หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุข
ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ทั้งหมด
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2562
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2560
ทั้งหมด
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)
ทั้งหมด
  ค่าตอบแทน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินคาตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11)
ทั้งหมด
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว322 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ทั้งหมด
  คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับแพทย์จบใหม่)
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 1
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 2
ทั้งหมด
  เอกสารประกอบการอบรม ปี 2561 รุ่นที่ 1
แนวทางการปฏิบัติกรณีการเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน
ความเสี่ยงของการประกอบวิชาชีพพยาบาล
การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด
  เอกสารประกอบการอบรม ปี 2561 รุ่นที่ 2
[ป.ป.ช.] พ.ร.บ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
[ป.ป.ช.]การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
[กองกฎหมาย]การจัดการคดีทางการแพทย์
[กองกฎหมาย]การจัดการเรื่องร้องเรียนและคดีทางการแพทย์
[กองกฎหมาย]แนวทางการดำเนินการ กรณี ร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์
ทั้งหมด
  เรื่องน่ารู้
"จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ"
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ทั้งหมด
  คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งที่ 112/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
คำสั่งที่ 105/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กำกับดูแลงานในพื้นที่
คำสั่งที่ 104/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งที่ 103/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
คำสั่งที่ 114/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
คำสั่งที่ 93/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบหมายงานให้กลุ่มงานรับผิดชอบ
คำสั่งที่ 82/2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
คำสั่งที่ 34/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 เมษาย 2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กำกับดูแลงานในพื้นที่
คำสั่งที่ 32/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทั้งหมด
  คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำสั่งที่ 779/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 0017.3/ว 4892 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562)
คำสั่งที่ 778/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 0017.3/ว 4884 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562)
คำสั่งที่ 4201/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หนังสือแนบบันทึกข้อความที่ อย 0032.007/ว 5345 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
คำสั่งที่ 4082/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หนังสือแนบบันทึกข้อความที่ อย 0032.007/ว 5240 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)
คำสั่งที่ 3807/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (หนังสือแนบบันทึกข้อความที่ อย 0032.007/ว 4786 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561)
คำสั่งที่ 2002/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ 1658/2561 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งที่ 3784/2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ 3120/2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ 2454/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งที่ 2999/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
คำสั่งที่ 2336/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารงบประมาณ)
คำสั่งที่ 1932/2555 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติ การเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
คำสั่งที่ 3444/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
คำสั่งที่ 1493/2557 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งที่ 1056/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
วันที่ 7-8 มกราคม 2559 นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกรียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 205 คน ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม ซึ่งผลการทำแบบทดสอบก่อนอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.77 และหลังการอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.63
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายอุดม ขำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันะปราบปรามการทุจริต ด้านวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2558  โดยมีผู้บริหารในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม  ซึ่งผลการทำแบบทดสอบก่อนอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60.56 และหลังการอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78

ทั้งหมด

  กฎหมายสาธารณสุข
พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
พรบ.เครื่องสำอางค์ พ.ศ.2535
พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2531
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่มมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 26 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้างาน

นายสมพงษ์ พลังฤทธิ์

นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  เงินเพิ่มพิเศษ
แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษและหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯ พ.ศ.2548
แนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ทั้งหมด
  หนังสือเวียนเพื่อทราบ
สำเนาหนังสือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ด่วนมาก ที่ คสช/48 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง คำชี้แจง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มีต่อประชาชน เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557
ทั้งหมด
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2559
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2559
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
ทั้งหมด
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0