หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุข
ประกาศวาระสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ทั้งหมด
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2562
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2560
ทั้งหมด
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)
ทั้งหมด
  ค่าตอบแทน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินคาตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11)
ทั้งหมด
  ระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว322 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
ทั้งหมด
  คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับแพทย์จบใหม่)
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 1
คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่) ไฟล์ที่ 2
ทั้งหมด
  เอกสารประกอบการอบรม ปี 2561 รุ่นที่ 1
แนวทางการปฏิบัติกรณีการเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน
ความเสี่ยงของการประกอบวิชาชีพพยาบาล
การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด
  เอกสารประกอบการอบรม ปี 2561 รุ่นที่ 2
[ป.ป.ช.] พ.ร.บ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
[ป.ป.ช.]การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
[กองกฎหมาย]การจัดการคดีทางการแพทย์
[กองกฎหมาย]การจัดการเรื่องร้องเรียนและคดีทางการแพทย์
[กองกฎหมาย]แนวทางการดำเนินการ กรณี ร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์
ทั้งหมด
รูปภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข
 
วันที่ 7-8 มกราคม 2559 นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกรียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 205 คน ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม ซึ่งผลการทำแบบทดสอบก่อนอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.77 และหลังการอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.63
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายอุดม ขำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันะปราบปรามการทุจริต ด้านวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2558  โดยมีผู้บริหารในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม  ซึ่งผลการทำแบบทดสอบก่อนอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60.56 และหลังการอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านวินัย ด้านการเสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2558  โดยมี เจ้าหน้าในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม  ซึ่งผลการทำแบบทดสอบก่อนอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 62.06 และหลังการอบรม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 73.29
วันที่ 3-4 มีนาคม 2557 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวินัย ด้านการเสริมสร้าง พัฒนาและป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557 โดยโดยวิทยากรจาก ปปช. และ วิทยากรจาก กลุ่มเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 210 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 4 รายการ หน้าที่   [1]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0