หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
 

ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
11.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 16 มิ.ย.58 11:09
21.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร 16 มิ.ย.58 13:06
31.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร 16 มิ.ย.58 13:10
42.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค 16 มิ.ย.58 13:13
52.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท 16 มิ.ย.58 13:14
62.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค 16 มิ.ย.58 13:15
73.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 16 มิ.ย.58 13:17
83.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 16 มิ.ย.58 13:19
93.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 16 มิ.ย.58 13:20
103.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ 16 มิ.ย.58 13:21
114.1มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม 16 มิ.ย.58 13:23
124.2มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 16 มิ.ย.58 13:25
135.1มาตรฐานระดับเสียง 16 มิ.ย.58 13:27
145.2มาตรฐานความสั้นสะเทือน 16 มิ.ย.58 13:28
156.1มาตรฐานระดับความร้อน 16 มิ.ย.58 13:29
166.2มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง 16 มิ.ย.58 13:30
176.3มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานโดยใช้การมองเห็นเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน 16 มิ.ย.58 13:33
186.4มาตรฐานเทียบเคียงความเข้มแสงสว่างบริเวณที่ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงานในกรณีที่ความเข้มแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างทำงานมิได้กำหนดมาตรฐานไว้ 16 มิ.ย.58 13:37
196.5มาตรฐานความเข้มแสงสว่างบริเวณรอบๆสถานที่ลูกจ้างทำงานโดยใช้สาตตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน 16 มิ.ย.58 13:40
ทั้งหมด : 19 รายการ หน้าที่   [1]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0