หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุข
ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ทั้งหมด
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2562
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2560
ทั้งหมด
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)
ทั้งหมด
  ค่าตอบแทน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินคาตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11)
ทั้งหมด
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว322 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ทั้งหมด
  คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับแพทย์จบใหม่)
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 1
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 2
ทั้งหมด
  เอกสารประกอบการอบรม ปี 2561 รุ่นที่ 1
แนวทางการปฏิบัติกรณีการเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน
ความเสี่ยงของการประกอบวิชาชีพพยาบาล
การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด
  เอกสารประกอบการอบรม ปี 2561 รุ่นที่ 2
[ป.ป.ช.] พ.ร.บ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
[ป.ป.ช.]การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
[กองกฎหมาย]การจัดการคดีทางการแพทย์
[กองกฎหมาย]การจัดการเรื่องร้องเรียนและคดีทางการแพทย์
[กองกฎหมาย]แนวทางการดำเนินการ กรณี ร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์
ทั้งหมด
ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุข
 

ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุข

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 1 ก.ย.58 11:12
ทั้งหมด : 1 รายการ หน้าที่   [1]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0