หน้าหลัก สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  โปรแกรม RIHIS
โปรแกรม RTCNPLUS ผลงานปี 2561

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  รายงานPCM&NFM ปี 2559

รายงานกิจกรรม PCM ปี 2560
รายงานกิจกรรม PCM ปี 2559
รายงานกิจกรรม PCM & SSF ปี 2557
รายงานกิจกรรมเอดส์ ปี 2558

  PCM พระนครศรีอยุธยา คือ อะไร

 

PCM คือ อะไร


  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)

โครงการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด (กอวจ./PCM)และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่มประชากรหลัก ปีที่ 3 ปี 2560       (ดูสรุปกิจกรรม)

YPFS ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและระบบบริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตร สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่เข้าถึงยาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม สสจ.ปทุมธานีและดูระบบการให้บริการที่เป็นมิตรของโรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จำนวน 25 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่  YPFS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศบ.จอ. โดย พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน PCM เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงแผนการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ผู้เข้าประชุมหัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนัยนา เนตรทิพย์ (ภาคกลางและภาคใต้ )7 สค.55 ที่ รร.รามาดา เดมา กรุงเทพฯ   


  รายงานการประชุมPCM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล STI มีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลเสนา  และโรงพยาบาลอุทัย รับทราบนโยบายจาก สำนักโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศัสมพันธ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมแซนดาเรย์ พัทยา ชลบุรี (ดูรายละเอียด)

   


  การประชุม ศปอจ วันที่ 9 มิย.54 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยาวชนของจังหวัดฯ


  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบฯ เพื่อสนับสนุน NGO งานเอดส์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 55 ที่ สครที่ 1 คุณจารุณี ทองเลื่อน ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ NGO ทำงานเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ภาคเครือข่ายในการป้องกันเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.พระนครศรีอยุธยา+อบจ.และโรงพยาลางพระนครศรีอยุธยาร่วมรณรงค์การป้องกันเอดส์วันเอดส์โลก 1ธันาวคม53 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค


  สปสช.เขต4 การพัฒนาโปรแกรม NAP ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สสจ.นนทบุรี  จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาโปรแกรม NAP           ปี 2556 ที่ สสจ.นนทบุรี โดย สปสช. เขต 4 นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ

 


  สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย EWI

การพัฒนาการดูลรักษาผู้ติดเชื้อHIVด้วยระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านไวรัสEWIที่ห้องประชุมข้อมูลข่าวสารสสจ.พระนครศรีอยุธยา14 มีนาคม2554

 


  สรุปรายงานประชุม PCM ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กพ.57 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สรุปรายงานการประชุม 26 พฤษภาคม 2553


  รายงานPCM 1พค.53-30 มิย.53

 

สรุปประชุมทำแผนที่ยุทธศาสาตร์อำเภอนครหลวง


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  โครงสร้างหน่วยงาน
รายละเอียดโครงสร้าง
 

     


  ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานเอดส์ระดับจังหวัดฯ
วันที่ 8 - 22 ธค.61 สสจ.พระนครศรีอยุธยาการจัดบริการตรวจเลือดในเรือนจำ 4 แห่ง ปี 2561 จำนวน 3418 คน โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวน้างานเอดส์จังหวัดฯพร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานเอดส์ของโรงพยาบาลร่วมมือตรวจเลือดเอชไอวีและ STI
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สสจ.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน SI M&E ครั้งที่ 2 ประชุมคณะทำงานข้อมูลกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก ได้แก่ MSM, FSW,Migrant, PWID,Prisoner นำประเด็นเข้าร่วมประชุม PCM จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวางแผนการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ ในปี 2562 


ทั้งหมด  


  ประชุมสร้างความเป็นเจ้าของและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนเอดส์ในท้องถิ่น

วันที่ 21 กันยายน 2561 ห้องประชุมโรงเรียนวัดประดู่  ประชุมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้น ม.1- 3 จำนวน 100 คน นักเรียนให้ความสนใจ โดยงบประมาณเทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องไทรงาม สสจ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา โดย คุณศศิธร รื่นเวช แจ้งให้ทราบว่าเทศบาลเมืองอโยธยา ได้บรรจุแผนงานเอดส์ไว้ในแผนงาน 4 ปี (2561-2564)ผ่านความเห็นชอบผ่านแล้ว(ดูแผนงานนำเสนอ) 


วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ จัดประชุม จนท.งานเอดส์จาก สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งและท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานติดตามการดำเนินงานเอดส์ MSM
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประชุมเรื่อง โครงการพัฒนาศํกยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพการดูแลรักษาผู้ติเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ในลักษณะโรคเรื้อรัง มุ่งเน้นยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เชิญหน่วยบริการ 4 จังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้การดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามแนวการรักษาระดับชาติ ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557 โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร เรื่อง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแก้ไขปัญหาเอดส์ของท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบและสะท้อนให้เห็นความสำคัญและมุ่งเน้นในการดำเนินงานเอดส์
วันที่ 2 กันยายน 2557 โรงแรมทีเคพาเลชโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขับเคลื่อนการยุติเอดส์ประเทศไทย
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศการดูแลแม่และเด็กจากองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา รางวัลการป้องกันเอดส์อนามัยเจริญพันธ์แม่และเด็ก ปี 2557 และประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กโรงแรมมิราเคิลแกกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ผู้เข้าประชุม 50 คน การให้ความรู้เจ้าของและพนักงานบริการในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
วันที่ 24 25 เมษายน 2557 ห้องทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุม 60 คน ประกอบด้วยเจ้าของร้านยา เรื่องการให้ความรู้ในการใช้ยาป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอเอดส์
วันที่ 20 21 มีนาคม 2557 ห้องทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมประสานแผนงานเอดส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 85 คน
กิจกรรมรณณงค์วันแห่งความรักที่โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียน 200 คน

ทั้งหมด  


  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี นิเทศติดตามข้อมูล RIHIS โรงพยาบาลอุทัย และ NGO ที่ทำงานเอดส์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ลงนิเทศงานเอดส์โรงพยาบาลอุทัยและ NGOที่ทำงานเอดส์ นำโดยนายบุญเรือง สมดี นางนัยนา เนตรทิพย์ งานเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้การต้อนรับ ผลตรวจสอบคุณภาพข้อมูล RIHIS เอกสาร ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความทันต่อเวลา ได้ 90 %


  สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ลงประเมินโครงการ STI โรงพยาบาลเสนา
วันที่  18-19 มิถุนายน 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สอวพ. และสสจ.พระนครศรีอยุธยาโดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ลงประเมินมาตรฐานการดำเนินงานรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเสนาได้รับความสนใจและผ่านมาตรฐานการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับดี


  ศูนย์บริการที่เป็นมิตร ตั้งแต่ปี 2557-2560 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเชิงรุกและระบบส่งต่อรักษา MSM

ศูนย์บริการที่เป็นมิตรให้ความรู้เยาวชนโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560 ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จำนวน 500 คน วันที่ 21 06 2560 และเยาวชน ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 30 คนศูนย์บริการที่เป็นมิตรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเชิงรุกและระบบส่งต่อรักษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  โดยบูรณางานเอดส์งานเชิงรุกและงานส่งต่อการให้บริการร่วมกัน จัดที่เกาะสีชัง ชลบุรี วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2557


  ศูนย์บริการที่เป็นมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557

ศูนย์บริการที่เป็นมิตร YPFS วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ  ให้ความรู้เยาวชนในสถานศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีพอำเภอเสนา มีเยาวชนให้ความสนใจจำนวน 500 คน

 


  แนวทางผลักดันนโยบายเอดส์สู่ อปท มีความเป็นเจ้าของป้องกันเอดส์ และ STI เยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ และคุณชวัส จิรโรจน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เยาวชนอายุ 12 - 24 ปี ที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล  พระนครศรีอยุธยา

 


  การประชุมประสานแผนงานเอดส์ในองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น วันที่ 20 มีนาคม 57 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนากลไกการประสานงานเอดส์ระดับจังหวัดฯ โดยนายสุเทพ บุญสูตร หัวหน้างานควบคุมโรค และคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ร่วมเป็นประธานประชุม 27 กุมภาพันธ์ 56 ห้องทัศนีย์ 1 สสจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้าประชุม 60 คน ประกอบด้วยท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าสสอ.ทุกสสอ. ตัวแทน อปท. ทุกอำเภอ


  การประชุม PCM ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 57 ณ โรงแรมมารวยการ็เด้น กทม

การประชุม PCM ครั้งที่ 1 21 มีนาคม 2555 โดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ผู้เข้าประชุมจำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่ง 16 รพ. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเอดส์เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการทำงานเอดส์ (Thai Getting toZero) คือการลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดอัตราการเสียชีวิตและลดการเลือกปฏิบัติและตีตรา

  

  


  วันวาเลนไทม์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ตลาดเจ้าพรหมและท่ารถประจำทาง

วันวาเลนไทน์ กับเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ1กุมภาพันธ์ 2557 อบต.หันสังข์ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมให้ความรู้ อสม.รู้ทันเอดส์ จำนวน 150 คน


  การสัมมนาเจ้าของสถานบริการและพนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 พฤษภาคม57

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การสัมมนาเจ้าและพนักงานของสถานบริการ ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ให้ความรู้ทักษะการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์เอดส์จำนวน 100 คนโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์  หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ให้ความสนใจ 

 


  สวัสดีปีใหม่ 2557

 

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครอง ชาวสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โชคดี มีความสุขตลอดกาลนาน


  1 ธันวาคม 2556 วันเอดส์โลก

    1 ธ.ค2555 วันเอดส์โลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คมีเยาวชน อายุ 12-24 ปี ให้ความสนใจจำนวนมาก  โดย คุณสุเทพ  บุญสูตร หัวหน้างานควบคุมโรค และคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคุณวราภรณ์ จันทรรัตน์ งานศูนย์ประสานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์เยาวชนวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเยาวชน และประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก เพราะมีรูปแบบการณรงรค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และกิจกรรมตอบคำถามโรคเอดส์ แจกของที่ระลึกกระเป๋าสตางค์ และอื่นๆ น่ารักสำหรับวัยรุ่นมากมาย

   


  การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหาเอดส์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองให้สามารถดำเนินการป้องกันเอดส์ในพื้นที่

     

 ประชุมพัฒนาบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 29 พฤษภาคม 55 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส พระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาคณะทำงานเอดส์ ผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายแลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ


  การประชุม PCM ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้องข้อมูลข่าวสาร สสจ.พระนครศรีอยุธยา

การประชุม PCM ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 255 ห้องข้อมูลข่าวสาร สสจ.พระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ผู้เข้าประชุม 33 คน เพื่อการป้องกันเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มเป้าหมายที่สามารถทำให้เกิดผลต่อการติดเชื้อรายใหม่อย่างยั่งยืน

  

 


  Welcome Message
welcome.jpgขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ PBN-WEB

ระบบนี้เป็น  Webbase  สำเร็จรูปที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับหน่วยงานสาธารณสุข
และหน่วยงานทั่วไป  โดยผู้ใช้สามารถปรับปรุง     และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง   โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพราะระบบจะมีเครื่องมือสำเร็จรูปให้      ซึ่ง
สามารถปรับปรุงได้ตามอัธยาศัยทุกที่ทุกเวลา และผู้ใช้ยังสามารถติดต่อสื่อสารกัน
ในระบบได้อีกด้วย

  โครงการพัฒนากลไกการประสานงานเอดส์ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (PCM : SSF) วันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเกิดผลกระทบต่อการติดเชื้อรายใหม่  อย่างยั้งยืนจากการระดมทรัพยากรในท้องถิ่น

  


  การประชุมประสานเป้าหมายดำเนินงานเอดส์ โดยสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งและตัวแทน รพ.สต.ทุกอำเภอ 16 แห่ง

การประชุมประสานเป้าหมายการดำเนินงานเอดส์ วันที่ 21-22 มิย.55 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานเอดส์ของสาธารณศุขอำเภอทุกอำเภอ และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 35 คน

        


  การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการHIVQUAL5.5

การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ HIVQUAL-T 5.5 วันที่19 มกราคม 55 ห้องข้อมูลข่าวสาร สสจ.พระนครศรีอยุธยา โดย คุณสุเทพ บุญสูตร หัวหน้างานควบคุมโรคและคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่งานเอดส์ทุกโรงพยาบาลทุกแห่ง


 


  การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 1 พค.55 ห้องประชุม สครที่ 1 กรุงเทพฯ

การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV /เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555นำโดย คุณสุเทพ บุญสูตร หัวหน้างานควบคุมโรค และคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้าประชุม 20 คน 

 

 

 

 

 

 


  1 ธันวาคม 2554 "วันเอดส์โลก"

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเอดส์จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ครายละเอียด

 


  สครที่ 1ร่วมกับสสจ.พระนครศรีอยุธยาจัดประชุมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และ คุณนัยนา เนตรทิพย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปงานเอดส์ 3 ปี และการพัฒนาศักยภาพการปรับปรุงระบบบริการยาต้านไวรัส NPHA EXTENSION ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ 7-8 กันยายน 2554 ที่โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่แพทย์, เภสัชกร, เจ้าหน้าที่งานเอดส์ 3 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา , นนทบุรี, ปทุมธานี


  การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด อปท.

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดและ อปท.จำนวน 50 คน วันที่ 24 พฤษภาคม 2554ที่โรงแรงกรุงศรีริเวอร์เรื่อง  การจัดบริการเชิงรุกเพื่อการเข้าถึงกกล่มเสี่ยงสูงที่เข้าถึงยาก โดยพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้บริการที่เป็นมิตรกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สรุปการประชุม

 

 


  จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์เอดส์ระดับอำเภอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศสาตร์ระดับอำเภอนครหลวง  14-16 มิถุนายน 2553 ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จำนวน 100 คน


  การติดตามประเมินผลงานเอดส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2554

ศูนย์ประสานงานเอดส์ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การติดตามและการประเมินผลสนับสนุนให้เกิดการส่งต่อการจัดบริการที่เป็นมิตรเครือข่ายที่เป็นมิตรเยาวชนในจังหวัดฯ วันที่ 31พฤษภาคม 2554 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน100 คน

  หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
คุณนัยนา  เนตรทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

  ดาวน์โหลด
ทั้งหมด

  รายงาน PCM-AIDS &TB-NFM ประจำปี 2557-2560

สรุปรายงานประจำปี 2557 

 

สรุปรายงาน PCM ประจำปี 2558

สรุปรายงาน PCM ประจำปี 2559

สรุปรายงาน PCM ประจำปี 2560

สรุปรายงาน HTC ประจำปี 60

สรุปรายงาน PCM ประจำปี 2561

 

 


  จำนวนผู้ป่วยเอดส์รับยาต้านไวรัส

 สิทธิ์ผู้ป่วยรับยาต้านไวรัส

 จำนวน

 1 . ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 2,169

 2. ประกันสังคม            
 3 . ข้าราชการ

1,054

  76

4.  นอกสิทธิ์ประกันสุขภาพ (NAPHA EXTENSION)

   34

 รวม  3,333
   ผู้ใหญ่     จำนวน     3,318  คน
    เด็ก        จำนวน        15  คน
                                           

  โครงการ RRTTR รอบ Non Costed Extension ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา
สรุปกิจกรรมโครงการ RRTTR รอบ NonCosted Extension ปี 2560
รายงานกิจกรรมไตรมาสที่ 11 (1 กค-30 กย.2560)

  สถานการณ์ผู้รับยาต้านรายโรงพยาบาล

สิทธิประกันสุขภาพผู้ป่วยในโครงการฯกินยาสะสม

 

ผู้ใหญ่                            3,318 คนเด็ก                                15  คน    สปสช.                               2,169

 

ประกันสังคม 1,054
ข้าราชการ 76
อื่น ๆ  
นอกสิทธิประกันสุขภาพ  
คนไทยไม่มีสิทธิหรือรอการพิสูจน์สิทธิ    1
คนต่างด้าวที่มีหลักฐานการเข้าเมือง 18
คนต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานการเข้าเมือง 15
สิทธิ์ประกันสุขภาพที่รอกินยา CD4สูง 62
ผู้ลี้ภัยสงคราม  

 
รวมทั้งหมด 3,395 

ดูสถานการณ์เอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ประชุมวิชาการนำเสนอ Case Conferrence ด้านการดูแลรักษาโรคเอดส์วัณโรคปี 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการนำเสนอ วันที่ 20 กันยายน 2555 ที่โรงแรมโกเด้น ดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาล 16 แห่ง นำเสนอโดย นายแพทย์บุญธร ตันวรเศรษฐี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้จัด สปสช. เขต 4 สระบุรี   ดูภาพกิจกรรม

 


  การนิเทศงานเอดส์&วัณโรค&STI ปี ๒๕๕๖
 วันที่  8 กรกฏาคม ๒๕๕๖ ที่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมนิเทศงานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ต้อนรับคณะผู้นิเทศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ กรุงเทพ มีแพทย์หญิงนันทพร เมฆสวัสดิชัย นำทีมดูสถานการณ์โรคและมาตรฐานการให้การรักษาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ตัวชี้วัด FSW และ MSM จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงแรมปรินซ์พาเลช กทม. คุณนัยนา   เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ร่วมประชุมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน HIV & STI และบริการดูแลสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ FSW จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำร่อง และอีก 21 จังหวัด ปี 2557- 2559 สุ๋เป้าหมายที่เป็นศูนย์ในการลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดการเสียชีวิต และลดการตีตราการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวกับ เอชไอวี ตามแผนเอดส์ชาติ

 


  การนิเทศ HA Aids ของโรงพยาบาลเสนาการดูแลเด็กและแม่ติดเชื้อ

การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2555 นำโดยคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ และแพทย์หญิงสุทิน  ครองอภิรดี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  แพทย์หญิงชมาพร คลังรัตน์ เภสัชกรจงรัก จิตธนามงคลชัย และคุณพรรณทิพย์ เขาแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมโรงพยาบาลเสนาให้การต้อนรับ

 ดูภาพกิจกรรม

 


  ประชุมจัดทำแผนงานควบคุมโรคปี 55

ประชุมจัดทำแผนงานควบคุมโรค ปี 2555 วันที่ 6 มกราคม 55ที่ห้องข้อมูลข่าวสาร สสจ.พระนครศรีอยุธยา โดย คุณสุเทพ             บุญสูตร หัวหน้างานควบคุมโรค และคณะทำงานควบคุมโรค 17 คน   


  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ม.ราชภัฎฯศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์

(ดูรายละเอียด)


  มูลสุขใจกับเยาวชนอยุธยาป้องกันเอดส์

สสจ.พระนครศรีอยุธยาร่วมกับมูลนิธิสุขใจ เยาวชนอยุธยาป้องกันเอดส์ มิย.56

(ดูรายละเอียด)


  สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA) กับพนักงานบริการ

SDAเอดส์ กลุ่มที่เข้าถึงยาก

  

(ดูกิจกรรม)


Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0