หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
วันนี้ฝ่ายฯ ไปทำอะไร ที่ไหน
 

วันนี้ฝ่ายฯ ไปทำอะไร ที่ไหน

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
131 พฤษภาคม 61 คุณโชติมา ตรวจประเมินโรงอาหาร โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด 1 มิ.ย.61 09:49
215พฤษภาคม61 คุณโชติมา ลงพื้นที่ตรวจตลาดประชารัฐร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ในพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภอท่าเรือ 18 พ.ค.61 10:09
311เมษายน-4พฤษภาคม 2561 คุณโชติมา ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่แหล่งสินค้าเกษตรคุณภาพมาตราฐานอาหารปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18 พ.ค.61 10:04
412-14 มีนาคม 61คุณโชติมา ประชุม โครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวัดท่าการ้อง ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ณ รร.สองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 19 มี.ค.61 12:04
514 พฤศจิกายน 2560...คุณโชติมา ประชุมร่วมกับเทศบาลพระนคร ศูนย์อนามัยที่ 4 เตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการนำ้สะอาดในประปานำร่อง ณ กองประปาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา 14 พ.ย.60 14:19
617 ตุลาคม 2560... คุณเสาวลักษณ์ ประชุมเตรียมพร้อมรับปัญหาน้ำท่วม/ กบบ. ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สสจ. 17 ต.ค.60 16:20
717 ตุลาคม 2560... คุณโชติมา/คมกฤษ ตรวจแนะนำ ส.อาหาร/CFGT ณ โรงแรมศาลา อ.พระนครศรีอยุธยา 17 ต.ค.60 16:18
816 ตุลาคม 2560... คุณเสาวลักษณ์ ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สสจ. 17 ต.ค.60 16:21
96 ตุลาคม 2560...กลุ่มงานฯ ร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธปัญจมาธิราช ณ โรงหล่อพระอยุธยา 4 ต.ค.60 15:37
104 ตุลาคม 2560...คุณชื่นกมล ประชุมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 4 ต.ค.60 15:33
113 ตุลาคม 2560...กลุ่มงานฯ ร่วมประชุมเตรียมการเททองหล่อ/สมโภชน์พระพุทธปัญจมธิราช ห้องประชุม สสจ. 4 ต.ค.60 15:35
1227-28 กันยายน 2560...คุณคมกฤษ ประชุมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ รร.อยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล 28 ก.ย.60 14:24
1327-28 กันยายน 2560...คุณเสาวลักษณ์/ภาณุวัตร ประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง ณ รร.กรุงศรีฯ 28 ก.ย.60 14:19
1425-26 กันยายน 2560...คุณเสาวลักษณ์/ภาณุวัตร ประชุมการจัดการแก้ไขปัญหา/ไกล่เกลี่ย ณ จังหวัดนครนายก 28 ก.ย.60 14:21
1525 กันยายน 2560...คุณโชติมา ประชุมจัดทำของบภาคกลาง ปี62 ณ ห้องประชุม รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 26 ก.ย.60 09:25
1611 กันยายน 2560... คุณเสาวลักษณ์ ประชุมแก้ไขปัญหามลพิษ อ.นครหลวง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฯ 12 ก.ย.60 16:23
1712 กันยายน 2560...คุณเสาวลักษณ์/ภาณุวัตร/ชื่นกมล ร่วมมหกรรมสุขภาพ ณ รร.กรุงศรีฯ 12 ก.ย.60 15:41
1811 กันยายน 2560...คุณภาณุวัตร ร่วมพิธีเปฺิดงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ รร.บ้านแพรกประชาสรรค์ 12 ก.ย.60 15:42
1911 กันยายน 2560...คุณโชติมา/คมกฤษ ประชุมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ รร.เซ็นทรา แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ 12 ก.ย.60 15:40
201 กันยายน 2560...คุณภาณุวัตร ประชุมกรณีศึกษาผลกระทบจากถ่านหิน อ.นครหลวง ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ 12 ก.ย.60 15:48
ทั้งหมด : 2136 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0