หน้าหลัก สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  โปรแกรม RIHIS
โปรแกรม RTCNPLUS ผลงานปี 2561

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  รายงานPCM&NFM ปี 2559

รายงานกิจกรรม PCM ปี 2560
รายงานกิจกรรม PCM ปี 2559
รายงานกิจกรรม PCM & SSF ปี 2557
รายงานกิจกรรมเอดส์ ปี 2558

  PCM พระนครศรีอยุธยา คือ อะไร

 

PCM คือ อะไร


  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)

โครงการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด (กอวจ./PCM)และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่มประชากรหลัก ปีที่ 3 ปี 2560       (ดูสรุปกิจกรรม)

YPFS ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและระบบบริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตร สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่เข้าถึงยาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม สสจ.ปทุมธานีและดูระบบการให้บริการที่เป็นมิตรของโรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จำนวน 25 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่  YPFS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศบ.จอ. โดย พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน PCM เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงแผนการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ผู้เข้าประชุมหัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนัยนา เนตรทิพย์ (ภาคกลางและภาคใต้ )7 สค.55 ที่ รร.รามาดา เดมา กรุงเทพฯ   


  รายงานการประชุมPCM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล STI มีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลเสนา  และโรงพยาบาลอุทัย รับทราบนโยบายจาก สำนักโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศัสมพันธ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมแซนดาเรย์ พัทยา ชลบุรี (ดูรายละเอียด)

   


  การประชุม ศปอจ วันที่ 9 มิย.54 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยาวชนของจังหวัดฯ


  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบฯ เพื่อสนับสนุน NGO งานเอดส์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 55 ที่ สครที่ 1 คุณจารุณี ทองเลื่อน ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ NGO ทำงานเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ภาคเครือข่ายในการป้องกันเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.พระนครศรีอยุธยา+อบจ.และโรงพยาลางพระนครศรีอยุธยาร่วมรณรงค์การป้องกันเอดส์วันเอดส์โลก 1ธันาวคม53 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค


  สปสช.เขต4 การพัฒนาโปรแกรม NAP ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สสจ.นนทบุรี  จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาโปรแกรม NAP           ปี 2556 ที่ สสจ.นนทบุรี โดย สปสช. เขต 4 นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ

 


  สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย EWI

การพัฒนาการดูลรักษาผู้ติดเชื้อHIVด้วยระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านไวรัสEWIที่ห้องประชุมข้อมูลข่าวสารสสจ.พระนครศรีอยุธยา14 มีนาคม2554

 


  สรุปรายงานประชุม PCM ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กพ.57 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สรุปรายงานการประชุม 26 พฤษภาคม 2553


  รายงานPCM 1พค.53-30 มิย.53

 

สรุปประชุมทำแผนที่ยุทธศาสาตร์อำเภอนครหลวง


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
21สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดอบรมทีมวิทยากรระดับเขต ด้านการติดตามการดำเนินงานดูและรักษาผู้ติดตามการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงแรมทองธารา วิเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลระบบ16 พ.ย.55 11:26
22วันที่ 19 กันยายน 2555 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี คุณสุเทพ บุญสูตร แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณนัยนา เนตรทิพย์ ร่วมประชุมลงนามข้อตกลงความร่วมมือวิชาการและดำเนินงานบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 12:15
23วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2555 โรงแรมโฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก สครที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการปรับปรุงการดูลรักษา HIV /Aids ผู้ใหญ่และเด็ก เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน และผู้ป่วยนอกสิทธิระบบประกันสุขภาพและกลุ่มที่เข้าถึงยากผู้ร่วมประชุม คุณนัยนา เนตรทิพย์ นำทีมจนท.งานเอดส์โรงพยาบลทุกแห่ง และร่วมกับ นนทบุรี ปทุมธานี ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 12:11
24วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมโฮมแอนด์ฮิลล์รีสอร์ท จ.นครนายก คุณนัยนา เนตรทิพย์ PCM : SSF ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม จนท.งานเอดส์ระดับจังหวัดและ แกนนำ อปท.ในพื้นที่ 3 อปท.เพื่อสรุปแผนและวางแผนงานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2555 - 2556 ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:53
25วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี คุณนัยนา เนตรทิพย์ นำทีม จนท.งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งของพระนครศรีอยุธยา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ จนท.โปรแกรม NAPปี 2556 ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:48
26วันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 โรงแรมรีเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมกับสำนักระบาดในการพัฒนามาตรฐานและวิจัยทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ฯเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการพยากรณ์การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยนำไปใช้ในการคาดประมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่ระดับจังหวัดฯและประเทศต่อไป ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:44
27วันที่ 8 สิงหาคม 2555 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ คุณชวัส จิรโรจน์ ร่วมประชุมสรุปผลการบริหารจัดการถุงยางอนามัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2555 ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:40
28วันที่ 7 สิงหาคม 2555 โรงแรมรามาดาเดมา กรุงเทพฯ คุณนัยนา เนตรทิพย์ ร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการประสานงานระดับจังหวัดฯ PCM : SSF การแก้ไขปัญหาเอดส์สู่การกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและยั่งยืน ACHIEVED ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:37
29วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ที่ ห้องประชุม สครที่ 1 กรุงเทพฯ คุณจารุณี ทองเลื่อน ประชุมพิจารณาโครงการการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน NGO การทำงานด้านเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:32
30วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร คุณนัยนา เนตรทิพย์ และแกนนำโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภาชี เสนา บ้านแพรกประชุมการใช้โปรแกรม OSCC ศูนย์พึ่งได้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:29
31วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2555 ที่โรงแรมอมารี เอเทียม กรุงเทพฯ คุณนัยนา เนตรทิพย์ และคุณพรรณทิพย์ เขาแก้ว เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมการให้คำปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:26
322 - 3 กรกฎาคม 2555 ที่โรงแรมวังยาว รีเวอร์ไซด์รีสอร์ท อ. เมือง นครนายก สครที่ ร่วมกับ สปสช. สระบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการการรักษาผู้ติด HIV และเอดส์ เด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่โรงพยาบลทุกแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม นำโดย คุณสุเทพ บุญสูตร และคุณนัยนา เนตรทิพย์ นำทีม ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:22
33วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ คุณสุเทพ บุญสูตร และคุณนัยนา เนตรทิพย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านปรึกษาการดูลแผ้ติดเชื้อเอชไอวี และลดการเลือกปฏิบัติและลดการตีตรา สู่เป้าหมาย Thai Getting to Zero ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:16
34วันที่ 24 พฤษภาคม 55 ที่โรงแรมเพชรพิมานบูติค รีสอร์ท นนทบุรี อบรมแนวทางการเฝ้าระวังฯและกำหนดขนาดตัวอย่างจังหวัดฯ ในการเก็บข้อมูลภาคสนามในกลุ่มพนักบริการ ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:11
35วันที่ 21 22 พฤษภาคม 55 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี การประชุมแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการสุขภาพหลายด้าน การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี การให้บริการช่วงอุทกภัย ปี 2554 ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 11:07
3615-16 มีนาคม 2555 การสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้แนวคิด MPVCT และ TL นวตกรรม...สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ โรงแรมตะวันา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 10:25
3712-13 มีนาคม 255 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ 2 โรงแรมทรายสวรรค์บีช พัทยา สัตหีบ ชลบุรี โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.55 10:19
38วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำระบบส่งต่อสำหรับเด็ก ที่ สคร ที่ 1 กรุงเทพฯ ผู้ดูแลระบบ18 ก.ค.55 12:53
39วันที่ 26-27 มีนาคม 2555 ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการที่เป็นมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคูณนัยนา เนตรทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ประธานการประชุมจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน เจ้าหน้าที่ศุนย์บริการที่เป็นมิตรของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รับฟังนโยบาย โครงการ YPFS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 16:24
40วันที่ 21 มีนาคม 2555 ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา PCM :SSF โดย คุณสุเทพ บุญสูตร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ และ ภาคเครือข่าย NGO เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 25 คน ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 16:18
ทั้งหมด : 80 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 [2] 3 4 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0