Qys2qnprXuyyZq9M7XAj 8/1Jb6e39/cvQfr3k5FH1SxsTqltb+p3PZvFegcWbnPsa32+1vt3e36a5n6hdWwel9Ze7Nf6NeTS 6lt54Y4uY9pcfzWexN5cmOCcoi/VIxA+UpO4bfVMv/GL0XGbZnZFrMd3t9UGuyCfzXvbve1YLaev dfddePW6hZjNDrJcXua0n8xhO7+xUvRGdGxbPq3ldIv66zL+12CxuXY5r9jQ6uyGt9f3fzX+m/PW Ueq/V36ndMyMXo+SOodUyRDrmkFoIBaxznsmtrKdzv0LXvs3oY82hEIA5LocMOCPD+9L91RHc6Pn wJBkaEcFej1vfZ/iqLnuLnbHiXGTpkuA5XnC9gr+q97Pqcfq6b2G4tcPWg7fdccn6P0vonan83KI 9qzX6wS/wY/MiPXyfH16L9a//wAnnSv6mJ/55Kp/+NV1D/udT/muWp9esR2F9SsLDc4PdjOx6XOH BNdbq9w/zUzJmxzyYhCV1NIBAL5mx72ODmOLXDggwV6L/jEJP1Y6WSZJfWST/wAU5cL0fplnVupU dPreK35BID3CQIa5/b+qvVPrN9V8jrXScPp9V7Kn4rmlz3AkHaw1abfincxOMcuKzVEk+SIjQvlf Rv8AljB/8M1f9W1dj/jX/pHTf6lv5a1PB/xZZ+Lm4+S7Nqc2i1lhaGukhjg+PwUP8a/9I6b/AFLf y1oe7CfMYuA3Ql+SaIBcij/GF9Y6KK8ep9Qrqa1jB6YOjRtb3XcfUvq3Xup0ZNnWKjVsLPQJqNQc CHb9u76f5q88+pdmHX9ZsF+aWioOdtLvoiwtcKd0/wDC7P7a9Tos6rh5PUcrq2RSOlsh+Lt0cxgn f6rtrf8A0Z71HzYhH0RhEEgS4v0vm+WKo33fFcj+kW/13flQ1K14fa940DnEx8Soq+Fr3v8Aio/p HUv6lX5bFzdnV8/o/wBY83MwLPTtF9zTIBa5psduY9p/N0XSf4qP6R1L+pV+Wxcd1n/ljO/8M2/9 W5VoAHmMwIsER/JJ2D0/Svrh1rrfX+m42ZYxuOL2uNVTdrXEAlpfJc523+stD6yve7/GJ0lhJLWe htHYTY+Vi/4vuj25/WW5jLGsb09zLHtIJLg7e2G/5q7Xqn1UyM760YnW2XsZVi+nuqIJcfTc5+jv o/nKLKcePLQqIGOQ/wAKSRZH1eS/xpf+KDH/APCbP/PmQtb/ABbO9H6v9TyawBa2xxDv6lYeyf7T lk/40v8AxQY//hNn/nzIWp/i8/8AEv1X+vZ/55alP/ckP8H/AKSh8z55ZY+yx1lji97yXPcdSSdX OK9I6L/+TLJ/4nJ/6p681XpXRf8A8mWT/wATk/8AVPU3NfLD/aRRHr5PmqSSSsLX0r66f+ITp3/o N/56cuV6b9eOvdMwqsHFdUKKQQwOYCdSXn3f1nLqvrp/4hOnf+g3/npy8+6Y7GZ1LEdlgHGbdWbw dR6Yc31dP6iqcvGMsR4o8VSkaXHd9I+pX1g+snV86wdSqIwvQL67RSWNL91bWAW/Rd7HWLhvrh/4 p+o/8cfyBesMHVj1cZDL6T0M0e1gjdv/ANIH7fobf+F2LyL6y5VOZ1/PyaHB9VlztjhwQPbuH9ba m8qRLLKQiIjhGkf0fP8ArJls5iSSSurFJJJJKf/Q5FJJJbzCpJJJJSkkkklJ687NqqNFWRbXSea2 vcGmf5AO1ABIMjQjgpJJUEsn2WPje4ujiSSopJJIXa5zDuaS0+IMFJznPO5xLj4kyUySSmTHvYZY 4tPEgwmc5ziS4kk8k6lMkkpsHqPUHY/2Z2VcceI9E2O2QO3p7tirpJJAAbJZPssfG9xdHEkn8qYE gggwRqCEySSGT3veZe4uI7kyopJJKZMtsZOx7mzzBIUSSTJ1J5KSSSlKQtsDNge4M/dkx9yikkpS l6tpZsL3bP3ZMfcopJKSUZF+PYLcex9Ng0D63Frv85sJ8jKycqz1cm199nG+xxe7/OeShJJULtLJ ltrBDHuaDzBIUUkkkMmWWMnY4tnmCR+RRJJMnlJJJSSvJyKmFldr2Md9JrXEA/EBDBIMjlJJJLJ9 lj43uLo4kkon23M9D7N69nof6He7Z/23OxBSSoKUkkkkhSdrnNILSQRwRoUySSl3Pe8y9xcfEmUm ucw7mktPiDBTJJKXc5zjucS4nknUpAlpDmmCNQRyCmSSUktyL7yDdY+0t4L3F0f5yGkkkllXZZW8 PrcWPHDmkgj5hKy221++17rHnlziSfvcopJKUjvzs19IofkWupHFTnuLBH8gnagJJUpSm62142ve 5w8CSQoJJIZMe9hlji08SDCYkuJJMk8kpkklMmWWMnY4tnmCR+RRJJMnlJJJSlIW2huwPcGnloJj XyUUklKRKsnIpBbTa+sO+kGOLQfjtQ0kkqJJMnlJJJJDN1trxte9zh4EkhQSSSUzNtpbsL3FnG2T GnkmY97DLHFp4kGFFJJK7nOcdziSTyTqUTGy8vEs9XFusx7IjfU4sdH9ZhahJJV0UzuvuyLHW32O ttd9J7yXOP8AWc73JnW2ubtc9zmjsSSFFJKlKUnW2vEPe5wHAJJUUkkJsbNzMRxdi32Y7naE1Pcw n47C1DttsusdZa91ljjLnuJLif5TnKKSVDdKlJj3sMscWniQYUUkkLklxJJknklPXZZW8PrcWPHD mkgj5hRSSUystttfvte6x55c4kn73KKSSSlJJJJKUifaMj/Sv/zihpJKSfaMj/Sv/wA4pnXWvEPe 5w8CSVBJKgldrnNO5pII4I0Kn9oyP9K//OKGkkpJ9oyP9K//ADiovssfG9xdHEklRSSpSkR+Tk2V iuy17628Mc4kCPBpQ0klKSSSSQyZZYydji2eYJCiSSZOpPJSSSUyZZYydji2eYJCl9oyP9K//OKG klSWT3veZe4uPEkyk22xgLWvc0HkAkBRSSQpSFtobsD3Bn7smPuUUklKSSSSUydbY5oa57i0cAkk KKSSSkgycgVeiLXio817jt/zPooaSSSVJJJJIUkkkkp//9HkUkklvMKkkkklKSSSSUpJJJJSkkkk lKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUp JJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkk klKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU pJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklP/0uRSSSW8wqSS SSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJ SkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKS SSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJ JSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklK SSSSU//Z ------=_NextPart_01CB1916.D1DD0950 Content-Location: file:///C:/3A6F26AC/file2924.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CB1916.D1DD0950--