หน้าหลัก สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  โปรแกรม RIHIS
โปรแกรม RTCNPLUS ผลงานปี 2561

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  รายงานPCM&NFM ปี 2559

รายงานกิจกรรม PCM ปี 2560
รายงานกิจกรรม PCM ปี 2559
รายงานกิจกรรม PCM & SSF ปี 2557
รายงานกิจกรรมเอดส์ ปี 2558

  PCM พระนครศรีอยุธยา คือ อะไร

 

PCM คือ อะไร


  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)

โครงการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด (กอวจ./PCM)และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่มประชากรหลัก ปีที่ 3 ปี 2560       (ดูสรุปกิจกรรม)

YPFS ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและระบบบริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตร สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่เข้าถึงยาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม สสจ.ปทุมธานีและดูระบบการให้บริการที่เป็นมิตรของโรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จำนวน 25 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่  YPFS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศบ.จอ. โดย พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน PCM เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงแผนการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ผู้เข้าประชุมหัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนัยนา เนตรทิพย์ (ภาคกลางและภาคใต้ )7 สค.55 ที่ รร.รามาดา เดมา กรุงเทพฯ   


  รายงานการประชุมPCM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล STI มีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลเสนา  และโรงพยาบาลอุทัย รับทราบนโยบายจาก สำนักโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศัสมพันธ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมแซนดาเรย์ พัทยา ชลบุรี (ดูรายละเอียด)

   


  การประชุม ศปอจ วันที่ 9 มิย.54 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยาวชนของจังหวัดฯ


  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบฯ เพื่อสนับสนุน NGO งานเอดส์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 55 ที่ สครที่ 1 คุณจารุณี ทองเลื่อน ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ NGO ทำงานเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ภาคเครือข่ายในการป้องกันเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.พระนครศรีอยุธยา+อบจ.และโรงพยาลางพระนครศรีอยุธยาร่วมรณรงค์การป้องกันเอดส์วันเอดส์โลก 1ธันาวคม53 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค


  สปสช.เขต4 การพัฒนาโปรแกรม NAP ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สสจ.นนทบุรี  จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาโปรแกรม NAP           ปี 2556 ที่ สสจ.นนทบุรี โดย สปสช. เขต 4 นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ

 


  สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย EWI

การพัฒนาการดูลรักษาผู้ติดเชื้อHIVด้วยระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านไวรัสEWIที่ห้องประชุมข้อมูลข่าวสารสสจ.พระนครศรีอยุธยา14 มีนาคม2554

 


  สรุปรายงานประชุม PCM ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กพ.57 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สรุปรายงานการประชุม 26 พฤษภาคม 2553


  รายงานPCM 1พค.53-30 มิย.53

 

สรุปประชุมทำแผนที่ยุทธศาสาตร์อำเภอนครหลวง


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

รูปภาพกิจกรรม
 
วันที่ 8 - 22 ธค.61 สสจ.พระนครศรีอยุธยาการจัดบริการตรวจเลือดในเรือนจำ 4 แห่ง ปี 2561 จำนวน 3418 คน โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวน้างานเอดส์จังหวัดฯพร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานเอดส์ของโรงพยาบาลร่วมมือตรวจเลือดเอชไอวีและ STI
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สสจ.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน SI M&E ครั้งที่ 2 ประชุมคณะทำงานข้อมูลกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก ได้แก่ MSM, FSW,Migrant, PWID,Prisoner นำประเด็นเข้าร่วมประชุม PCM จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวางแผนการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ ในปี 2562 


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ห้องไทรงาม สสจ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ประชุมคณะทำงาน PCM เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยภาครัฐและประชาสังคม เพื่อลดปัญหาเอดส์และ STI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ประชุม ครั้งที่ 1 คณะทำงานข้อมูลจังหวัด SI M&E เพื่อกำหนดแผนงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันทำงานให้สำเร็จ
 


วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะทำงาน PCM ครั้งที่ 1 โดยคุณทรงวุฒิ  กระจ่างเย่า หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อและคุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ประธานการประชุม ประสานความร่วมมือระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานเอดส์ และประชาสังคมในพื้นที่เพื่อการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแผนงานเอดส์ ปี 2561
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ที่ห้องทัศนีย์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา โดย นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร ประธานเปิดประชุม และคุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ประชุมพัฒนาศักยภาพบริการ Pre EP RTCM-RRTTR เจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่ง และแกนนำกลุ่มประชากรฯเข้าถึงยากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้การเข้าถึง Pre EP บริการกลุ่ม MSM/TG และ PWID
วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมพัฒนาระบบข้อมูลเอดส์ สู่ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นพ.ณรงค์ ถวิลวิศาล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่งานเอดส์ เจ้าหน้าที่ห้องแลป เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทัศนีย์1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การอบรมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการดูแลรักษาเอชไอวี เพื่อติดตามการดำเนินงาน สู่เป้าหมายผู้ติดเชื้อทราบสถานการณ์ การติดเชื้อผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาสามารถกดปริมาณไวรัสในร่างกายได้ 90-90-90 ต่อการยุติปัญหาเอส์ประเทศไทย มีผู้รับผิดชอบงานเอดส์ (HIV-CO) ของโรงพยาบาลจำนวน 30 คนเข้าร่วมประชุม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เนื่องในวันแห่งความรัก โดยมีแนวคิด "SEX รอบคอบตอบ OK : เรื่องเท่ๆ กับรักของเรา" เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเอง และคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพสัมพันธ์และเอชไอวี ตลอดจนส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่ และสังคม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมแกนนนำเยาวชนชายที่มีความเสี่ยงสูง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มี 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ,วิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา,วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการอยุธยา จำนวน 30 คน เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นธรรมชาติแบบเพื่อนช่วยเพื่อนทุกคนให้ความสนใจอย่างมาก โดยงบกองทุนโลกของสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย

14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันแห่งความรัก ณ คุ้มขุนแผน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ   

โครงการขับเคลื่อนกลไกกาประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด (กอวจ./PCM) และระบบข้อมูลยุทธศาตร์ การติดตามประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่มประชากรหลัก ปี 2560
ประชุม PCM ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ห้องไทรงาม สสจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายงานเอดส์
 
โครงการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานเอดส์ (กอวจ./PCM)และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME)ในกลุ่มประชากรหลัก ปี 2560 ประชุม PCMครั้งที่ 2 วันที่19 กันยายน 2560จำนวน30 คน
ประชุมเชิงปฏฺิบัติการจัดระบบข้อมูล PCM รหัส 102 RIHIS-RRTTR วันที่ 7 มิถุนายน 2559 จำนวน 30 คน มีการรายงานผลการดำเนินงาน RIHIS (ตค.58- มีค.59) กับเป้าหมาย ปี 2559 (รูปภาพกิจกรรม)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา PCM รหัส 91 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ห้องทัศนีย์ 2 จำนวน 30 คน แก่เจ้าหน้าที่งานเอดส์และ STI ของโรงพยาบาล 16 แห่ง (รูปภาพกิจกรรม)
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ประชุม PCM โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR หน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 30 คน ที่ห้องทัศนีย์ 1 สสจ.พระนครศรีอยุธยา สรุปแผนงานเอดส์ ปี 2559

กิจกรรมงานเอดส์ MSM ปี 2558
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะทำงาน SI&ME ข้อมูล RIHIS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ร่วมประชุม 3 โรงพยาบาลนำร่องในการจัดการข้อมูล RIHIS โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ,โรงพยาบาลเสนา,โรงพยาบาลบางปะอิน

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมทัศนีย์ 1 การประชุมเผยแพร่ข้อมูลระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่งานเอดส์และ STIโรง
พยาบาลสรุปผลการเก็บข้อมูล RIHIS ส่งส่วนกลาง เป็นไปตามแผนงานเอดส์


วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่สรุปผลการดำเนินงานโครงการรับยาต้านไวรัสจากแม่สู่ลูก (โปรแกรม Phim) และพัฒนาให้แนวความรู้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสใหม่ ปี 2557 ที่โรงพยาบาลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 การเฝ้าระวังการติดเชื้อและพฤติกรรมสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในเยาวชนในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 มีการเจาะเลือดตรวจจำนวน 34 คน และได้รับความรู้เรื่องโรคเอดส์ จำนวน 1,000 คน ดูภาพกิจกรรม  
ทั้งหมด : 37 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0