หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
ดาวน์โหลด
 

ดาวน์โหลด

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
161_รายชื่อผู้ร่วมประชุม_โรคจากการทำงาน_25 ตุลาคม 2561 ณ รร.กรุงศรีฯ 10 ต.ค.61 10:44
261_สรุปปัญหามลพิษสวล_นครหลวง_และผลดำเนินการ_1 (รพ.พระนครศรีอยุธยา) 10 ต.ค.61 10:47
361_รายชื่อวัด จับคู่ รพ.สต. เพื่อดำเนินกิจกรรม 1 วัด 1 รพ. (ครั้งที่ 1 ขาด3 อำเภอ... !) 2 ก.ค.61 16:13
461_รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 1 วัด 1 รพ. 29 มิ.ย.61 20:01
561_รายชื่อจับคู่ 1 วัด 1 รพ. 29 มิ.ย.61 19:59
6แบบตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล 14 ก.ย.60 15:47
74_สิ่งสนับสนุน_อบรม_อสม_หมู่บ้านจัดการขยะ_60 25 เม.ย.60 10:06
83_แบบลงทะเบียนอบรม_อสม_แกนนำ_ขยะ1 7 เม.ย.60 14:06
9เอกสารการสอน_หมู่บ้านจัดการขยะ_2 7 เม.ย.60 14:03
10เอกสารการสอน_หมู่บ้านจัดการขยะ_1 7 เม.ย.60 14:02
111 1.ไฟล์นำเสนอผลดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สัมผัสขยะ อ.นครหลวง โดย คุณกมลวรรณ สมณะ สคร.4 สระบุรี 4 ก.ค.59 14:39
121.2 ไฟล์นำเสนอ_ผลดำเนินงานงานผู้สัมผัสขยะ อ.นครหลวง คุณกาญจนา (พี่น้อย) 4 ก.ค.59 14:40
13สถานการณ์และผลดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558_Update 14 ต.ค.58 09:37
14การประเมินตลาดสดน่าซื้อ 14 ก.ค.58 11:32
1527พค58_รับประกาศ_CFGT_Frm_นพสสจ 27 พ.ค.58 15:42
16คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558 19 พ.ค.58 15:34
17กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดฝอยมูลติดเชื้อ พ.ศ. 2545 19 พ.ค.58 15:31
18บทบาทหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานอยุธยา 3 เม.ย.58 13:57
19แนวทางปฎิบัติตามสารบัญญัติ_หมวด3และหมวด5 3 เม.ย.58 13:56
2031มีค58_กวป_แจกประกาศ_ป้าย_CFGT_บริษัท 1 เม.ย.58 09:46
ทั้งหมด : 156 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0