หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  Core Value MOPH
ความก้าวหน้า โปรแกรม Happinometer v4
ความก้าวหน้าการจัดทา เครื่องมือวัดความสุข (Happinometer)
ตัวชี้วัดที่ 25 ระดับความสำเร็จของการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความพึงพอใจในงานของบุคลากร และความผูกพันต่อองค์กร (แก้ไขล่าสุด 6 ม.ค. 59)
ทั้งหมด

  แบบทำบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
อินทรธนูข้าราชการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการลูกจ้างประจำใหม่จากศาลากลาง
บัญชีตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เครื่องหมายตำแหน่งบนอินท
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำพ.ศ.2527
ทั้งหมด

  กฎ ก.พ.การดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการ
คู้มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ
ขั้นตอนการทดลอง
ทั้งหมด

  การลาศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรม
แนวทางการขอขยายเวลา การลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ
เอกสารประกอบการลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ(ใหม่) 10 ก.พ. 58
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมภายในประเทศ
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ(ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
แบบฟอร์มใบลาออกลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายดือน/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
แนวทางการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลังผู้ช่วยพยาบาล
ใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
หลักเกณฑ์การขอประเมินผลงานวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชี้ตัว)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ วัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศเรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินผลง ประกาศคัดเลือกเพื่อข้ารับประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ(ชี้ตัว)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ทั้งหมด


  เลื่อนขั้นเงินเดือน
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว1 เม.ย.58
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน้าสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ต.ค.57
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ1ต.ค.57
คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ1เม.ย.57
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ1เม.ย.57
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวต.ค.57
เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ1ต.ค.56
ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว1ต.ค.56
ทั้งหมด

  ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
รายชื่อพนักงานราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
รายชื่อพนักงานราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555
ทั้งหมด

  รับสมัครคัดเลือก,รับย้าย,รับโอน(ข้าราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานราชการ)
รับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัคร รอง ผอฯ
รับเลื่อนฯทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
รับโอน/ย้าย นวก.ตรวจสอบภายใน
สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครข้าราชการฯ
รับโอนข้าราชการ
รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รับสมัครสาธารณสุขอำเภอ
รับสมัครนักจัดการ
สป รับย้าย/รับโอน นวก.ตรวจสอบภายในชำนาฯญการ
ทั้งหมด

  วิทยุ
สสจ.นครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ (ภายใน 29 มิ.ย. 55)
จ.จันทบุรี และรพ.บ้านนา จ.นครนายก รับสมัครคัดเลือก/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ และผู้อำนวยการรพ.ฯ
จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ รพ.ไชโย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 12 สายงาน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จพ.สาธารณสุขอาวุโส)
เทศบาลเมืองเบตงรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 2 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สป.ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง 2 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 26 ส.ค. 54
รพ.ป่าโมก จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และรพ.นครปฐม สรรหาบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้างาน

น.ส.ศิวิไล ปุริสังฆห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  เอกสารดาวน์โหลด
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
แผนการใช้เงินงบประมาณ ปี 2560
PowerPoint ประชุม ว10-48
ทั้งหมด

  ระเบียบเงินเดือน
กฏ กพ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ(ข้าราชการ)
หลักเกณฑ์การขอประเมินผลงานวิชาการ
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ 0201.032/ว1707 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)
หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
แนวทางการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0202.7/07714 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมการดำเนินการบริหารวงเงินของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 214 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 59 เรื่องการส่งแบบรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลและผลงานสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ แบบ ข.1 (การลาออกจาก กบข.)
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๗ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0201.039/ว 1390 ลว. 31 ตค. 2556 เรื่อง การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ (พนักงานราชการ)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือ สป.สธ. ที่ ส่ธ 0201.034/ว 1056 ลว. 21 ส.ค. 2556 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
หนังสือสป.สธ. ที่ สธ 0201.034/ว 294 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
ประกาศฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
เปลี่ยนชื่อตำแหน่งและปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หนังสือ สป.สธ. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 668 ลว 27 กย. 2555 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555)
ที่ สธ 0201.034/ว 608 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0