หน้าหลัก สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  โปรแกรม RIHIS
โปรแกรม RTCNPLUS ผลงานปี 2561

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  รายงานPCM&NFM ปี 2559

รายงานกิจกรรม PCM ปี 2560
รายงานกิจกรรม PCM ปี 2559
รายงานกิจกรรม PCM & SSF ปี 2557
รายงานกิจกรรมเอดส์ ปี 2558

  PCM พระนครศรีอยุธยา คือ อะไร

 

PCM คือ อะไร


  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)

โครงการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด (กอวจ./PCM)และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่มประชากรหลัก ปีที่ 3 ปี 2560       (ดูสรุปกิจกรรม)

YPFS ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและระบบบริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตร สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่เข้าถึงยาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม สสจ.ปทุมธานีและดูระบบการให้บริการที่เป็นมิตรของโรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จำนวน 25 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่  YPFS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศบ.จอ. โดย พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน PCM เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงแผนการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ผู้เข้าประชุมหัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนัยนา เนตรทิพย์ (ภาคกลางและภาคใต้ )7 สค.55 ที่ รร.รามาดา เดมา กรุงเทพฯ   


  รายงานการประชุมPCM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล STI มีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลเสนา  และโรงพยาบาลอุทัย รับทราบนโยบายจาก สำนักโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศัสมพันธ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมแซนดาเรย์ พัทยา ชลบุรี (ดูรายละเอียด)

   


  การประชุม ศปอจ วันที่ 9 มิย.54 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยาวชนของจังหวัดฯ


  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบฯ เพื่อสนับสนุน NGO งานเอดส์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 55 ที่ สครที่ 1 คุณจารุณี ทองเลื่อน ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ NGO ทำงานเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ภาคเครือข่ายในการป้องกันเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.พระนครศรีอยุธยา+อบจ.และโรงพยาลางพระนครศรีอยุธยาร่วมรณรงค์การป้องกันเอดส์วันเอดส์โลก 1ธันาวคม53 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค


  สปสช.เขต4 การพัฒนาโปรแกรม NAP ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สสจ.นนทบุรี  จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาโปรแกรม NAP           ปี 2556 ที่ สสจ.นนทบุรี โดย สปสช. เขต 4 นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ

 


  สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย EWI

การพัฒนาการดูลรักษาผู้ติดเชื้อHIVด้วยระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านไวรัสEWIที่ห้องประชุมข้อมูลข่าวสารสสจ.พระนครศรีอยุธยา14 มีนาคม2554

 


  สรุปรายงานประชุม PCM ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กพ.57 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สรุปรายงานการประชุม 26 พฤษภาคม 2553


  รายงานPCM 1พค.53-30 มิย.53

 

สรุปประชุมทำแผนที่ยุทธศาสาตร์อำเภอนครหลวง


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
41วันที่ 19- 20 มีนาคม 2555 ประชุมวิชาการ วัณโรคและเอดส์จัดโดย สำนักงานหลักประกันนสุขภาพแห่งชาติ เขตที่ 4 สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 จังหวัดเข้าร่วมประชุม ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 16:14
42วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการที่เป็นมิตรเยาวชน กลุ่มที่เข้าถึงยาก โดยมีคุณนัยนา เนตรทิพย์ และ คณะทำงานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 16:12
43วันที่ 14- 16 มีนาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและมาตรฐานการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ เพื่อวางนโยบายการเฝ้าระวังการติดเชื้อฯ ปี 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสามารถ ตุรงค์เรืองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่โรงแรมทรายสวรรค์บีช พัทยา รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 16:03
44วันที่ 15-16 มีนาคม 2555 ประชุมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและกลุ่มที่เข้าถึงยาก MPVCT ที่โรงแรมตะวันนา รามาดา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี คุณจารุณี ทองเลื่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 15:58
45วันที่ 13 มีนาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริการข้อมูลรายงานติดตามประเมินผล YPFSกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยคุณนัยนา เนตรทิพย์ และ นส.สายทิพย์ วัชระศิลป์ เข้าประชุมที่โรงแรมพักพิงอิงทาง นนทบุรี ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 15:51
46วันที่ 12 มีนาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ที่โรงแรมทรายสวรรค์บีช พัทยา รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 15:45
47วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 รพศ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.ท่าเรือ, รพ.ผักไห่ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการรูปแบบที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มหญิงบริการ ที่โรงแรมปาล์มมาลี บีชรีสอร์ท อำเภอแกลง จ.ระยอง ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 15:39
48วันที่ 24-25 มกราคม 2555 การจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มหญิงบริการ ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุรี โดยมีคุณนัยนา เนตรทิพย์ และนส.สายทิพย์ วัชระศิลป์ เข้าร่วมประชุม ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 15:35
49วันที่ 11-13 มกราคม 2555 ประชุมโครงการปรับปรุงโครงการเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณจารุณี ทองเลื่อน และคุณรัศม์พรน์ บัวพิมพ์เข้าประชุม ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 15:28
50วันที่ 9 ธันวาคม 2554 การประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้ดูแลระบบ24 เม.ย.55 15:08
51วันที่ 19-21 กันยายน 2554 การประชุมเป้าหมาย PCM ของ ศปอจ.จังหวัด ใน 43 จังหวัดที่ ทีเคพาเลช นนทบุรี ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 12:16
52วันที่ 13-16 กันยายน 2554 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมเจ้าหน้าที่งานเอดส์สู่ HA คุณภาพงานเอดส์เพื่อการพัฒนางานเอดส์สู่เป้าหมาย Get to Zero คือ ลดการติดเชื้อรายใหม่, ลดการแพร่เชื้อ HIV และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 12:14
53วันที่ 7-8 กันยายน 2554 ที่โรงแรมเคยูโฮม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปงานเอดส์ ปี 2554 และ นโยบายงานเอดส์ อีก 3 ปี ข้างหน้า จัดโดย สครที่ 1 กรุงเทพฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่งานเอดส์ 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา , นนทบุรี , ปทุมธานี ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 12:10
54วันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ประชุมการจัดทำรายงานเอดส์ด้วยโปรแกรม NAPDAR ซึ่งนำข้อมูลจาก NAP ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 12:01
55วันที่ 24-26 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมรอแยลออคิดบูติค นนทบุรี ประชุมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานงานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:59
56วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 คุณนัยนา เนตรทิพย์และทีมงานเอดส์อบรมพัฒนาการใช้โปรแกรมข้อมูลเอดส์ระดับจังหวัดฯ ผู้เข้าประชุม 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ,เลย,ระยอง ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:57
57วันที่ 19-26 กรกฏาคม 2554 สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สครที่ 1 กรุงเทพฯ ออกสรุปและนิเทศติดตามงานเอดส์ในฑัณทสถาน จำนวน 3 แห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2554 ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:52
58ศปอจ.พระนครศรีอยุธยา (PCM) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในการป้องกันเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่าย โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง เป็นประธานในการประชุม ประกอบด้วย ศปอจ. และ ภาคเครือข่ายงานเอดส์จังหวัดฯ เข้าร่วมประสรุปงาเอดส์ และร่วมรับทราบทศทางนโยบายเอดส์ในอีก 3 ปี พศ.2555-2557 ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:44
59วันที่ 2-3 มิถุนายน 2554 โรงแรมฟูรามา จอมเทียนพัทยา ชลบุรี มหกรรมวิชาการด้านเอดส์และวัณโรค จัดโดย สปสช เขต 1 (สระบุรี) ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:37
60วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 มีการติดตามประเมินผลงานเอดส์ ใน อปท. อำเภอนครหลวง และ อปท. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานเอดส์ใน อปท. อำเภอนครหลวง และอำเภอ เสนา และ อปท.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สนใจ โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม และ คุณสุเทพ บุญสูตร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:32
ทั้งหมด : 80 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 [3] 4 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0